निविदा जाहीर प्रसिध्दीकरण
अ.न.फाइलचे नावलिंकचालु दिनांकसंपन्याची दिनांक
9279सोलापूर शहरातील मनपा मालकीचे नमूद ठिकाणचे समाज मंदीर, अभ्यासिका, शाळा, हॉल व खुली जागा भाडे तत्वावर देणे उघडा 15/03/202422/03/2024
9278प्र.क्र.9 मध्ये 1) डी.आर.इंग्लिश मिडिम स्कूल, 2) स्वातंत्र्य सैनिक सह.गृह.नि.संस्था मर्या. 3) महात्मा झोपडपट्टी अशोक चौक दांडगे घराजवळ या 3 ठिकाणी अस्तित्वात असलेल्या विंधन विहीरीवर इले.पंप सेट बसविणे उघडा 15/03/202422/03/2024
9277पी.एच.ई. स्टोअर इ एस आर येथे नवीन वीज कनेक्शन घेणेकरीता केबल पुरवठा करून बसविणे उघडा 15/03/202422/03/2024
9276अशोक नगर ई एस आर विजयपूर रोड येथे स्काडा प्रणालीकरीता आवश्यक नवीन वीज कनेक्शन घेण्यासाठी पोल उभारणी करून ए.बी. केबल टाकणे उघडा 15/03/202422/03/2024
9275सोरेगांव जलशुध्दीकरण केंद्र येथे 5 एच.पी. ओपन वेल पंप सेट व 95 स्क्वे. एम.ए केबल पुरवठा करणे उघडा 14/03/202421/03/2024
9274सार्वजनिक आरोग्य अभियंता विभागांतर्गत पाकणी जलशुध्दीकरण केंद्र, उजनी हेड वर्क्स, टाकळी हेड वर्क्स येथील विद्यूत कामाची देखभाल दुरूस्तीचे कामे करणे. उघडा 14/03/202421/03/2024
9273वि.का.6 कडील विविध प्रभागामधील स्विच बॉक्स बसविणे व एम.सी.बी. पुरवठा करणे. उघडा 12/03/202419/03/2024
9272हायलेव्हल झोन पंप हाऊस येथील 90 HP पंप क्र.1 चे स्टार्टर व मेडिकल पंप हाऊस येथील 75 HP पंप क्र.1 चे स्टार्टर रिपेअरी व साहित्य पुरविणे उघडा 12/03/202419/03/2024
9271रामवाडी दवाखाना येथे विद्यूत विषयक कामे करणे उघडा 12/03/202419/03/2024
9270नेहरू नगर पंप हाऊस येथील 75 HP मोटार रिवायडींग ऍ़न्ड स्टार्टर रिपेअरींग करणे. उघडा 12/03/202419/03/2024
9269सो.म.पा. वि.का.5 अंतर्गत चैतन्य भाजी मार्केट ते डी-मार्ट रस्ते दुभाजक मधील स्ट्रीट लाईट पोल ला अर्थिंग करणे उघडा 12/03/202419/03/2024
9268सो.म.पा. आरोग्य खाते अंतर्गत शहरी आरोग्य वर्धिनी केंद्र व हिंदु हृदयसम्राट आपला दवाखाना स्थापन करणेकामी भाडेतत्वावर इमारत घेणे. उघडा 11/03/202418/03/2024
9267सो.म.पा. आरोग्य खाते अंतर्गत शहरी आरोग्य वर्धिनी केंद्रातील नीलम नगर व शांती नगर येथे भाडेतत्वावर इमारत घेणे. उघडा 07/03/202414/03/2024
9266वि.का.6 कार्यायातील विद्यूत विषयक कामे करणे व सर्व्हिस वायर पुरवठा करणे. उघडा 05/03/202412/03/2024
9265वि.का.6 हद्दीतील विद्यूत विषयक कामे करणे. उघडा 05/03/202412/03/2024
9264भवानी पेठ वॉटर वर्क्स येथील स्ट्रार्टर क्र.2 चे ATS रिवायडींग करणे तसेच जवाहर नगर पंप हाऊस येथील इन्कमिंग करीता MCCB पुरवठा / बसवून लोड ट्रायल देणे उघडा 04/03/202412/03/2024
9263नेहरू नगर पंप हाऊस येथील 75HP मोटार रिवायडींग ऍ़न्ड स्टार्टर रिपेअरींग करणे उघडा 04/03/202412/03/2024
9262भवानी पेठ जलशुध्दीकरण केंद्र येथील 500 KVA ट्रान्सफार्मर क्र.2 मेगर टेस्ट घेणे, पॅनल दुरूस्ती करणे व ट्रान्सफार्मर क्र.2 चे 1600 मेन ब्रेकर सर्व्हिसिंग करणे व पॅनलला अर्थींग करणे. उघडा 04/03/202412/03/2024
9261भवानी पेठ जलशुध्दीकरण केंद्र येथील 240HP स्टार्टर क्र.1 दुरूस्ती करणे, ब्रेकर करीता साहित्य पुरवठा करणे उघडा 04/03/202412/03/2024
9260हायलेव्हल झोन पंप हाऊस येथील 90 HP पंप क्र.1 चे स्टार्टर व मेडीकल पंप हाऊस येथील 75HP पंप क्र.1 चे स्टार्टर रिपेअरी व साहित्य पुरविणे उघडा 04/03/202412/03/2024
9259झोन क्र.1 च्या हद्दीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा आतील भागामध्ये व परिसरामध्ये केबल घालणे. उघडा 04/03/202412/03/2024
9258झोन क्र.1 कडील हुतात्मा बगीचा येथे लाईटची सोय करणे. उघडा 04/03/202412/03/2024
9257रूपाभवानी चौक येथील वाल्मिकी समाज मंदीर परिसरातील एच.टी.पोल शिफ्टींग करणे. उघडा 04/03/202412/03/2024
9256विभागीय कार्यालय क्र.4 कडील सर्व प्रभागातील इलेक्ट्रीकल मेंटेनन्स करीता साहित्य पुरवठा करणे. उघडा 29/02/202407/03/2024
9255मेडिकल पंप हाऊस येथील 500 KVA ट्रान्सफॉर्मर ऑईल फिल्ट्रेशन व लिकेज दुरूस्ती करणे. उघडा 29/02/202407/03/2024
9254सोरेगांव वॉटर वर्क्स येथील 475 एचपी मोटर स्टेटर रिवायंडींग करणे उघडा 29/02/202407/03/2024
9253वि.का. 6 अंतर्गत येणारे सर्व प्रभागातील इलेक्ट्रीक मेंटेनन्स करणे व साहित्य पुरवठा करणे उघडा 28/02/202406/03/2024
9252धर्मवीर संभाजी तलाव येथे फाऊंटन येथील 20 एच.पी. मोटार रिवायडींग करणे व त्यास लागणारे साहित्य पुरवठा करणे उघडा 28/02/202406/03/2024
9251सोरेगांव जलशुध्दीकरण केंद्र येथील 475 एच.पी. पंप क्र.03 चे बेअरींग नादुरूस्त झालेने नवीन बेअरींग (SKF 29322E) खरेदी करणे. उघडा 28/02/202406/03/2024
9250सोरेगांव जलशुध्दीकरण केंद्र येथील 475 एच.पी. पंप क्र.03 हे नादुरूस्त झाल्याने तातडीने पंपा करीता लागणाऱ्या साहित्यासह दुरूस्ती करणे उघडा 28/02/202406/03/2024
9249प्र.क्र.23 अ मधील सेटलमेंट फ्री कॉलनी नं.6 शिवमठाच्या लगत काँक्रीट रस्ता करणे. उघडा 27/02/202405/03/2024
9248वि.का.3 अंतर्गत रस्त्याच्या दुभाजक मधील स्ट्रीट लाईट पोल ला अर्थिंग करणे (एकूण 25 पोल) उघडा 23/02/202401/03/2024
9247वि.का.2 अंतर्गत निरनिराळ्या रस्त्याच्या दुभाजक मधील स्ट्रीट लाईट पोल ला अर्थिंग करणे (एकूण 71 पोल) उघडा 23/02/202401/03/2024
9246सो.म.पा. कडील बेघर निवारा केंद्रासाठी 1 ते 43 नमुन्याचे साहित्य खरेदी करणे. उघडा 23/02/202429/02/2024
9245सो.म.पा. कडील सन 2024-25 दैनंदिन छपाई करणे. उघडा 23/02/202429/02/2024
9244पु.रा.आहिल्यादेवी होळकर प्रसुतीगृहासाठी औषधे खरेदी करणे (सोबत यादी) उघडा 23/02/202401/03/2024
9243आरोग्य खाते संचलित दवाखाने प्रसुतीगृह करीता लिनन साहित्य खरेदी करणे (सोबत यादी) उघडा 23/02/202401/03/2024
9242सोरेगांव जलशुध्दीकरण केंद्र येथील 33 के.व्ही. स्वीच यार्ड करीता लागणारे साहित्य व 475 एच.पी. स्टार्टर करीता कॉन्ट्रॅक्टर पुरवठा करणे उघडा 22/02/202429/02/2024
9241सोरेगांव जलशुध्दीकरण केंद्र येथील 33 के.व्ही.स्विच यार्ड करीता आऊट डोअर करंट ट्रान्सफॉर्मर व पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर पुरवठा करून रिले मीटरिंग पॅनल व व्ही.सी.बी. सर्व्हिसिंग करणे. उघडा 22/02/202429/02/2024
9239झोन क्र.1 च्या हद्दीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा व नाकोडा येथे केबल बदलणे. उघडा 22/02/202429/02/2024
9238सो.म.पा. वि.का.6 अंतर्गत भैय्या चौक ते मरियाई चौक ते जगताप हॉस्पिटल या रस्त्याच्या दुभाजक मधील स्ट्रीट लाईट पोल ला अर्थिंग करणे (एकूण 46 पोल) उघडा 22/02/202429/02/2024
9237सो.म.पा. वि.का.1 अंतर्गत निरनिराळ्या रस्त्याच्या दुभाजक मधील स्ट्रीट लाईट पोल ला अर्थिंग करणे (एकूण 69 पोल) उघडा 22/02/202429/02/2024
9236सो.म.पा. आरोग्य खाते अंतर्गत डी.एस. विभागासाठी जंतुनाशक व किटकनाशक औषध मॅलाथियॉन 50 % EC ची खरेदी करणे. उघडा 22/02/202429/02/2024
9235भवानी पेठ जलशुध्दीकरण केंद्र येथील 125 एचपी पंप क्र.1, 2 इले. मोटार रिवायडींग करणे. उघडा 21/02/202428/02/2024
9234झोन क्र.1 हद्दीतील गुलमोहर अपार्टमेंट व राधा कृष्नाण कॉलनी व इतर ठिकाणी नादुरूस्त सर्व्हिस वाय बदलणे. उघडा 20/02/202427/02/2024
9233वि.का.7 येथे विद्यूत विषयक कामे करणे. उघडा 20/02/202427/02/2024
9232झोन क्र.1 कडील जुना पुना नाका येथील स्मशानभूमी येथे वायरिंग करणे. उघडा 20/02/202427/02/2024
9231सोरेगांव वॉटर वर्क्स येथील 475 एच पी स्पेअर मोटर स्टेटर रीवायडींग करणे उघडा 20/02/202427/02/2024
9230झोन क्र.2 येथे आवेक्षक यांच्या रूम करीता इले. वायरिंग कामे करणे. उघडा 20/02/202427/02/2024
9229झोन क्र.2 येथे मीटर रूम ते ऑफीस रूम पर्यंत इले. वायरिंग कामे करणे. उघडा 20/02/202427/02/2024
9228वि.का. 3 कडील विविध प्रभागातील नादुरूस्त सर्व्हिस वायर बदलणे व इले. मेंटेनन्सची कामे करणे. उघडा 20/02/202427/02/2024
9227शहर दवाखाना, रामवाडी प्रसुतीगृह, चाकोते प्रसुतीगृह जिजामाता दवाखाना, इत्यादी ठिकाणी विंधन विहीरीवर इले.पंपसेट दुरूस्ती करणे. उघडा 20/02/202427/02/2024
9226सो.म.पा. विविध मंडई विभागाकडील ओट्यांचे लिलाव प्रक्रिया करणे. उघडा 21/02/202406/03/2024
9225वि.का.3 अंतर्गत हद्दीतील मेंटेनन्स करीता सर्व्हिस वायर, स्वीच बॉक्स पुरवठा करणे. उघडा 16/02/202423/02/2024
9224सो.म.पा. कडील विविध कार्यालयासाठी वार्षिक विविध स्टेशनरी खरेदी करणे. उघडा 16/02/202423/02/2024
9223प्र.क्र.5 अंतर्गत येणाऱ्या लक्ष्मीनारायण नगर येथे रस्त्यावरील दिवाबत्तीची सोय करणे. उघडा 15/02/202422/02/2024
9222टाकळी हेड वर्क्स येथील सोलार स्ट्रीट लाईट फिटींग LED सह बसविणे व चालु करून देणे उघडा 15/02/202422/02/2024
9221जवाहर नगर पंप हाऊस येथील 40 HP पंप दुरूस्ती करणे व त्यास लागणारे साहित्य पुरवठा करणे उघडा 15/02/202422/02/2024
9220सोरेगांव वॉटर वर्क्स येथील 300 एच पी ज्योती मेक मोटर रिवायडींग करणे व लोड ट्रायल देणे. उघडा 15/02/202422/02/2024
9219सोरेगांव जलशुध्दीकरण केंद्र येथील 475 एच.पी. पंप क्र.3 चे बेअरींग नादुरूस्त झालेने नवीन बेअरींग (SKF29322E) खरेदी करणे. उघडा 14/02/202421/02/2024
9218वि.का.1 कडे स्वीच बॉक्स खरेदी करणे. उघडा 13/02/202421/02/2024
9217वि.का.1 कडील कुजलेले पोल शिफ्टींग करणे व स्वीच बॉक्स खरेदी करून बसविणे. उघडा 13/02/202421/02/2024
9216सो.म.पा. मंडई विभागाकडील महात्मा फुले मंडई व राणीलक्ष्मीबाई मंडई येथील गाळ्यांचे जाहिर लिलाव करणे. उघडा 10/02/202414/02/2024
9215प्र.क्र.8 ड मधील सदस्य सुचवितील तेथील आजोर उचलणे, विविध दुरूस्तीचेकामे (पेव्हर ब्लॉक) करणे. उघडा 09/02/202416/02/2024
9214वि.का.क्र.1 सो.म.पा.अंतर्गत निरनिराळ्या रस्त्याच्या दुभाजक मधील स्ट्रीट लाईट पोलला अर्थिंग करणे (एकूण 71 पोल) उघडा 09/02/202416/02/2024
9213वि.का.क्र.3 सो.म.पा.अंतर्गत निरनिराळ्या रस्त्याच्या दुभाजक मधील स्ट्रीट लाईट पोलला अर्थिंग करणे (एकूण 25 पोल) उघडा 09/02/202416/02/2024
9212वि.का.क्र.6 सो.म.पा.अंतर्गत भैय्या चौक ते मरियाई चौक ते जगताप हॉस्पिटल या रस्त्याच्या दुभाजक मधील स्ट्रीट लाईट पोलला अर्थिंग करणे (एकूण 46 पोल) उघडा 09/02/202416/02/2024
9211वि.का.क्र.2 सो.म.पा.अंतर्गत निरनिराळ्या रस्त्याच्या दुभाजक मधील स्ट्रीट लाईट पोलला अर्थिंग करणे (एकूण 71 पोल) उघडा 09/02/202416/02/2024
9210श्रीशैल नगर बगीचा येथे विद्यूत विषयक कामे करणे. उघडा 07/02/202414/02/2024
9209म.न.पा. डी.एस. ऑफीस येथे वायरिंग करणे. उघडा 06/02/202413/02/2024
9208विभागीय कार्यालय क्र.7 कडील मराठा मंदीर येथे पोल शिफ्ट करणे. उघडा 06/02/202413/02/2024
9206विभागीय कार्यालय क्र.7 च्या हद्दीमध्ये मदर तेरेसा पोलीक्लिनीक व स्टोअर येथे विद्यूत विषयक कामे करणे. उघडा 06/02/202413/02/2024
9205विभागीय कार्यालय क्र.5 कडील सर्व प्रभागातील सर्व्हिस वायर बदलणे आणि विद्यूत विषयक मेंटेनन्स कामे करणे उघडा 06/02/202413/02/2024
9204पाणीपुरवठा विभागाकडील टाकळी हेड वर्क्स येथील पंप क्र.02 चे लागणाऱ्या साहित्यासह दुरूस्ती करणे उघडा 06/02/202413/02/2024
9203सो.म.पा. संगणकीय प्रणालींच्या डोमेनसाठी Wildcard SSL Certificate खरेदी करणे. उघडा 01/02/202408/02/2024
9202 प्र.क्र.11 मध्ये मध्ये विविध 3 ठिकाणी अस्तित्वात असलेल्या विंधन विहीरीवर इले.पंपसेट बसविणे उघडा 31/01/202407/02/2024
9201पाकणी जलशुध्दीकरण केंद्र येथील यांत्रिकी दुरूस्तीची कामे व त्यास लागणारे मटेरियलसह करणे उघडा 23/01/202430/01/2024
9200सो.म.पा. मालकीच्या विविध मंड्याकडील ओट्यांचे लिलाव करणे. उघडा 23/01/202406/02/2024
9199विविध ठिकाणचे मनपाचे विंधन विहीरीवरील सबमर्शिबल पंपसेट दुरूस्ती करणे व त्यास लागणारे साहित्य खरेदी करणे उघडा 22/01/202430/01/2024
9198मेडिकल पंप हाऊस येथील पंपाच्या बाजूला असलेले प्लॅटफॉर्म दुरूस्ती करणे उघडा 22/01/202430/01/2024
9197भवानी पेठ जलशुध्दीकरण केंद्र येथील दैनंदिन लागणारे क्लोरीन मशीन तसेच 5 HP ओपनवेल मोटार करीता लागणारे साहित्य खरेदी करणे उघडा 18/01/202425/01/2024
9196जवाहर नगर पंप हाऊस येथील 40 HP पंप दुरूस्ती करणे व त्यास लागणारे साहित्य पुरवठा करणे उघडा 18/01/202425/01/2024
9195प्र.क्र.4 मध्ये मनपा शाळा क्र.2 ढोर गल्ली, तुळजापूरवेस या ठिकाणी अस्तित्वातील विंधन विहीरीवर इले.पंपसेट बसविणे उघडा 18/01/202425/01/2024
9194प्र.क्र.3, 4, 5, 6, 8 व 13 येथील मनपा विंधन विहीरी वरील इले. मोटर पंपसेट दुरूस्ती करणे व लागणारे साहित्य पुरवठा करणे उघडा 18/01/202425/01/2024
9193पाकणी जलशुध्दीकरण केंद्र येथील 1000 केव्हीए व 160 केव्हिए ट्रान्सफॉर्मरचे ऑईल फिल्ट्रेशन करणे उघडा 18/01/202425/01/2024
9192सोरेगांव जलशुध्दीकरण केंद्र येथे क्लोरीन मशीन करीता लागणारे साहित्य पुरवठा करणे उघडा 18/01/202425/01/2024
9191झोन क्र.1 येथे विद्यूत विषयक कामे करणे उघडा 18/01/202425/01/2024
9190आदित्य नगर पंप हाऊस येथील दैनंदिन देखभाल दुरूस्ती कामे करणे उघडा 18/01/202425/01/2024
9189हायलेव्हल पंप हाऊस येथील दैनंदिन देखभाल दुरूस्ती कामे करणे. उघडा 18/01/202425/01/2024
9188सोलापूर महानगरपालिकेकडील सन 2024-25 चे अंदाजपत्रक छपाई करणे उघडा 12/01/202419/01/2024
9187उजनी हेड वर्क्स येथील 683 एच.पी. इलेक्ट्रीक मोटारीच्या दुरूस्ती कामाकरीता लागणारे साहित्य पुरवठा करणे. उघडा 11/01/202418/01/2024
9186सोरेगांव वॉटर वर्क्स येथील मेन रायझींग टँकचे व्हॉल्व व फील्टर क्र.6 चे वॉश आऊट व्हॉल्व दुरूस्ती व इतर दैनंदिन दुरूस्ती करीता लागणारे साहित्य पुरवठा करणे. उघडा 11/01/202418/01/2024
9185सोरेगांव जलशुध्दीकरण केंद्र व MBR जुळे सोलापूर पंप हाऊस येथे दैनंदिन कामाकरीता सुरक्षा साहित्य खरेदी करणे. उघडा 11/01/202418/01/2024
9184एम.बी.आर. पंप हाऊस व सोरेगांव जलशुध्दीकरण केंद्र येथील इलेक्ट्रीकल कामे व त्यास लागणारे साहित्य पुरवठा करणे. उघडा 11/01/202418/01/2024
9183प्र.क्र.26 मधील मीना नगर येथील मुख्य रस्ता शिंदे घर ते चव्हाण घर रस्ता काँक्रीट करणे. उघडा 10/01/202417/01/2024
9182सोलापूर महानगरपालिकेच्या अग्निशामक दलाकडील वाहनावरील वॉटर पंप दुरूस्ती करणे. उघडा 10/01/202417/01/2024
9181भवानीराम सिकची धर्मशाळासाठी साहित्य खरेदी करणे. उघडा 09/01/202416/01/2024
9180जवाहर नगर पंप हाऊस येथील 20 HP मोनोब्लॉक मोटार क्र.2 रिवायडींग करणे, पंपाचे काम करणे व लागणारे साहित्य पुरवठा करणे. उघडा 08/01/202417/01/2024
9179सोलापूर महानगरपालिका हद्दीतील हैद्राबाद रोड येथील जकात नाका जागेवर पेट्रोल पंप उभारणे कामी सदर जागेवरील वृक्ष काढणे कामासाठी उघडा 08/01/202411/01/2024
9178सोलापूर महानगरपालिकेकडील अभिलेखापाल विभागाकडे विविध कार्यालयाकरीता विविध विभागासाठी स्टेशनरी खरेदी करणे. उघडा 05/01/202418/01/2024
12345678910...