वैधानिक माहिती
अ.न.फाइलचे नावलिंक
1शहर विकास आराखडा लिंक उघडा
2मा.सर्वसाधारण बोर्डाचे ठराव & प्रशासक ठराव लिंक उघडा
3अर्थसंकल्प लिंक उघडा
4लेखापरीक्षण अहवाल लिंक उघडा
5सोलापूर महानगपरालिकेची सिटी डाटा पॉलिसी लिंक उघडा
6सोलापूर स्मार्ट सिटी अोपन डाटा पोर्टल लिंक उघडा