9Apps apk app
माह� �ती अधिकार / लोकशाही दिन
 
अ.न.फाइलचे नावलिंकsr_noDescriptionAttachment
1माहिती अधिकार अधिनियन २००५ इंग्रजी फाइल उघडा 1माहिती अधिकार अधिनियन २००५ इंग्रजीमाहिती अधिकार अधिनियन २००५ इंग्रजी.pdf
2माहिती अधिकार अधिनियन २००५ मराठी फाइल उघडा 2माहिती अधिकार अधिनियन २००५ मराठीमाहिती अधिकार अधिनियन २००५ मराठी.pdf
3दि 01-06-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 3दि 01-06-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीदि 01-06-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी.pdf
4दि 05-05-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 4दि 05-05-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीदि 05-05-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी.pdf
5दि 06-04-2015च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 5दि 06-04-2015च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीदि 06-04-2015च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी.pdf
6दि 06-07-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 6दि 06-07-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीदि 06-07-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी.pdf
7माहिती अधिकार दिनाबाबत माहिती फाइल उघडा 7माहिती अधिकार दिनाबाबत माहितीमाहिती अधिकार दिनाबाबत माहिती.pdf
8लोकशाही दिनाबाबत माहिती फाइल उघडा 8लोकशाही दिनाबाबत माहितीलोकशाही दिनाबाबत माहिती.pdf
9दि 03-08-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 9दि 03-08-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीlokshahi day 03-08-15.pdf
10दि. 07-09-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 10दि. 07-09-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi din Sept 07.pdf
11दि. 05-10-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 11दि. 05-10-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din_05_10_2015.pdf
12दि. 02-11-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 12दि. 02-11-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din_02_11_2015_l.pdf
13दि. 01-12-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 13दि. 01-12-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीlokshahi_din_december_15.pdf
14दि. 01-01-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 14दि. 01-01-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din_01_01_2016.pdf
15दि. 08-03-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 15दि. 08-03-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीlokshidin _20-2-16.pdf
16दि. 04-04-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 16दि. 04-04-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीlokshi_ 4_04_16.pdf
17दि. ०२-०५-२०१६ च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 17दि. ०२-०५-२०१६ च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीlokshahi_din_may.pdf
18दि. ०6-०6-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 18दि. ०6-०6-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din_06_06_2016.pdf
19दि. ०4-०7-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 19दि. ०4-०7-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din 04-07-2016.pdf
20दि. 01-०8-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 20दि. 01-०8-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din_01_08_2016.pdf
21दि. ०6-०9-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 21दि. ०6-०9-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीlokshahidin 6 9.pdf
22दि. ०3-10-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 22दि. ०3-10-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din 10.pdf
23दि. ०7-11-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 23दि. ०7-11-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीlokshahidin_07_11.pdf
24दि. ०5-12-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 24दि. ०5-12-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din 05-12.pdf
25दि. ०2-01-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 25दि. ०2-01-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din020117.pdf
26दि. ०6-03-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 26दि. ०6-03-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din060317.pdf
27दि. 03-04-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 27दि. 03-04-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din_03_04_2017.pdf
28दि. 02-05-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 28दि. 02-05-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din02052017.pdf
29दि. 05-06-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 29दि. 05-06-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीदि 05-06-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी.pdf
30दि 03-07-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 30दि 03-07-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीदि 03-07-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी.pdf
31दि 07-08-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 31दि 07-08-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din_01_01_2016_2003 _12_.pdf
32दि. ४-९-१७ च्या लोकशाहीदिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 32दि. ४-९-१७ च्या लोकशाहीदिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLok 1 04-09-2017.pdf
35शहर हद्दवाढ कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ ची माहिती . फाइल उघडा 35शहर हद्दवाढ कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ ची माहिती . KendriyMahitiAdhikar.pdf
36क्रीडा कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . फाइल उघडा 36क्रीडा कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती .MAHITIADHIKAR1.pdf
37क्रीडा कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . फाइल उघडा 37क्रीडा कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती .MAHITIADHIKAR.pdf
38नगररचना विभागाकडील सहा. माहिती अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी ची माहिती फाइल उघडा 38नगररचना विभागाकडील सहा. माहिती अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी ची माहिती नगररचना.pdf
39स्थानिक संस्था कर कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . फाइल उघडा 39स्थानिक संस्था कर कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती .lbtmahitadhikarpage.pdf
40स्थानिक संस्था कर कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . फाइल उघडा 40स्थानिक संस्था कर कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती .staffinformation.pdf
41अंतर्गत लेखापरीक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . फाइल उघडा 41अंतर्गत लेखापरीक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती .InternalDept.pdf
42अंतर्गत लेखापरीक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . फाइल उघडा 42अंतर्गत लेखापरीक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती .InternalDept1.pdf
43संगणक विभागाकडील सहा.माहिती अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी ची माहिती . फाइल उघडा 43संगणक विभागाकडील सहा.माहिती अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी ची माहिती .ComputerDept.pdf
45मुख्यलेखापाल विभागाकडील सहा.माहिती अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी ची माहिती . फाइल उघडा 45मुख्यलेखापाल विभागाकडील सहा.माहिती अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी ची माहिती .मुख्यलेखापाल.pdf
47अन्न व परवाना विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . फाइल उघडा 47अन्न व परवाना विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती .अन्नवपरवानाविभाग.pdf
48अन्न व परवाना विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . फाइल उघडा 48अन्न व परवाना विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती .अन्नवपरवानाविभागExcelSheet.pdf
49मंडई विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती-I फाइल उघडा 49मंडई विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती-Iमंडईविभाग1005.pdf
50मंडई विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती II फाइल उघडा 50मंडई विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती IIमंडईविभाग10051.pdf
52नागरी समुदाय विकास प्रकल्प कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ ( क ) व ( ड ) ची माहिती फाइल उघडा 52नागरी समुदाय विकास प्रकल्प कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ ( क ) व ( ड ) ची माहितीनागरीसमुदायविकासप्रकल्प.pdf
54 मुख्यलेखापरिक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . (२०१९) फाइल उघडा 54 मुख्यलेखापरिक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . (२०१९) MahitiAdhikar2019MCADept.pdf
55नागरी समुदाय विकास प्रकल्प कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ ( क ) व ( ड ) ची माहिती . (२०१९) फाइल उघडा 55नागरी समुदाय विकास प्रकल्प कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ ( क ) व ( ड ) ची माहिती . (२०१९) UCDmahiti2019.pdf
57अभिलेखापाल कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . (२०१९) फाइल उघडा 57अभिलेखापाल कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . (२०१९)अभिलेखापालकार्यालयमाहिती2019.pdf
59सा.प्र.वि जन माहिती अधिकार बाबत ची माहिती फाइल उघडा 59सा.प्र.वि जन माहिती अधिकार बाबत ची माहिती 11-03-2022.pdf
60सामान्य प्रशासन विभाग जन माहिती अधिकारी ची माहिती. फाइल उघडा 60सामान्य प्रशासन विभाग जन माहिती अधिकारी ची माहिती.GAD_mahitiaadhikar.pdf
63कामगार कल्याण व जनता संपर्क कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती ( २०२२-२३) फाइल उघडा 63कामगार कल्याण व जनता संपर्क कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती ( २०२२-२३)1 to 17 mahiti_KamgarKalyan_vibhag_compressed.pdf
64विभागीय कार्यालय क्र. ४ माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 64विभागीय कार्यालय क्र. ४ माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)वि का क्र 4 (1-17 ) बाबींची माहिती.pdf
65विभागीय कार्यालय क्र. २ माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ख मधील १ ते १७ ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 65विभागीय कार्यालय क्र. २ माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ख मधील १ ते १७ ची माहिती (२०२२-२३)Zona No 2 final 2022 booklet (1).pdf
66विभागीय कार्यालय क्रं ८ माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 66विभागीय कार्यालय क्रं ८ माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)zone08.pdf
67विभागीय कार्यालय क्रं ७ माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 67विभागीय कार्यालय क्रं ७ माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)माहिती अधिकार कलम 4 (ब) मधील 1 ते 17 झोन-7_compressed (1).pdf
68नगरसचिव कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती ( २०२२-२३) फाइल उघडा 68नगरसचिव कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती ( २०२२-२३)NAGARSACHIV KARYALAY MAHITI ADHIKAR 2005_compressed.pdf
69साबळे राजूबाई प्रसूती गृह व राजूबाई ना. आ. केंद्र माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती ( २०२२-२३) फाइल उघडा 69साबळे राजूबाई प्रसूती गृह व राजूबाई ना. आ. केंद्र माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती ( २०२२-२३)साबळे प्रसूती गृह केंद्र १ ते १७.pdf
70सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३ फाइल उघडा 70सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३ mahiti adhikar (1).pdf
71 विभागीय कार्यालय क्र. ६ माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती ( २०२२-२३) फाइल उघडा 71 विभागीय कार्यालय क्र. ६ माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती ( २०२२-२३)zone 6-1 - 17 बाबी.pdf
72देगाव ना.आ. केंद्र कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३ फाइल उघडा 72देगाव ना.आ. केंद्र कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३वैदकीय अधिकारी-१.pdf
74अहिल्यादेवी होळकर प्रसुती गृह तथा मदर तेरेसा पॉलिक्लिनीक कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३ फाइल उघडा 74अहिल्यादेवी होळकर प्रसुती गृह तथा मदर तेरेसा पॉलिक्लिनीक कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३अहिल्यादेवी होळकर प्रसूती गृह मदर तेरेसा.pdf
75आरोग्य मुख्य कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३ फाइल उघडा 75आरोग्य मुख्य कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३ 1to17_compressed.pdf
76विभागीय कार्यालय क्र. ३ कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३ फाइल उघडा 76विभागीय कार्यालय क्र. ३ कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३zone03.pdf
77अंतर्गत लेखापरीक्षक कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३ फाइल उघडा 77अंतर्गत लेखापरीक्षक कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३अंतर्गत लेखापरीक्षक.pdf
78अतिक्रमण प्रतिबंधक कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३ फाइल उघडा 78अतिक्रमण प्रतिबंधक कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३Atikramna.pdf
79घनकचरा व्यवस्थापन कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३ फाइल उघडा 79घनकचरा व्यवस्थापन कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३kendriya mahiti adhikar 2005 (mandai and hospital safai kamgar)_compressed.pdf
80घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (विभागीय कार्यालय क्र.04) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 80घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (विभागीय कार्यालय क्र.04) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)kendriya mahiti adhikar 2005 zone 4.pdf
81घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (विभागीय कार्यालय क्र.06) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 81घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (विभागीय कार्यालय क्र.06) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)kendriya mahiti adhikar 2005 (zone 6).pdf
82घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (विभागीय कार्यालय क्र.05) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 82घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (विभागीय कार्यालय क्र.05) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)kendriya mahiti adhikar 2005 (zone 5).pdf
83घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (विभागीय कार्यालय क्र.08) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 83घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (विभागीय कार्यालय क्र.08) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)KENDRIYA MAHITI ADHIKAR 2005 (ZONE-8).pdf
84घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (विभागीय कार्यालय क्र.02) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 84घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (विभागीय कार्यालय क्र.02) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)kendriya mahiti adhikar 2005 ( zone 2).pdf
85घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (वाहन विभाग ) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 85घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (वाहन विभाग ) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)_kendriya mahiti adhikar (vahan vibhag) 2005_compressed.pdf
86घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (मुख्य कार्यालय) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 86घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (मुख्य कार्यालय) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)kendriya mahiti adhikar 2005 mukhya karayalay_compressed.pdf
87चाकोते प्रसुतिगृह / जोडभावी पेठ दवाखाना/ जोडभवानी पेठ नागरी आरोग्यकेंद्र कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 87चाकोते प्रसुतिगृह / जोडभावी पेठ दवाखाना/ जोडभवानी पेठ नागरी आरोग्यकेंद्र कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)gaikwad 1to17.pdf
88घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (विभागीय कार्यालय क्र.07) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 88घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (विभागीय कार्यालय क्र.07) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)kendriya mahiti adhikar 2005 ( zone -7).pdf
89 मलेरिया विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 89 मलेरिया विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)1-17 माहिती अधिकार_compressed (1).pdf
90मुख्यलेखापरिक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 90मुख्यलेखापरिक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)chief audit mahiti adhikar file 2022-23.pdf
91क्रीडा कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 91क्रीडा कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)क्रीडा कार्यालय.pdf
92नगर अभियंता कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 92नगर अभियंता कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)1 To 17 R T I_compressed_compressed-compressed.pdf
93नई जिंदगी नगरी आरोग्य केंद्र कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 93नई जिंदगी नगरी आरोग्य केंद्र कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)Nai Zindagi Arogya kendra.pdf
94स्थानिक संस्था कर कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 94स्थानिक संस्था कर कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)स्थानिक संस्था कर.pdf
96संगणक विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 96संगणक विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)संगणक विभाग.pdf
97आरोग्य विभाग डी.एस. विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 97आरोग्य विभाग डी.एस. विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)ilovepdf_merged (2).pdf
98घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (विभागीय कार्यालय क्र.01) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 98घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (विभागीय कार्यालय क्र.01) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)kendriya mahiti adhikar 2005 ( zone - 1).pdf
99 भूमी मालमत्ता विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 99 भूमी मालमत्ता विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)17 mudhe.pdf
100मालमत्ता कर विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 100मालमत्ता कर विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)tax_compressed.pdf
101भावनाऋषि प्रसुतीगृह / भावनाऋषि नगरी आरोग्य केंद्र कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 101भावनाऋषि प्रसुतीगृह / भावनाऋषि नगरी आरोग्य केंद्र कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)17-10-2022 (1).pdf
102विभागीय कार्यालय क्र.७ माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 102विभागीय कार्यालय क्र.७ माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)माहिती अधिकार कलम 4 (ब) मधील 1 ते 17 झोन-7_compressed.pdf
103विभागीय कार्यालय क्रं ८ माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी- २३) फाइल उघडा 103विभागीय कार्यालय क्रं ८ माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी- २३)माहिती अधिकार अधिनियम कलम 4 (ब) मधील 1 ते 17 व कलम 4 (क ) व ( ड ) ची माहिती (जानेवारी -२०२३).pdf
104महिला बालकल्याण विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी- २३) फाइल उघडा 104महिला बालकल्याण विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी- २३)महिला व बालकल्याण विभाग.pdf
105नगर रचना कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती ( २०२३-२४)) फाइल उघडा 105नगर रचना कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती ( २०२३-२४))RTI 1 To 17Nagar_rachana_compressed (1).pdf
106गवसू विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी- २३) फाइल उघडा 106गवसू विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी- २३)गवसू माहिती अधिकार १ ते १७ बाबी 13-01-2022.pdf
107नागरी समुदाय विकास प्रकल्प विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 107नागरी समुदाय विकास प्रकल्प विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)१ ते १७ कलम नागरी समुदाय विकास प्रकल्प.pdf
108अंतर्गत लेखापरीक्षक विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३) फाइल उघडा 108अंतर्गत लेखापरीक्षक विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३)अंतर्गतलेखापरीक्षक -२३.pdf
109कामगार कल्याण व जनता संपर्क कार्यालय विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३) फाइल उघडा 109कामगार कल्याण व जनता संपर्क कार्यालय विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३)mahiti adhikar (2)-min.pdf
110विभागीय कार्यालय क्र.०४ कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३) फाइल उघडा 110विभागीय कार्यालय क्र.०४ कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३)विकाक्र 4 (1-17 ) बाबींची माहिती.pdf
111विभागीय कार्यालय क्र.०२ विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३) फाइल उघडा 111विभागीय कार्यालय क्र.०२ विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३)Zona No 2 Booklet 22 _23.pdf
112मनपा शिक्षण मंडळ कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३) फाइल उघडा 112मनपा शिक्षण मंडळ कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३)मनपा शिक्षण मंडळ.pdf
113मनपा शिक्षण मंडळ कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३) फाइल उघडा 113मनपा शिक्षण मंडळ कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३)मनपा शिक्षण मंडळ.pdf
114विभागीय कार्यालय क्र.०१ माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३) फाइल उघडा 114विभागीय कार्यालय क्र.०१ माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३)11111_1_11zon.pdf
115दाराशा दवाखाना डफरीन कुंटुब कल्याण व नागरी आरोग्य केंद्र माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 115दाराशा दवाखाना डफरीन कुंटुब कल्याण व नागरी आरोग्य केंद्र माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)दाराशा प्रसुती.pdf
116क्रिडा विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 116क्रिडा विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)क्रिडा विभाग.pdf
117सार्वजनिक आरोग्य अभिंयता माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३) फाइल उघडा 117सार्वजनिक आरोग्य अभिंयता माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३)Mahiti Adhikar 1 Te 17 Babi-PHE_compressed (1).pdf
118मलेरीया विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३) फाइल उघडा 118मलेरीया विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३)maleriya_compressed.pdf
119हूडको नगर दवाखाना विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 119हूडको नगर दवाखाना विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)Hudcco dawakhana-Mahiti adhikar.pdf
120आयुर्वेदिक दवाखाना विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 120आयुर्वेदिक दवाखाना विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)Ayuved dawakhana-Mahiti adhikar.pdf
121विधान सल्लागार विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 121विधान सल्लागार विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)विधान सल्लागार कार्यालयाकडील माहिती अधिकार कलम 4(ब) मधील 1 ते 17 व कलम 4 (क) व (ड) ची माहिती.pdf
122परवाना विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 122परवाना विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)food and lanceमाहिती अधिकार- 1 ते १७ बाबी.pdf
123कुटुंब कल्याण शहर संकलन विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 123कुटुंब कल्याण शहर संकलन विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)कुटुंब नियोजन विभाग.pdf
124मंडई विभाग विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 124मंडई विभाग विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)मंडई विभाग - माहिती अधिकार_compressed.pdf
125जिजामाता प्रसूती गृह/ हिंगलजमाता बॉयज प्रसूती गृह नागरी आरोग्य केंद्र/दमाणी नगर दवाखाना/रवींद्र टागोर आरोग्य केंद्र विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 125जिजामाता प्रसूती गृह/ हिंगलजमाता बॉयज प्रसूती गृह नागरी आरोग्य केंद्र/दमाणी नगर दवाखाना/रवींद्र टागोर आरोग्य केंद्र विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)jijamata-boys-higaljmata-ravindranath1te17.pdf
126 शास्त्रीनगर दवाखाना विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 126 शास्त्रीनगर दवाखाना विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)Shashtrinagar_1 to 17.pdf
127साखर पेठ आरोग्य विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 127साखर पेठ आरोग्य विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)Sakhar peth dawakhana- Mahiti adhikar.pdf
128रामवाडी आरोग्य विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 128रामवाडी आरोग्य विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)ramwadiuphc 1 te 17 2005Feb 7, 2023 3-28 PM.pdf
129 आरोग्य आय डी होस्पिटल/रुग्ण वाहिका/शव वाहिका विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 129 आरोग्य आय डी होस्पिटल/रुग्ण वाहिका/शव वाहिका विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)आरोग्य विभाग आय डी 1ते 17 माहिती अधिकार.pdf
130विभागीय कार्यालय क्र.०3 विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३) फाइल उघडा 130विभागीय कार्यालय क्र.०3 विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३)zone-3-1te17.pdf
131हुतात्मा स्मृती मंदिर व शुभराय कलादालन विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३) फाइल उघडा 131हुतात्मा स्मृती मंदिर व शुभराय कलादालन विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३)हुतात्मा स्मृती मंदिर व शुभराय कलादालन माहिती अधिकार 1 ते 17.pdf
132उंब्रजकर वस्ती दवाखाना माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) फाइल उघडा 132उंब्रजकर वस्ती दवाखाना माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३)mahiti cha adhikar umbrajkarvasti dawakhana_.pdf
133विभागीय कार्यालय क्र.०६ विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जून-२०२३) फाइल उघडा 133विभागीय कार्यालय क्र.०६ विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जून-२०२३)zone-06.pdf
134अभिलेखापाल कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती ( जुन -२०२३) फाइल उघडा 134अभिलेखापाल कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती ( जुन -२०२३)abhilekhapal.pdf
135विभागीय कार्यालय क्र.०२ विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जुन -२०२३) फाइल उघडा 135विभागीय कार्यालय क्र.०२ विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जुन -२०२३)Zona 2.pdf
136विभागीय कार्यालय क्र.०२ विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जुन -२०२३) फाइल उघडा 136विभागीय कार्यालय क्र.०२ विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जुन -२०२३)Zona 2.pdf
137म.गांधी प्राणीसंग्रहालय,पशुवैद्यकिय विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जुन -२०२३) फाइल उघडा 137म.गांधी प्राणीसंग्रहालय,पशुवैद्यकिय विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जुन -२०२३)udyan-smc.pdf
138विभागीय कार्यालय क्र.०८ विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जुलै-२०२३) फाइल उघडा 138विभागीय कार्यालय क्र.०८ विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जुलै-२०२३)zone08.pdf
139अंतर्गत लेखापरीक्षक माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जुलै - २३) फाइल उघडा 139अंतर्गत लेखापरीक्षक माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जुलै - २३)अंतर्गत लेखापरीक्षक.pdf
140सामान्य प्रशासन विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जुलै - २३) फाइल उघडा 140सामान्य प्रशासन विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जुलै - २३)१ ते १७ बाबी माहीती साप्रवि जुलै 23-सा प्र_compressed (1).pdf
141लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ ची माहिती जाहिर प्रसिद्धिकरण फाइल उघडा 141लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ ची माहिती जाहिर प्रसिद्धिकरणlokhasev hakka.pdf
142विभागीय कार्यालय क्र.०८ विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२४) फाइल उघडा 142विभागीय कार्यालय क्र.०८ विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२४)१ ते १७ बाबी झोने ०८.pdf
143अंतर्गत लेखापरीक्षक माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी- २४) फाइल उघडा 143अंतर्गत लेखापरीक्षक माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी- २४)अंतर्गत लेखापरिक्ष -jan-24.pdf