म.न.पा.भरती प्रक्रिया
 
अ.न.फाइलचे नावलिंक
302मनपा भरती प्रक्रिया 27 संवर्ग प्रसिद्धीपत्रक व गुण यादी फाइल उघडा
301घनकचरा व्यवस्थापन शहर समन्वयक निवड व प्रतिक्षा यादी फाइल उघडा
300म्युन्सिपल सिव्हील इंजिनियर निवड व प्रतिक्षेत यादी फाइल उघडा
299अनुरेखक केमिस्ट फि.इन्सपेक्टर व आरोग्य निरिक्षक पदाकरीता तात्पुरते निवड उमेदवाराकरीता कागदपत्रे तपासणीबाबतचे जाहीर प्रसिध्दीपत्र फाइल उघडा
298अनुरेखक पदाचे तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी फाइल उघडा
297केमिस्ट पदाचे तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी फाइल उघडा
296आरोग्य निरिक्षक पदाचे तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी फाइल उघडा
295फिल्टर इन्स्पेक्टर पदाचे तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी फाइल उघडा
294सो.म.पा च्या नगर अभियंता विभागाकडून “प्रधानमंत्री आवास योजना” सर्वांसाठी घरे योजने अतंर्गत शहर तांत्रिक कक्षाकरीता पदभरती बाबत जाहिरप्रसिध्दिकरण फाइल उघडा
293सो.म.पा च्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन अंतर्गत घेण्यात येणा-या स्वच्छ सर्वेक्षणाकरीता नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना मदत करण्याकरीता पदभरती बाबत जाहिरप्रसिध्दिकरण फाइल उघडा
292आरोग्य निरीक्षक गट (क) , केमिस्ट गट (क) , अनुरेखक गट (क) , फिल्टर इन्स्पेक्टर गट (क) ,, 04 पदाची परीक्षेत प्राप्त गुणाची यादी प्रसिद्धीकरण फाइल उघडा
291जी.एन.एम. UPHC , स्टाफ नर्स -जी.एन.एम. SNCU व सिस्टर इनचार्ज -जी.एन.एम या पदांची निवड व प्रतिक्षा यादी फाइल उघडा
290UPHC जी.एन.एम., स्टाफ नर्स -जी.एन.एम. SNCU , सिस्टर इनचार्ज -जी.एन.एम. SNCU अंतीम गुणानुक्रम यादी फाइल उघडा
289UPHC जी.एन.एम., स्टाफ नर्स -जी.एन.एम. SNCU , सिस्टर इनचार्ज -जी.एन.एम. SNCU अंतीम कागदपत्र पडताळणीकरीता पात्र यादी फाइल उघडा
288UPHC वैद्यकीय अधिकारी निवड यादी फाइल उघडा
287SNCU वैद्यकीय अधिकारी निवड यादी फाइल उघडा
286विजिटिंग स्पेशालिस्ट निवड यादी फाइल उघडा
284सो म पा च्या नगर अभियंता विभागाकडील प्रधान मंत्री आवास योजना सर्वांसाठी घर योजनेअंतर्गत शहर तांत्रिक पदा करिता जाहीर प्रसिद्धिकरण फाइल उघडा
283प्रारुप यादी हरकती व सुचना फाइल उघडा
282राष्ट्रीय आरोग्य अभियांन (NUHM) सन 2024-25 स्टाफ नर्स व सिस्टर इनचार्ज जी.एन.एम. SNCU प्रारुप यादी फाइल उघडा
281राष्ट्रीय आरोग्य अभियांन (NUHM) सन 2024-25 जी.एन.एम. UPHC प्रारुप यादी फाइल उघडा
280राष्ट्रीय आरोग्य अभियांन (NUHM) सन 2024-25 टी.बी. हेल्थ व्हिजीटर व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ प्रारुप यादी फाइल उघडा
279दि 22-2-24 रोजी मुलाखतीसाठी वैद्यकीय अधिकारी पात्र -अपात्र यादी फाइल उघडा
278NUHM आरोग्य विभाग सोलापूर शहरातील विविध आरोग्य केंद्रास्तरावर राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनेतील 04 संवर्गातील 11 रिक्त पदाभरती प्रक्रिया कंत्राटी पध्दतीने करार तत्वावर राबविण्याबाबतचे जाहिरप्रसिध्दिकरण- फाइल उघडा
277सोमपा च्या NUHM-आरोग्य विभाग विविध आरोग्य केंद्रास्तरावर राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनेतील 06 संवर्गातील 22 रिक्त पदाभरती प्रक्रिया कंत्राटी पध्दतीने करार तत्वावर राबविण्याबाबतचे जाहिरप्रसिध्दिकरण फाइल उघडा
276राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NUHM), आरोग्यविभाग सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर 15 वित्त आयोगा अंतर्गत Polyclinic अंतर्गत Visting Specialist यांची थेट मुलाखती व्दारे पदभरती करिता जाहिरप्रसिध्दिकरण फाइल उघडा
275सोमपा च्या शहरातील क्षयरोग नियंत्रण करण्यासाठी 0२ ‍संवर्गातील 03 पदांची पदभरती प्रक्रिया कंत्राटी पध्दतीने करार तत्वावर राबविण्याबाबतचे जाहिरप्रसिध्दिकरण- फाइल उघडा
274म.न.पा. भरती प्रक्रिया – हॉल टिकिट डाऊनलोड करा (SMC Recruitment Process – Download Hall Ticket) फाइल उघडा
273म.न.पा. भरती प्रक्रिया – परीक्षा वेळापत्रक फाइल उघडा
272सो म पा च्या उद्यान विभागा अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकडील पशु वैद्यकिय अधिकारी या पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी फाइल उघडा
271सोलापूर महानगरपालिकाच्या प्राणी संग्रहालया कडील पशुवैद्यकीय अधिकारी या पदाचे जाहिरात शुद्धिपत्रक फाइल उघडा
270सो म पा च्या उद्यान विभागा अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकडील पशु वैद्यकिय अधिकारी या पदाकरिता जाहीर प्रसिद्धिकरण फाइल उघडा
269सो म पा च्या अग्निशमन विभागाकडे मुख्य अग्निशमन या पदाची मुलाखती मधील उमेदवारांची निवड यादी फाइल उघडा
268सो म पा च्या अग्निशमन विभागाकडे मुख्य अग्निशमन अधिकारी हे पद मानधनावर भरण्याविषयी जाहिरात फाइल उघडा
267सो म पा च्या आस्थापनेवरील विविध पदनामाचे २२६ पदभारती बाबत शुद्धीपत्रक -४ फाइल उघडा
266कनिष्ठ अभियंता , केमीस्ट , फिल्टर इन्स्पेक्टर सरळसेवा भरती - 2023 (Junior Engineer, Chemist, Filter Inspector Direct Service Recruitment - 2023) फाइल उघडा
265पद भारती प्रक्रियेचे फायरमन उमेदवार पदाच्या वयोमर्यादा बाबत शुद्धीपत्रक -३ फाइल उघडा
264पद भारती प्रक्रियेचे मुदतवाढ / फायरमन पदाचे आरक्षणामध्ये दुरुस्ती बाबत शुद्धीपत्रक -२ फाइल उघडा
263पदभरती शुद्धिपत्रक (आरोग्य निरीक्षक) 351 dated 22-11-2023 फाइल उघडा
262सोलापूर महानगरपालिका सरळ सेवा पदभरती जाहिरात २०२३ - ऑनलाईन अर्ज भरण्याची लिंक (Solapur Municipal Corporation Direct Service Recruitment Advertisement 2023 - Online Application Form Link) फाइल उघडा
261सोलापूर महानगरपालिका सरळ सेवा पदभरती जाहिरात-२०२३ फाइल उघडा
260लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ ची माहिती जाहिर प्रसिद्धिकरण फाइल उघडा
259राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी निवड यादी फाइल उघडा
258सो म पा च्या वित्त आयोगा अंतर्गत Polyclinic अंतर्गत Visting Specialist याची थेट मुलाखतीद्वारे भरती बाबत जाहीर प्रसिद्धीकरण फाइल उघडा
257राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी यांची निवड यादी फाइल उघडा
256corrigendum वैद्यकीय अधिकारी भरती ची जाहिरात फाइल उघडा
255NUHM साठी अर्जाचा नमुना फाइल उघडा
25415 वा वित्त आयोग पॉलिक्लिनिक करता स्पेशलिस्ट वैद्यकीय अधिकारी भरतीची जाहिरात फाइल उघडा
253NUHM अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी भरती ची जाहिरात फाइल उघडा
252सफाई मित्र सुजक्षा चॅलेंज अंतर्गत जाहिर प्रसिध्दीकरण फाइल उघडा
251फेर-ई-निविदा जाहिर प्रसिध्दीकरण फाइल उघडा
250सोलापूर म.न.पा. मालकीचे रस्ते दुभाजक, चौक, आयलँड चे सुशोभिकरण करणेकामी जाहिर प्रसिध्दीकरण फाइल उघडा
249ए एन एम या संवर्गातील निवडीत व प्रतिक्षेत यादी फाइल उघडा
248जी एन एम निवडीत व प्रतिक्षेत यादी_1 फाइल उघडा
247फार्मासिस्ट या संवर्गातील निवडीत व प्रतिक्षेत यादी फाइल उघडा
246मान्सुन पूर्व जाहीर प्रसिद्धीकरण करणे बाबत . फाइल उघडा
245ॲनिमल किपर निवडीत यादी फाइल उघडा
244सोलापूर महानगरपालिकेच्या उद्यान विभाग अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकडील नमूद पदाकरीता शैक्षणिक पात्र उमेदवार / अधिकारी / कर्मचारी यांची तात्पुरत्या स्वरुपात पद भारती . फाइल उघडा
243ए एन एम जी एन एम फार्मासिस्ट भरतीबाबत माननीय आयुक्त यांचे सुधारित आदेश फाइल उघडा
242फार्मासिस्ट (ई डब्लू एस) - गुणानुक्रम अंतीम निवड यादी फाइल उघडा
241फार्मासिस्ट (इ मा व) - गुणानुक्रम अंतीम निवड यादी फाइल उघडा
240जीएनएम (ई डब्लू एस ) - गुणानुक्रम अंतीम निवड यादी फाइल उघडा
239एएनएम, जीएनम, फार्मासिस्ट अंतीम सुचना पत्र फाइल उघडा
238एएनएम (वि मा प्र) - गुणानुक्रम अंतीम निवड यादी फाइल उघडा
237एएनएम (भज-ड) - गुणानुक्रम अंतीम निवड यादी फाइल उघडा
236एएनएम (खुला) - गुणानुक्रम अंतीम निवड यादी फाइल उघडा
235एएनएम (इ मा व) - गुणानुक्रम अंतीम निवड यादी.pdf फाइल उघडा
234एएनएम (अनु जाती) - गुणानुक्रम अंतीम निवड यादी फाइल उघडा
233एएनएम (अ जमाती) - गुणानुक्रम अंतीम निवड यादी.pdf फाइल उघडा
232एएनएम-इ डब्लू एस -गुणानुक्रम अंतीम निवड यादी फाइल उघडा
231सोलापूर महानगरपालिकेने मनुष्यबळ पुरविणेकरीता निश्चित केलेल्या दरावर सर्व्हिस चार्जेस आधारे मान्यता प्राप्त पुरवठादाराकडून दर मागविणे बाबत जाहीरप्रसिध्दीकरण फाइल उघडा
230सोलापूर महानगरपालिकेमधील कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबियांना मेडिक्लेम विमा उतरविण्याबाबत जाहीरप्रसिध्दीकरण फाइल उघडा
229ए.एन.एम. , जी.एन.एम. पदासाठी सूचना फाइल उघडा
228फार्मासिस्ट प्राप्त अर्जाची पात्र गुणांकन व अपात्र प्राथमिक स्वरूपाची यादी (आरक्षण प्रवर्ग : इ.मा.व.) फाइल उघडा
227फार्मासिस्ट प्राप्त अर्जाची प्रारुप स्वरुपाची यादी (आरक्षण प्रवर्ग : ईडब्लूएस) फाइल उघडा
226जी.एन. एम प्राप्त अर्जाची पात्र गुणांकन व अपात्र प्राथमिक स्वरूपाची यादी (आरक्षण प्रवर्ग : ईडब्लूएस) फाइल उघडा
225ए.एन. एम प्राप्त अर्जाची पात्र गुणांकन व अपात्र प्राथमिक स्वरूपाची यादी (आरक्षण प्रवर्ग : अ. जमाती) फाइल उघडा
224ए.एन. एम प्राप्त अर्जाची पात्र गुणांकन व अपात्र प्राथमिक स्वरूपाची यादी (आरक्षण प्रवर्ग : अनु. जाती) फाइल उघडा
223ए.एन. एम प्राप्त अर्जाची पात्र गुणांकन व अपात्र प्राथमिक स्वरूपाची यादी (आरक्षण प्रवर्ग : वि.मा.प्र.) फाइल उघडा
222ए.एन. एम प्राप्त अर्जाची पात्र गुणांकन व अपात्र प्राथमिक स्वरूपाची यादी (आरक्षण प्रवर्ग : खुला ) फाइल उघडा
221ए.एन. एम प्राप्त अर्जाची पात्र गुणांकन व अपात्र प्राथमिक स्वरूपाची यादी (आरक्षण प्रवर्ग : खुला ) फाइल उघडा
220ए.एन. एम प्राप्त अर्जाची पात्र गुणांकन व अपात्र प्राथमिक स्वरूपाची यादी (आरक्षण प्रवर्ग : इ.मा.व.) फाइल उघडा
219ए.एन. एम प्राप्त अर्जाची पात्र गुणांकन व अपात्र प्राथमिक स्वरूपाची यादी (आरक्षण प्रवर्ग : भज (ड) फाइल उघडा
218ए.एन. एम प्राप्त अर्जाची पात्र गुणांकन व अपात्र प्राथमिक स्वरूपाची यादी (आरक्षण प्रवर्ग : ईडब्लूएस) फाइल उघडा
217 सोलापूर महानगरपालिका आरोग्य विभाग कडील वैद्यकिय अधिकारी यु.पी.एच.सी ( पुर्णवेळ) वैद्यकिय अधिकारी प्रसुतीगृह (पुर्णवेळ) यांची गुणानूक्रमे निवड यादी फाइल उघडा
216राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत प्राप्त अर्जाची प्रारूप स्वरूपाची यादी फाइल उघडा
215 सोलापूर महानगरपालिके कडील जीवशास्त्रज्ञ पदासाठी समिती मार्फत घेण्यात आलेल्या मुलाखतीमधील उमेदवारांची गुणानुक्रमे निवड यादी फाइल उघडा
214प्राणी संग्रहालय संचालक पशुवैद्यकीय अधिकारी व जीवशास्त्रज्ञ पद भरती फाइल उघडा
213 सोलापूर महानगरपालिका राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) आरोग्य विभागाकडे कंत्राटी पध्दतीने 49 पदे भरती.2023-24 फाइल उघडा
212सोलापूर महानगरपालिकेच्या उद्यान विभाग अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकडील पशु वैदयकिय अधिकारी या पदाकरीता जाहिर प्रसिध्दीकरण शुध्दीपत्रक फाइल उघडा
211 सोलापूर महानगरपालिकेच्या उद्यान विभाग अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकडील पशु वैदयकिय अधिकारी या पदाकरीता जाहिर प्रसिध्दीकरण फाइल उघडा
210सोलापूर महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापनविभागाकडील कंत्राटी तत्वावरील शहर समन्वयक (City Co-ordinator )घेण्यात आलेल्या मुलाखतीमधील उमेदवारांची गुणानूक्रमे निवडयादी फाइल उघडा
209शहर समन्वयक पात्र यादी फाइल उघडा
208शहर क्षयरोग नियंत्रण बाबत जाहिर प्रसिध्दीकरण फाइल उघडा
207कंत्राटी तत्वावरील शहर समन्वयक city co- ordinator पद भरती फाइल उघडा
206सोलापूर महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील कंत्राटी तत्वावरील शहर समन्वयक (City Co-ordinator ) पद भरतीची जाहिर सूचना फाइल उघडा
205Application Form for SMC राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) आरोग्य विभागाकडे कंत्राटी पध्दतीने विविध पदे भरती फाइल उघडा
204सोलापूर महानगरपालिका राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) आरोग्य विभागाकडे कंत्राटी पध्दतीने विविध पदे भरती . फाइल उघडा
203सोलापूर महानगरपालिके कडील आरोग्य विभाग अंतर्गत एन. यू. एच. एम. या अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी, जी. एन. एम.व लॅब टेक्निशियन यांचे निवडीत व प्रतीक्षेत यादी फाइल उघडा
202नियुक्तीसाठी प्रस्तावित केलेले रोजंदारी सेवक फाइल उघडा
201नियुक्ती देण्यात आलेले रोजंदारी सेवक फाइल उघडा
200वैद्यकीय अधिकारी मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी फाइल उघडा
199लॅब टेक्निशन व जी. एन. एम. यांचे गुणानुक्रमे मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. मुलाखत दिनांक - 1/11/2022 सकाळी दहा वाजता. फाइल उघडा
197लेखापरीक्षण करणेकामी सेवानिवृत्त लेखाधिकारी , सहा. लेखाधिकारी , वरिष्ठ लेखा लिपीक यांची मानधनावर नेमणूक करणेकामी अर्ज मागविणेत येत आहेत. फाइल उघडा
196सोलापूर महानगरपालिकेकडील सेवानिवृत्त लेखापरीक्षक आणि सेवानिवृत्त सहाय्यक लेखाधिकारी / वरीष्ठ लेखा लिपीक यापदा करीता जाहिर प्रसिध्दीकरण फाइल उघडा
195उद्यान विभाग अंतर्गत प्राणी संग्रहालय पशुवैद्यकीय अधिकारी पदासाठी WALK IN INTERVIEW द्वारे भरती प्रक्रीया फाइल उघडा
194राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान करीता सोलापूर शहरातील विविध आरोग्य केंद्रास्तरावर राबविंण्यात येत असलेल्या विविध योजनेतील 05 संवर्गातील 37 पदांची पदभरती प्रक्रिया 13-10-2022 ते 25-10-2022 कलावधीत करीता फाइल उघडा
193सोलापूर महानगरपालिका प्राणी संग्रहालयाकरीता प्राणी संग्रहालय संचालक व पशु वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे जाहीर प्रसिद्धिकरण करणेबाबत. फाइल उघडा
192प्राणी संग्रहालय संचालक व पशुवैद्यकीय अधिकारी भरणे बाबतची जाहिरात-431-दि-10-08-2022 फाइल उघडा
191 ॲनिमल किपर गुणानूक्रमे निवडयादी व प्रतिक्षायादी फाइल उघडा
190प्राणी संग्रहालय संचालक पशुवैद्यकीय अधिकारी ॲनिमल कीपर पदासाठी WALK IN INTERVIEW द्वारे भरती प्रक्रीया फाइल उघडा
189उद्यान अधीक्षक सहाय्यक उद्यान अधीक्षक व ॲनिमल कीपर चे निवड व प्रतीक्षा यादी फाइल उघडा
188प्राणी संग्रहालय संचालक पदासाठी दि. 22-06-2022 रोजी भरती प्रक्रिया फाइल उघडा
187उद्यान विभागाकडे मानधनावर पदे भरणे बाबतची जाहीरात 344 दि. 22-06-2022 फाइल उघडा
186प्राणी संग्रहालय संचालक पदासाठी दि. 17-5-2022 रोजी थेट मुलाखतीद्वारे भरती प्रक्रिया फाइल उघडा
185उप-परिवहन व्यवस्थापक पदासाठी दि. 5-4-2022 रोजी थेट मुलाखती द्वारे भरती प्रक्रिया फाइल उघडा
184एन यु एच एम या अंतर्गत डॉक्टर व नर्स यांचे मुलाखती मध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी फाइल उघडा
183एन यु एच एम या अंतर्गत डॉक्टर व नर्स यांचे मुलाखती मध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी फाइल उघडा
182एन यु एच एम या अंतर्गत डॉक्टर व नर्स यांचे मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी फाइल उघडा
181NUHM LIST OF ELIGIBLE FOR INTERVIEW ON 7-2-22 AT 11.00 AM फाइल उघडा
180राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची भरती 11 पदाकरता फाइल उघडा
179राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची निवड व प्रतिक्षा यादी फाइल उघडा
178मुलाखतीतस पात्र उमेदवारांचा तक्ता ए.एन.एम. फाइल उघडा
177मुलाखतीतस पात्र उमेदवारांचा तक्ता वैद्यकीय अधिकारी फाइल उघडा
176राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची भरती फाइल उघडा
175Walk in Interview 02-11-2021 Network & System Administrator फाइल उघडा
174झू डायरेक्टर पशुवैद्यकीय अधिकारी पदभरती निकाल (Result) फाइल उघडा
173झू डायरेक्टर पशुवैद्यकीय अधिकारी पदभरती जाहिरात फाइल उघडा
172Walk in Interview 07-09-2021 Shudhi patrak फाइल उघडा
171Walk in Interview 07-09-2021 फाइल उघडा
170प्राणी संग्रहालय संचालक या पदासाठी दि. 20-8-2021 रोजी Walk in Interview फाइल उघडा
169Walk in Interview for प्राणी संग्रहालय संचालक फाइल उघडा
168कंत्राटी तत्वावर सेवानिवृत कर्मचारी सेवा घेणे बाबत प्रक्रीया फाइल उघडा
167 इसीजी टेकनिशीयन पदासाठी भरती प्रक्रीया फाइल उघडा
166वैद्यकीय अधिकारी व इतर पदासाठी भरती प्रक्रीया फाइल उघडा
165वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी WALK IN INTERVIEW द्वारे भरती प्रक्रीया फाइल उघडा
164Covid-19 चा प्रादुर्भाव रोखणेकामी करावयाच्या उपाययोजनेअंतर्गत वैद्यकिय अधिकारी व इतर पदाची तात्पुरत्या स्वरुपात पद भरती जाहिरप्रसिध्दीकरण फाइल उघडा
163तालिका वकिलांच्या नेमणूकीकरिता अर्ज मागविणेत येत आहेत फाइल उघडा
162सोलापूर महानगरपालिकेकडून तालिका वकिलांची नेमणूक करणेसाठी अर्ज मागविणेत येत आहेत फाइल उघडा
161 पशु वैद्यकीय अधिकारी या पदासाठी दि.14/12/2020 रोजी उपस्थित असलेल्या इच्छुक उमेदवारांमधून Walk in interview व्दारे उमेदवाराचे थेट मुलाखतीअंती पात्र उमेदवारांची यादी . फाइल उघडा
160दि14-12-2020रोजी होणारी स्थापत्य अवेक्शक पदाची मुलाखत स्थगितीबाबत फाइल उघडा
159सोलापूर महानगरपालिकेच्या विविध विभागाकरिता ( (1) स्थापत्य अवेक्षक 2) पशु वैद्यकिय अधिकारी ) या विविध पदनामचे पदे सहा महिने कालावधीसाठी भरणेबाबत फाइल उघडा
158सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणॆबाबत - अंतर्गत लेखापरिक्षक या पदाकरिता अर्ज मागविणेबाबत (Expression of Interest for Internal Auditor FY 2020-21) फाइल उघडा
157सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणॆबाबत – Drone Mapping Expert (One Post) फाइल उघडा
156सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणॆबाबत – Company Secretary ( one post ) फाइल उघडा
155सोलापूर महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडे कंत्राटी पध्दतीने विविध पदे एकवट मानधनावर भरणेबाबतचे जाहिरप्रसिध्दीकरण फाइल उघडा
154सोलापूर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे विषाणू संशोधन व निदान प्रयोगशाळेकरिता मानधन तत्वावर पात्र उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश फाइल उघडा
153सोलापूर महानगरपालिका जाहीर प्रसिद्धिकरण द्वारे अर्ज केलेल्या वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे नियुक्ती आदेशाचे आज्ञापत्र फाइल उघडा
152सोलापूर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे विषाणू संशोधन व निदान प्रयोगशाळेकरिता मानधन तत्वावर पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविणेत येत आहेत. फाइल उघडा
151सोलापूर महानगरपालिका जाहीर प्रसिद्धिकरण दिनांक:14/05/2020 अन्वये अर्ज केलेल्या वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे नियुक्ती आदेशाचे आज्ञापत्र फाइल उघडा
150सोलापूर महानगरपालिका अंतर्गत Covid Care व Covid-१९ चा प्रादुर्भाव टाळण्याकरिता खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात करार पदध्तीने ६ महिने करीता मानधन तत्वावर पदभरती फाइल उघडा
149सेवानिवृत वैद्यकिय अधिकारी, परिचारिका (स्टॉफ नर्स ) व आरोग्य कर्मचारी तात्पुरत्या करार पध्दतीने भरणे बाबतची जाहिरात फाइल उघडा
148अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत लॅम्प लायटर या पदाचे नियुक्ती आज्ञापत्र फाइल उघडा
147अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत कनिष्ठ श्रेणी लिपीक या पदाचे नियुक्ती आज्ञापत्र फाइल उघडा
146 अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत शिपाई या पदाचे नियुक्ती आज्ञापत्र फाइल उघडा
145अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत अवेक्षक (स्थापत्य) या पदाचे नियुक्ती आज्ञापत्र फाइल उघडा
144अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत माळी या पदाचे नियुक्ती आज्ञापत्र फाइल उघडा
143अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत अनुरेखक या पदाचे नियुक्ती आज्ञापत्र फाइल उघडा
142अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत विज पर्यवेक्षक या पदाचे नियुक्ती आज्ञापत्र फाइल उघडा
141अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत मिडवाईफ या पदाचे नियुक्ती आज्ञापत्र फाइल उघडा
140अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत वाहनचालक् या पदाचे नियुक्ती आज्ञापत्र फाइल उघडा
139अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत मजूर या पदाचे नियुक्ती आज्ञापत्र फाइल उघडा
138अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत सहाय्यक आरेखक या पदाचे नियुक्ती आज्ञापत्र फाइल उघडा
137राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य विभाग ,सोलापूर महानगरपालिका अंतर्गत रिक्त पदभरती (2019-20) करणेकामी अर्ज करणेस दि. 11-3-2020 अखेर मुदतवाढ फाइल उघडा
136राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य विभाग ,सोलापूर महानगरपालिका अंतर्गत रिक्त पदभरती (2019-20) करणेकामी अर्जाचा नमुना फाइल उघडा
132अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 0२ विज पर्यवेक्षक फाइल उघडा
131अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 07 वाहन चालक फाइल उघडा
130अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 01 अवेक्षक फाइल उघडा
129अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 12 शिक्षण सेवक फाइल उघडा
128अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 11 लॅम्प लायटर फाइल उघडा
127अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 10 माळी फाइल उघडा
126अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 09 मजूर फाइल उघडा
125अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 08 शिपाई फाइल उघडा
123अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 06 अनुरेखक फाइल उघडा
122अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 05 मिडवाईफ फाइल उघडा
121अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 04 कनिष्ठ श्रेणी लिपिक फाइल उघडा
120अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 03 सहाय्यक आरेखक फाइल उघडा
68अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची विशेष भरती मोहिम –२०१९-२० अंतर्गत जाहिरात फाइल उघडा
67 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कार्यालयामार्फत स्मार्ट सिटी कार्यालयास अंतर्गत लेखापरिक्षण करणेकामी (Proposals are Invited for appointment of - Internal Auditor ) फाइल उघडा
66 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर जैविविधता व्यव्स्थापन समिती सद्स्य नेमणेबाबत फाइल उघडा
33सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणॆबाबत ( मुदतवाढ ) – Company Secretary ( one post ) on contract basis for a period of 1 year . ( Last Date 30 April 2019 ) फाइल उघडा
32सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणॆबाबत – Company Secretary ( one post ) on contract basis for a period of 1 year . फाइल उघडा
31 सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणॆबाबत – Company Secretary ( one post ) Consolidated . फाइल उघडा