विभाग
अ.नफाइलचे नावलिंक
8कर आकारणी कर संकलन विभाग उघडा
9ग व सु आकारणी व वसुली विभाग उघडा
10अन्न परवाना विभाग उघडा
11बांधकाम परवाना विभाग उघडा
12नगर रचना विभाग उघडा
13अभिलेखापाल विभाग उघडा
14कामगार कल्याण विभाग उघडा
15विद्युत विभाग उघडा
16मुख्यलेखापाल विभाग उघडा
17मुख्यलेखापरीक्षक विभाग उघडा
18अंतर्गत लेखापरीक्षक विभाग उघडा
19उद्यान विभाग उघडा
20ग व सु तांत्रिक विभाग उघडा
21नगर सचिव विभाग उघडा
22मंडई विभाग उघडा
23महिला बालकल्याण विभाग उघडा
24यु सी डी विभाग उघडा
25विधान सल्लागार विभाग उघडा
26स्थानिक संस्था कर विभाग उघडा
27सामान्य प्रशासन विभाग उघडा
28शहर हद्दवाढ विभाग उघडा
29विभागीय कार्यालये १ ते ८ उघडा
30परिवहन विभाग उघडा
31प्राथमिक शि७ण मंडळ उघडा
32हुतात्मा स्मृती मंदिर उघडा
33नगर अभियंता विभाग उघडा
34सार्वजनिक अारोग्य अभियंता उघडा
35अारोग्य विभाग उघडा
36सा.प्र.वि माहिती अधिकार मधील १ ते १७ ची माहिती उघडा
37सा.प्र.वि माहिती अधिकार मधील कलम ४ (१) ब (१०) ची माहिती उघडा
41सोलापूर महापालिका - अास्थापना शेड्युल ( Establishment Schedule) उघडा
42दि 1-1-17 ते 31-12-2017 अखेर नियमित नियुक्त झालेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांची तात्पुरती जेष्ठता सूची उघडा
43आस्थापना - 2 दि १-१-२०१८ अखेर तात्पुरती जेष्ठता सूची उघडा
44आस्थापना - 2 ( तांत्रिक ) दि १-१-२०१८ अखेर तात्पुरती जेष्ठता सूची उघडा
45बिगर तांत्रिक सेवकांची दि.०१- ०१-२०१८ अखेरची प्राथमिक स्वरूपाची ज्येष्ठता सुची उघडा
46दि. 1-1-2021 ची स्थिती दर्शविणारी बिगर-तांत्रिक सेवकांची प्रारुप ज्येष्ठता सूची उघडा