चालु घडामोडी
अ.नफाइलचे नावलिंक
798पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 11-04-2024 उघडा
797पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 10-04-2024 उघडा
796पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 09-04-2024 उघडा
795पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 08-04-2024 उघडा
794पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 07-04-2024 उघडा
793पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 05-04-2024 उघडा
792पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 04-04-2024 उघडा
791पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-03-04-2024 उघडा
790पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र- 02-04-2024 उघडा
789पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-29-03-2024 उघडा
788पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-28-03-2024 उघडा
787पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-27-03-2024 उघडा
786पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-27-03-2024 उघडा
785पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-26-03-2024 उघडा
784पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-25-03-2024 उघडा
783पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-26-03-2024 उघडा
782पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-14-03-2024 उघडा
781पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-11-03-2024 उघडा
780पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-09-03-2024 उघडा
779पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-07-03-2024 उघडा
778सो.म.पा च्या नगर अभियंता विभागाकडून “प्रधानमंत्री आवास योजना” सर्वांसाठी घरे योजने अतंर्गत शहर तांत्रिक कक्षाकरीता पदभरती बाबत जाहिरप्रसिध्दिकरण उघडा
777सो.म.पा च्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन अंतर्गत घेण्यात येणा-या स्वच्छ सर्वेक्षणाकरीता नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना मदत करण्याकरीता पदभरती बाबत जाहिरप्रसिध्दिकरण उघडा
776पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-06-03-2024 उघडा
775आरोग्य निरीक्षक गट (क) , केमिस्ट गट (क) , अनुरेखक गट (क) , फिल्टर इन्स्पेक्टर गट (क) ,, 04 पदाची परीक्षेत प्राप्त गुणाची यादी प्रसिद्धीकरण उघडा
774पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-01-03-2024 उघडा
773पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-29-02-2024 उघडा
772पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-28-02-2024 उघडा
771पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-27-02-2024 उघडा
770पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-25-02-2024 उघडा
769पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-20-02-2024 उघडा
768पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-20-02-2024 उघडा
767पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-20-02-2024 उघडा
766पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-19-02-2024 उघडा
765पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-19-02-2024 उघडा
764पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-18-02-2024 उघडा
763पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-17-02-2024 उघडा
762पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-14-02-2024 उघडा
761पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-15-02-2024 उघडा
760पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-14-02-2024 उघडा
759पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-13-02-2024 उघडा
758पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-13-02-2024 उघडा
757पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-12-02-2024 उघडा
756पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-12-02-2024 उघडा
755पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-09-02-2024 उघडा
754पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-09-02-2024 उघडा
753पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-09-02-2024 उघडा
752पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-08-02-2024 उघडा
751पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-06-02-2024 उघडा
750पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-06-02-2024 उघडा
749सो मा पा च्या आस्थापनेवरील विविध शाखा व खात्यामधून काम करणाऱ्या तांत्रिक अधिकारी व कर्मचारी यांची ०१-०१-२०२४ अखेरची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची प्रसिद्धकरण . उघडा
748पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-05-02-2024 उघडा
747पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-05-02-2024 उघडा
746पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-02-02-2024 उघडा
745पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-31-01-2024 उघडा
744पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-02-02-2024 उघडा
743पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-01-02-2024 उघडा
742पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-29-01-2024 उघडा
741पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-01-02-2024 उघडा
740पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-30-01-2024 उघडा
739पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-30-01-2024 उघडा
738पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-29-01-2024 उघडा
737Solapur Climate Action Plan Executive Summary -2024 उघडा
736पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-26-01-2024 उघडा
735पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-25-01-2024 उघडा
734पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-25-01-2024 उघडा
733पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-25-01-2024 उघडा
731पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-23-01-2024 उघडा
730पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-24-01-2024 उघडा
729पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-24-01-2024 उघडा
728पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-25-01-2024 उघडा
727पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-18-01-2024 उघडा
726सोलापूर वातावरणबदल कृती आराखडा 2024 माहितीपत्रक उघडा
725पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-22-01-2024 उघडा
724पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-21-01-2024 उघडा
723पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-20-01-2024 उघडा
722पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-19-01-2024 उघडा
721पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-17-01-2024 उघडा
720पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-17-01-2024 उघडा
719पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-17-01-2024 उघडा
718पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-16-01-2024 उघडा
717पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-16-01-2024 उघडा
716पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-16-01-2024 उघडा
715पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-15-01-2024 उघडा
714पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-12-01-2024 उघडा
713पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-14-01-2024 उघडा
712पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-13-01-2024 उघडा
711पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-12-01-2024 उघडा
710पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-08-01-2024 उघडा
709पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-11-01-2024 उघडा
708पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-10-01-2024 उघडा
707पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-10-01-2024 उघडा
706पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-09-01-2024 उघडा
705सो म पा च्या उद्यान विभागा अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकडील पशु वैद्यकिय अधिकारी या पदाकरिता जाहीर प्रसिद्धिकरण उघडा
704पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-09-01-2024 उघडा
703पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-07-01-2024 उघडा
702पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-06-01-2024 उघडा
701पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-06-01-2024 उघडा
700पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-06-01-2024 उघडा
699पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-05-01-2024 उघडा
698पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-05-01-2024 उघडा
697पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-05-01-2024 उघडा
696पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-04-01-2024 उघडा
695पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-03-01-2024 उघडा
694पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-03-01-2024 उघडा
693पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-02-01-2024 उघडा
692सो म पा च्या अग्निशमन विभागाकडे मुख्य अग्निशमन अधिकारी हे पद मानधनावर भरण्याविषयी जाहिरात उघडा
691पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-31-12-2023 उघडा
690पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-30-12-2023 उघडा
689पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-29-12-2023 उघडा
688पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-28-12-2023 उघडा
687पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-27-12-2023 उघडा
686पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-26-12-2023 उघडा
685पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-26-12-2023 उघडा
684पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-23-12-2023 उघडा
683पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-21-12-2023 उघडा
682सो म पा च्या अग्निशमन विभागाकडे मुख्य अग्निशमन अधिकारी हे पद मानधनावर भरण्याविषयी जाहिरात उघडा
681पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-21-12-2023 उघडा
680पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-20-12-2023 उघडा
679पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-20-12-2023 उघडा
678पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-20-12-2023 उघडा
677पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-19-12-2023 उघडा
676पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-19-12-2023 उघडा
675पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-14-12-2023 उघडा
674पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-18-12-2023 उघडा
673पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-18-12-2023 उघडा
672 सो म पा च्या हद्दीतील हैद्राबाद रोड येथील ऑफलाईन लिलाव प्रक्रिया जाहीर प्रसिद्धीकरण ( द्वितीय ) उघडा
671पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-15-12-2023 उघडा
670पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-14-12-2023 उघडा
669पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-14-12-2023 उघडा
668पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-13-12-2023 उघडा
667पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-13-12-2023 उघडा
666पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-13-12-2023 उघडा
665पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-12-12-2023 उघडा
664पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-11-12-2023 उघडा
663कनिष्ठ अभियंता , केमीस्ट , फिल्टर इन्स्पेक्टर सरळसेवा भरती - 2023 (Junior Engineer, Chemist, Filter Inspector Direct Service Recruitment - 2023) उघडा
662पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-12-12-2023 उघडा
661पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-11-12-2023 उघडा
660पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-11-12-2023 उघडा
659पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-09-12-2023 उघडा
658पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-08-12-2023 उघडा
657पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-07-12-2023 उघडा
656पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-07-12-2023 उघडा
655पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-06-12-2023 उघडा
653पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-06-12-2023 उघडा
652पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-06-12-2023 उघडा
651पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-05-12-2023 उघडा
650पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-04-12-2023 उघडा
649पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-04-12-2023 उघडा
648पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-04-12-2023 उघडा
647पद भारती प्रक्रियेचे फायरमन उमेदवार पदाच्या वयोमर्यादा बाबत शुद्धीपत्रक -३ उघडा
646पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-03-12-2023 उघडा
645पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-02-12-2023 उघडा
644पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-01-12-2023 उघडा
643पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-01-12-2023 उघडा
642पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-30-11-2023 उघडा
641पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-29-11-2023 उघडा
640 पद भारती प्रक्रियेचे मुदतवाढ / फायरमन पदाचे आरक्षणामध्ये दुरुस्ती बाबत शुद्धीपत्रक -२ उघडा
639पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-29-11-2023 उघडा
638पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-28-11-2023 उघडा
637पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-28-11-2023 उघडा
636पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-22-11-2023 उघडा
635व्यावसायिकांनी दुकानाच्या प्रथमदर्शनी नामफलक मराठी देवनागरी लिपीत नमुद करणेबाबत जाहिरप्रसिधीकरण उघडा
634पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-27-11-2023 उघडा
633पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-26-11-2023 उघडा
632पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-24-11-2023 उघडा
631पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-22-11-2023 उघडा
630पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-22-11-2023 उघडा
629पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-22-11-2023 उघडा
628पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-21-11-2023 उघडा
627पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-21-11-2023 उघडा
626पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-18-11-2023 उघडा
625पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-21-11-2023 उघडा
624पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-20-11-2023 उघडा
623पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-20-11-2023 उघडा
622पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-18-11-2023 उघडा
621पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-17-11-2023 उघडा
620पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-19-11-2023 उघडा
619पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-17-11-2023 उघडा
618पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-17-11-2023 उघडा
617पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-16-11-2023 उघडा
616पिण्याच्या पाण्याच्या रासायनिक व जैविक तपासणीचा अहवाल ( जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा महानगरपालिका प्रयोगशाळा सोलापूर ) उघडा
615पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-09-11-2023 उघडा
614पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-06-11-2023 उघडा
613सोलापूर महानगरपालिका सरळ सेवा पदभरती जाहिरात २०२३ - ऑनलाईन अर्ज भरण्याची लिंक (Solapur Municipal Corporation Direct Service Recruitment Advertisement 2023 - Online Application Form Link) उघडा
612हयात दाखले सादर करणे बाबत उघडा
611ऑफलाइन लिलाव प्रक्रिया जाहीर प्रसिद्धीकरण उघडा
610EESL Agreement उघडा
609सो म पा च्या कार्यक्षेत्रातील सर्व नोंदणीकृत लॉज व हॉस्पीटल/रुग्णालये यांची ऑनलाईन नोंदणी बाबतेच परिपत्रक. उघडा
608पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-02-11-2023 उघडा
607पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-31-10-2023 उघडा
606पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-30-10-2023 उघडा
605 मतदार संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, प्रारूप मतदान यादीचे वाचन उघडा
604पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-26-10-2023 उघडा
603पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-25-10-2023 उघडा
602पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-23-10-2023 उघडा
601पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-19-10-2023 उघडा
600पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-19-10-2023 उघडा
599पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-18-10-2023 उघडा
598पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-17-10-2023 उघडा
597पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-16-10-2023 उघडा
596पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-12-10-2023 उघडा
595लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ ची माहिती जाहिर प्रसिद्धिकरण उघडा
594पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-11-10-2023 उघडा
593पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-10-10-2023 उघडा
592पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-09-10-2023 उघडा
591पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-05-10-2023 उघडा
590पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-04-10-2023 उघडा
589पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-02-10-2023 उघडा
588पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-30-09-2023 उघडा
587पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-29-09-2023 उघडा
586पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-27-09-2023 उघडा
585पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-25-09-2023 उघडा
584पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-22-09-2023 उघडा
583पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-22-09-2023 उघडा
582पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-21-09-2023 उघडा
581पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-20-09-2023 उघडा
580पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-16-09-2023 उघडा
579पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-08-09-2023 उघडा
578पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-08-09-2023 उघडा
577पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-07-09-2023 उघडा
576पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-28-08-23 उघडा
575पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-26-08-23 उघडा
574पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-18-08-23 उघडा
573पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-18-08-2023 उघडा
572पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-16-08-23 उघडा
571पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-15-08-23 उघडा
570पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-14-08-23 उघडा
569पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-07-08-2023 उघडा
568पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-08-08-23 उघडा
567पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-07-08-23 उघडा
566पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-04-08-23 उघडा
565पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-03-08-23 उघडा
564पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-04-08-2023 उघडा
563corrigendum वैद्यकीय अधिकारी भरती ची जाहिरात उघडा
562पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-01-08-2023 उघडा
561पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-02-08-23 उघडा
560पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-01-08-23 उघडा
559पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-28-07-23 उघडा
558पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-28-07-2023 उघडा
557पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-21-07-2023 उघडा
556पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-22-07-23 उघडा
555पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-20-07-2023 उघडा
554पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-12-07-2023 उघडा
553पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-11-07-23 उघडा
552पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-07-07-2023 उघडा
551पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-10-07-23 उघडा
550पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-07-07-23 उघडा
549पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-05-07-23 उघडा
548पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-04-07-2023 उघडा
547पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-13-06-2029 उघडा
546पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-13-06-2023 उघडा
545पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-08-06-2023 उघडा
544पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-07-06-2023 उघडा
543पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-05-06-2023 उघडा
542पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-30-05-2023 उघडा
541पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-29-05-2023 उघडा
540पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-24-05-2023 उघडा
539पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-22-05-2023 उघडा
538पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-18-05-2023 उघडा
537पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-11-05-2023 उघडा
536मा.प्रशासक ठराव (मा. स्थायी समिती संदर्भ) ठराव क्र. १२ दि-०४-०५-२०२३ उघडा
535पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-08-05-2023 उघडा
534पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-03-05-2023 उघडा
533पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-02-05-2023 उघडा
532पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-28-04-2023 उघडा
531पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-0105-2023 उघडा
530 सोलापूर महानगरपालिका राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) आरोग्य विभागाकडे कंत्राटी पध्दतीने 49 पदे भरती.2023-24 उघडा
528पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-24-04-2023 उघडा
527पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-19-04-2023 उघडा
526पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-14-04-2023 उघडा
525पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-24-04-2023 उघडा
524पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-21-04-2023 उघडा
523पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-20-04-2023 उघडा
522पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-19-04-2023 उघडा
521पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-18-04-2023 उघडा
520पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-17-04-2023 उघडा
519पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-12-04-2023 उघडा
518पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-11-04-2023 उघडा
517पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-10-04-23 उघडा
516पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-10-04-2023 उघडा
515पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-08-04-2023 उघडा
514पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-07-04-23 उघडा
513पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-05-04-23 उघडा
512पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-05-04-2023 उघडा
511पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-03-04-2023 उघडा
510पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-03-04-2023 उघडा
509पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-03-04-2023 उघडा
508पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-31-03-2023 उघडा
507पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-30-03-23 उघडा
506पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-28-03-23 उघडा
505पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-29-03-2023 उघडा
504पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-27-03-23 उघडा
503पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-27-03-2023 उघडा
502पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-21-03-2023 उघडा
501पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-20-03-2023 उघडा
500पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-17-03-23 उघडा
499पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-17-03-2023 उघडा
498पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-16-03-2023 उघडा
497पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-15-03-2023 उघडा
496पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-11-03-23 उघडा
495पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-08-03-23 उघडा
494पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-13-03-2023 उघडा
493पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-01-03-23 उघडा
492पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-24-02-23 उघडा
491पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-01-03-23 उघडा
490पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-27-02-23 उघडा
489पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-24-02-23 उघडा
488बैठक क्र. 65 दि .24-01-2023 उघडा
487पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-23-02-2023 उघडा
486पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-22-02-2023 उघडा
485पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-21-02-2023 उघडा
484पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-20-02-2023 उघडा
483पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-20-02-2023 उघडा
482पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-18-02-2023 उघडा
481पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-17-02-2023 उघडा
480पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-18-02-2023 उघडा
479पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-17-02-2023 उघडा
478पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-16-02-2023 उघडा
477पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-15-02-2023 उघडा
476पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-15-02-2023 उघडा
475पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-14-02-2023 उघडा
474पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-13-02-2023 उघडा
473पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-13-02-2023 उघडा
472पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-10-02-2023 उघडा
471पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-11-02-2023 उघडा
470पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-10-02-2023 उघडा
469पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-09-02-2023 उघडा
468पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-08-02-2023 उघडा
467पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-09-02-2023 उघडा
466पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-08-02-2023 उघडा
465पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-07-02-2023 उघडा
464पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-06-02-2023 उघडा
463पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-04-02-2023 उघडा
462पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-07-02-2023 उघडा
461पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-06-02-2023 उघडा
460पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-05-02-2023 उघडा
459पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-03-02-2023 उघडा
457पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-03-02-2023 उघडा
456पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-02-02-2023 उघडा
455पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-30-01-2023 उघडा
454पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-02-02-2023 उघडा
453 पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-01-02-2023 उघडा
452पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-02-02-2023 उघडा
451पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-31-01-2023 उघडा
450पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-31-01-2023 उघडा
449पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-30-01-2023 उघडा
448पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-27-01-2023 उघडा
447पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-30-01-2023 उघडा
446पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-29-01-2023 उघडा
445पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-28-01-2023 उघडा
444पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-27-01-2023 उघडा
443पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-27-01-2023 उघडा
442पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-26-01-2023 उघडा
441पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-25-01-2023 उघडा
440पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-24-01-2023 उघडा
439पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-26-01-2023 उघडा
438पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-25-01-2023 उघडा
437पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-24-01-2023 उघडा
436पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-25-01-2023 उघडा
435पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-24-01-2023 उघडा
434पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-23-01-2023 उघडा
433पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-23-01-2023 उघडा
432पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-22-01-2023 उघडा
431पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-20-01-2023 उघडा
430पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-20-01-2023 उघडा
429पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-19-01-2023 उघडा
428पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-20-01-2023 उघडा
427पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-19-01-2023 उघडा
426पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-18-01-23 उघडा
425पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-17-01-2023 उघडा
424पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-18-01-2023 उघडा
423पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-16-01-2023 उघडा
422पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-17-01-2023 उघडा
421पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-16-01-2023 उघडा
420पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-14-01-2023 उघडा
419पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-13-01-23 उघडा
418पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-17-01-23 उघडा
417पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-16-01-2023 उघडा
416पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-15-01-2023 उघडा
415पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-13-01-2023 उघडा
414पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र -12-01-2023 उघडा
413पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र उघडा
412पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र उघडा
411पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र उघडा
410पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र उघडा
409पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र उघडा
408पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र उघडा
407पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र उघडा
406पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र उघडा
405पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र उघडा
404पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र उघडा
403पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र उघडा
402पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र उघडा
401पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र उघडा
400शहर क्षयरोग नियंत्रण बाबत जाहिर प्रसिध्दीकरण उघडा
399पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र, पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र, भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र. उघडा
398शहर क्षयरोग नियंत्रण बाबत जाहिर प्रसिध्दीकरण उघडा
397कंत्राटी तत्वावरील शहर समन्वयक city co- ordinator पद भरती उघडा
396क्यू फील्ड ऍप चा वापर करण्याबाबतची आदेश उघडा
395सोलापूर महानगरपालिके कडील आरोग्य विभाग अंतर्गत एन. यू. एच. एम. या अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी, जी. एन. एम.व लॅब टेक्निशियन यांचे निवडीत व प्रतीक्षेत यादी उघडा
394वैद्यकीय अधिकारी मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी उघडा
393लॅब टेक्निशन व जी. एन. एम. यांचे गुणानुक्रमे मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. मुलाखत दिनांक - 1/11/2022 सकाळी दहा वाजता. उघडा
391दिनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान पथविक्रेता सर्वेक्षण प्रारुप यादी हरकती व सुचनासाठी प्रसिध्दीकरण उघडा
390स्वच्छ अमृत महोत्सव अंतर्गत विविध राज्यस्तरीय स्पर्धांचे निकष व नोंदणी फॉर्म उघडा
389प्राणी संग्रहालय संचालक पशुवैद्यकीय अधिकारी ॲनिमल कीपर पदासाठी Walk In Interview उघडा
388मालमत्ता कर आकारणी करुन मिळणेकामीचा अर्जाचा नमुना उघडा
387मिळकतदारांना बजावणेत आलेल्या विशेष नोटीसबाबत आवाहन उघडा
386सोलापूर महाननगरपालिका प्रारुप प्रभागनिहाय आरक्षण उघडा
385सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2022 आरक्षण सोडतीचे जाहीर सूचना उघडा
384 प्रत्यायोजक आदेश उघडा
383जाहीरप्रसिद्धीकरण उघडा
382 कर आदेश उघडा
381एन यु एच एम या अंतर्गत डॉक्टर व नर्स यांचे मुलाखती मध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी उघडा
380एन यु एच एम या अंतर्गत डॉक्टर व नर्स यांचे मुलाखती मध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी उघडा
379एन यु एच एम या अंतर्गत डॉक्टर व नर्स यांचे मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी उघडा
378सोलापूर महापालिकेडून ई-ऑक्श्नच्या माध्यमातून सोलापूर विद्यापीठासमोर व सोलापूर बसस्थानकाजवळ व्यापारी संकुल प्रकल्पामध्ये बुकींग करण्याची संधी उपलब्ध केलेली आहे. उघडा
377राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची भरती 11 पदाकरता उघडा
376राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची निवड व प्रतिक्षा यादी उघडा
375खुल्या जागेच्या थकबाकीदारांची दि 01.04.2021 रोजीची यादी उघडा
374मुलाखतीतस पात्र उमेदवारांचा तक्ता ए.एन.एम. उघडा
373मुलाखतीतस पात्र उमेदवारांचा तक्ता वैद्यकीय अधिकारी उघडा
372वैयक्तिक नळ कनेक्शन असलेल्या थकबाकीदारांची दि. 1-4-2021 रोजीची यादी उघडा
371श्री सिध्दरामेश्वर यात्रा 2022 नियोजन बाबत.. उघडा
370अभय योजना सन 2021-2022 उघडा
36931 ‍डिसेंबर 2021 वर्ष अखेर व नूतन वर्षारंभ, 2022 मार्गदर्शक सूचना उघडा
368दंडात्मक कारवाई बाबत उघडा
367कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रणकामी सोलापूर महानगरपालिका क्षेत्रासाठी आदेश व सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचना.. उघडा
366रुग्णवाहिका व शववाहिका यांचे नवीन दराबाबत.. उघडा
365सोलापूर पुणे हायवे सोलापूर विद्यापीठ समोरील महापालिकेच्या जागेच्या ठिकाणी सोलापूर महानगरपालिकेच्या वतीने महामार्ग सुविधा केंद्र उभारण्यात येणार असलेबाबत. उघडा
364 सोलापूर शहरातील नागरीकांना त्यांचे मागणीप्रमाणे शुल्क आकारुन रुग्णवाहिका व शववाहिका सेवा उपलब्ध करुन देणे बाबत उघडा
363Walk in Interview 02-11-2021 Network & System Administrator उघडा
362झू डायरेक्टर पशुवैद्यकीय अधिकारी पदभरती जाहिरात निकाल(Result) उघडा
361झू डायरेक्टर पशुवैद्यकीय अधिकारी पदभरती जाहिरात उघडा
360प्रधान मंत्री आवास योजना अंतर्गत निवड व प्रतिक्षा यादी उघडा
359List of Items Purchased on Government e-Market Place (GEM Portal ) for F.Y. 2020-21 उघडा
358Walk in Interview for प्राणी संग्रहालय संचालक उघडा
357बकरी ईद सण- 2021 बाबत दिलेल्या मार्गदर्शक सुचना उघडा
355भूमी व मालमत्ता विभागाकडील मिनी गाळ्यांची माहिती उघडा
354भूमी व मालमत्ता विभागाकडील मेजर गाळ्यांची माहिती उघडा
353भूमी व मालमत्ता विभागाकडील मेजर गाळ्यांची माहिती उघडा
352दि. 12-06-2021 रोजीचे लसीकरण सत्र माहिती उघडा
351कंत्राटी तत्वावर सेवानिवृत कर्मचारी सेवा घेणे बाबत प्रक्रीया उघडा
350 इसीजी टेकनिशीयन पदासाठी भरती प्रक्रीया उघडा
349वैद्यकीय अधिकारी व इतर पदासाठी भरती प्रक्रीया उघडा
348वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी WALK IN INTERVIEW द्वारे भरती प्रक्रीया उघडा
347अनु‍कंपा तत्वा्वरील सेवकांची यादी उघडा
345Covid-19 चा प्रादुर्भाव रोखणेकामी करावयाच्या उपाययोजनेअंतर्गत वैद्यकिय अधिकारी व इतर पदाची तात्पुरत्या स्वरुपात पद भरती जाहिरप्रसिध्दीकरण उघडा
344आरटीई 25% ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रिया २०२१-२२ पालकांसाठी मार्गदर्शक सूचना उघडा
343तालिका वकिलांच्या नेमणूकीकरिता अर्ज मागविणेत येत आहेत उघडा
342सोलापूर महानगरपालिकेकडून तालिका वकिलांची नेमणूक करणेसाठी अर्ज मागविणेत येत आहेत उघडा
341WALK IN INTERVIEW रेडिओलॉजिस्ट व भुलतज्ञ उघडा
340सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणॆबाबत - अंतर्गत लेखापरिक्षक या पदाकरिता अर्ज मागविणेबाबत (Expression of Interest for Internal Auditor FY 2020-21) उघडा
339अनुकंपा तत्वाखालील मंजूर असलेल्या प्रकरणांतील उमेदवारांची अर्जदाखल तारखेनुसार एकत्रित प्रतिक्षायादी ऑगस्ट २०२० अखेर . उघडा
338शहर सोलापूर मौजे सलगरवाडी येथील स.नं. 17/1/2 मधील जागेचे हरकतीबाबत उघडा
337"सोलापूर महानगरपालिका घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी ) स्वच्छता व आरोग्य उपविधी" उघडा
336ड्रोन मॅपिंग तंत्रज्ञ – भरलेले पदाचे निकाल. उघडा
335सोलापूर महानगरपालिका संगणकीय टायपिंग परिक्षा – 17-08-2020 बैठक व्यवस्था उघडा
334मा.शासन परिपत्रकानुसार बकरी ईद सण-२०२० बाबत उघडा
333 शुध्दीपत्रक- सोलापूर महानगरपालिका हद्दीत कोविड-१९ चा प्रर्दुभाव कमी करणेसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना उघडा
332सोलापूर महानगरपालिका हद्दीत कोविड-१९ चा प्रर्दुभाव कमी करणेसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना उघडा
331Notice for Invitation for Expression of Interest by Smart City Office उघडा
330पेड कोरंटाईन करण्यावसाठी हॉटेल ची यादी उघडा
329सोलापूर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे विषाणू संशोधन व निदान प्रयोगशाळेकरिता मानधन तत्वावर पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविणेत येत आहेत. उघडा
328सोलापूर महानगरपालिका जाहीर प्रसिद्धिकरण दिनांक14052020 अन्वये अर्ज केलेल्या वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे नियुक्ती आदेशाचे आज्ञापत्र उघडा
327सोलापूर महानगरपालिका अंतर्गत Covid Care व Covid-१९ चा प्रादुर्भाव टाळण्याकरिता खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात करार पदध्तीने ६ महिने करीता मानधन तत्वावर पदभरती उघडा
326कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता केलेल्या उपाययोजना उघडा
325जीवनावश्यक वस्तूंच्या घरपोच पुरवठ्याबाबत उघडा
324जन्ममृत्यु कार्यालय अभिलेखापाल कार्यालयाकडील अर्ज स्विकारण्याचे व दाखले देणेचे कामकाज दि.31/03/2020 अखेर पर्यंत थांबविणेबाबत उघडा
323सेवानिवृत वैद्यकिय अधिकारी, परिचारिका (स्टॉफ नर्स ) व आरोग्य कर्मचारी तात्पुरत्या करार पध्दतीने भरणे बाबतची जाहिरात उघडा
32207 एप्रिल - 2020 रोजी लोकशाही दिन उघडा
321खुली जागा मिळकत कर र.रु. १०,०००/- चे पुढील थकबाकी असलेल्या मिळकतीच्या जप्तीची जाहिर नोटीस - महाराष्ट्र महानगरपालिका , अधिनियम अनुसुची “ड” प्रकरण ८ नियम ४२ प्रमाणे नोटीस उघडा
320दि.15/02/2020 अखेर आवक झालेले दि.02/03/2020 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज. उघडा
319राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य विभाग ,सोलापूर महानगरपालिका अंतर्गत रिक्त पदभरती भरणेबाबत सन २०१९-२० . उघडा
318अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहीम 2019-20 , लेखी परिक्षा निकाल सुचना उघडा
317सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर अनुसुचित जमाती भरती प्रक्रीया सन 2019-20 लेखी परीक्षा दिनांक 09-02-2020 उत्तराच्या (Answer Key) बाबत हरकती उघडा
315अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० प्रवेशपत्र (HALL TICKET) – कनिष्ठ श्रेणी लिपिक उघडा
314अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० प्रवेशपत्र (HALL TICKET) – लॅम्प लायटर उघडा
313अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० प्रवेशपत्र (HALL TICKET) – माळी उघडा
312अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० प्रवेशपत्र (HALL TICKET) – मजूर उघडा
311अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० प्रवेशपत्र (HALL TICKET) – वाहनचालक उघडा
310अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० प्रवेशपत्र (HALL TICKET) – अनुरेखक उघडा
309अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० प्रवेशपत्र (HALL TICKET) – मिडवाईफ उघडा
308अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० प्रवेशपत्र (HALL TICKET) – सहायक आरेखक उघडा
307अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० प्रवेशपत्र (Hall Ticket) – वीज पर्यवेक्षक उघडा
306अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० प्रवेशपत्र (HALL TICKET) – अवेक्षक उघडा
305अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – लॅम्प लायटर उघडा
304अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – माळी उघडा
303अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – मजूर उघडा
302अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – शिपाई उघडा
301अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – वाहनचालक उघडा
300अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – अनुरेखक उघडा
299अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – मिडवाईफ उघडा
298अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – कनिष्ठ श्रेणी लिपिक उघडा
297अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – सहायक आरेखक उघडा
296अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – वीज पर्यवेक्षक उघडा
295अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – शिक्षण सेवक उघडा
294अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – अवेक्षक उघडा
293अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० प्राप्त हरकतीचा निर्णय उघडा
29206 जानेवारी - 2020 रोजी लोकशाही दिन उघडा
291SLB (Service level benchmark) उघडा
290सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर जैविविधता व्यव्स्थापन समिती सद्स्य नेमणेबाबत अर्जाचा नमुना उघडा
28902 डिसेंबर - 2019 रोजी लोकशाही दिन उघडा
288दि. 16/08/2019 अखेर आवक झालेले दि. 03/09/2019 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज उघडा
28703 सप्टेंबर - 2019 रोजी लोकशाही दिन उघडा
286दि.20/07/2019 अखेर आवक झालेले दि.05/08/2019 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . उघडा
285दि. १९-७-२०१९ रोजी घेण्यात अालेल्या जी.एन.एम. पदाची गुणानुक्रमे यादी उघडा
284सोलापूर महानगरपालिका , आरोग्य अधिकारी कार्यालय अंतर्गत दवाखाने व प्रसुति गृहाकडील ए.एन.एम पदासाठी दि.18/07/2019 रोजी घेण्यात आलेल्या मुलाखती अंती गुणानुक्रमे निवड यादी उघडा
28305 ऑगस्ट - 2019 रोजी लोकशाही दिन उघडा
282दि. ११-७-२०१९ रोजी घेण्यात अालेल्या जीवशास्त्रज्ञ पदाची गुणानुक्रमे निवड यादी उघडा
281दि. ५-७-२०१९ रोजी घेणेत अालेल्या समुदाय संघटक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी उघडा
280दि.15/06/2019 अखेर आवक झालेले दि.01/07/2019 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . उघडा
279महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७९ च्या पोट-कलम (क) नुसार महानगरपालिकांच्या मालकीच्या स्थावर मालमत्ताचे भाडेपट्टा नूतनीकरण अथवा हस्तांतरण नियमावली बाबत महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नगर विकास विभाग यांचे आदेश . उघडा
27801 जुलै - 2019 रोजी लोकशाही दिन उघडा
277जुनी, कमकुवत घरे / चाळी इमारती इत्यादी संबंधी महत्त्वाच्या सूचना उघडा
276सोलापूर येथे दि.१८/०४/२०१९ रोजी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक होत असून दि.१८/०४/२०१९ रोजी शासनाने सार्वजनिक सुट्टी जाहिर केली आहे उघडा
275मतदान जागृती अभियान २०१९ उघडा
274दि.16/02/2019 अखेर आवक झालेले दि.05/03/2019 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . उघडा
2735 मार्च - 2019 रोजी लोकशाही दिन उघडा
272म.न.पा.कडून शहरातील दिव्यांगानासाठी योजना राबविणेत आले आहे उघडा
271दि.19/01/2019 अखेर आवक झालेले दि.04/02/2019 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज. उघडा
270दि.04.01.2019 अन्वये मिडवाईफ पदासाठी अर्ज मागविण्यात आलेले प्रसिध्दिकरण उघडा
2694 फेब्रुवारी - 2019 रोजी लोकशाही दिन उघडा
268 मा.जिल्हाअधिकारी , सोलापूर यांनी उपरोक्त संदर्भीय पत्रानुसार सोलापूर जिल्हयात खालील प्रमाणे स्थानिक सुट्टी जाहिर केलेल्या आहेत उघडा
267स्वच्छ भारत मिशन चे स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ अंतर्गत सोलापूर शहराचे स्वच्छतेचे सेवा पातळी बेंचमार्क भाग 2.2 उघडा
266स्वच्छ भारत मिशन चे स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ अंतर्गत सोलापूर शहराचे स्वच्छतेचे सेवा पातळी बेंचमार्क भाग 2.1 उघडा
265स्वच्छ भारत मिशन चे स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ अंतर्गत सोलापूर शहराचे स्वच्छतेचे सेवा पातळी बेंचमार्क भाग 3 उघडा
263स्वच्छ भारत मिशन चे स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ अंतर्गत सोलापूर शहराचे स्वच्छतेचे सेवा पातळी बेंचमार्क भाग १ उघडा
262 सोलापूर महानगरपालिकेच्या कार्यालयासाठी सन २०१९ करीता सार्वजनिक सुट्या उघडा
26107 जानेवारी -2019 रोजी लोकशाही दिन उघडा
260सोलापूर महानगरपालिका वृक्ष प्राधिकरण समिती सदस्य नेमणेबाबत उघडा
259अनुसूचित व नवबौध्द जातीच्या व्यक्तीना रमाई आवास घरकुल योजनेकरिता वैयक्तिक घरकुलांसाठी अर्जाचा नमुना उघडा
258. दि.17/11/2018 अखेर आवक झालेले दि.03/12/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . उघडा
25703 डिसेंबर - 2018 रोजी लोकशाही दिन उघडा
256दि. 20/10/2018 अखेर आवक झालेले दि. 05/11/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . उघडा
255पाणीपुरवठा संबंधित जाहिरप्रसिध्दीकरण उघडा
254 मनपा कडे ‘ प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहरी तांत्रिक कक्षाकडे करार पध्दतीने योजना पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीकरीता घेण्यात आलेल्या मुलाखती अंती गुणानूक्रमे निवड यादी व प्रतिक्षायादी . उघडा
253सोलापूर महानगरपालिका नगर अभियंता विभागाकडून ‘ प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहर तांत्रिक कक्ष स्थापन करणेकरीता तक्त्यात नमूद पदे करार पध्दतीने योजना पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीकरीता Walk-in –interview उघडा
25205 नोव्हेंबर - 2018 रोजी लोकशाही दिन उघडा
250दि.15/09/2018 अखेर आवक झालेले दि.01/10/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . उघडा
249सो.म.पा. च्या उदयान विभाग कार्यालयाचे स्थलांतर उघडा
248महानगरपालिकांच्या मालमत्तेवरील , रस्त्यावरील बेकायदेशिरपणे सोडून दिलेली वाहने / बेवारस वाहनांबाबत तक्रार नोंदविण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करण्याबाबत उघडा
2471 ऑक्टोंबर -2018 रोजी लोकशाही दिन उघडा
246मनपा कडे सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि कार्यालयासाठी लेखा सहाय्यक पदनामाची व सहाय्यक अभियंता या पदासाठी घेण्यात आलेल्या मुलाखाती अंती गुणानूक्रमे निवड यादी व प्रतिक्षायादी . उघडा
245Online Property Tax Collection Terms & Conditions Details . उघडा
244कॅम्प हायस्कुल करीता सहा.शिक्षक मानधनावर Walk In Interview व्दारे निवड केलेल्या व प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांची यादी उघडा
243स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत “स्वच्छ गणेशोत्सव स्पर्धा २०१८-१९” उघडा
242सोलापूर महानगरपालिकेच्‍या उदयान ि‍विभाग अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकरीता प्राण्‍ीा संग्रहालय संचालक या पदी तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात अकरा महिन्‍याच्‍या कालावधी करीता पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविणेबाबत उघडा
241दि.18/08/2018 अखेर आवक झालेले दि.03/09/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज. उघडा
240सोमपा कडील उर्दू कॅम्प हायस्कूूल अंतर्गत सहा.शिक्षक पदनामाचे 6 पदे कंत्राटी पध्द‍तीने एकवट मानधनावर सहा महिने करिता भरणेकामी अर्ज मागविणेबाबत उघडा
239आपत्कालीन कक्ष उघडा
238शहरातील विविध प्रभागातील सार्व.शौचालय पे अॅन्ड युज तत्वावर चालविण्यास देणेकामी जाहिर निविदा मागविणेत येत अाहेत उघडा
2373 सप्टेंबर -2018 रोजी लोकशाही दिन उघडा
236१५ ऑगस्ट २०१८ स्वातंत्र्य दिनानिमित्त्त कटाई बंद ठेवणेबाबत उघडा
234सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि यांचेकडून अकौंट असिस्टंट पदाकरिता अर्ज मागविणेत येत आहेत उघडा
233मनपा सावित्रीबाई फुले इंग्रजी माध्यम प्राथमिक शाळेसाठी दि. ०१-०८-२०१८ रोजी Walk - in – Interview द्वारे निवड समितीने निवड केलेल्या निवडीत व प्रतिक्षित उमेदवारांची यादी उघडा
232 पाणीपुरवठा संबंधित जाहिरप्रसिध्दीकरण उघडा
231सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि यांचेकडून असि. इंजिनियर पदाकरिता अर्ज मागविणेत येत अाहेत उघडा
230WALK- IN- INTERVIEW ( इंग्रजी माध्यम कंत्राटी शिक्षक भरतीबाबत ) उघडा
229बंदी असलेल्या व नसलेल्या प्लॅस्टिक व थर्मोकोल वस्तुंबाबत माहिती उघडा
2286 ऑगस्ट - 2018 रोजी लोकशाही दिन उघडा
227सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि यांचेकडून असि. इंजिनियर पदाकरिता अर्ज मागविणेत येत अाहेत उघडा
226 दि.15/06/2018 अखेर आवक झालेले दि.02/07/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज. उघडा
225अनाधिकृत बांधकाम प्रशमन आकार लावून नियमीत करणेबाबत . उघडा
224Registration for OOH Advertising Agencies and OOH advertisement space उघडा
223सोलापूर महानगरपालिकेच्या‍ उद्यान विभाग अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकरीता प्राणी संग्रहालय संचालक या पदी तात्पुचरत्याउ स्वगरुपात अकरा महिन्यायच्याा कालावधी करीता करार पध्दुतीने भरणेबाबत उघडा
2222 जुलै -2018 रोजी लोकशाही दिन उघडा
221सोलापूर महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कार्यालाकडून विवरणपत्रे व इतर कामाकरिता चार्टर्ड अकौटंट नेमणे अाहेत उघडा
220दि.19/05/2018 अखेर आवक झालेले दि.04/06/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज. उघडा
219मनपा कडे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्ग शहरी तांत्रिक कक्षाकडे करार पध्दतीने निवड समितीने निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी उघडा
2184 जून -2018 रोजी लोकशाही दिन उघडा
217सोलापूर महानगरपालिका प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत १. MIS Specialist २. Social Development ३. Project Engineering Specialist ४. Capacity Building Training Coordinator ची भरती. उघडा
216सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. यांचेकडून Water Supply Engineer व Senior Civil Engineer ची भरती . उघडा
215समुदाय संघटक पदासाठी दि.१४-५-२०१८ रोजी घेण्यात अालेल्या मुलाखतीमधील निवडीत व प्रतिक्षीत उमेदवारांची यादी उघडा
214समुदाय संघटक या पदाची खुल्या प्रवर्गातील लेखी परीक्षेस पात्र ठरलल्या उमेदवाराची यादी उघडा
213समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या खुल्या प्रवर्गातील परिक्षेस पात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. उघडा
212समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या खुल्या या प्रवर्गातील सर्व अर्जाची परिक्षेस पात्र व अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी उघडा
211समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या अनुसुचीत जमाती या प्रवर्गातील अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी . उघडा
210समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या अनुसुचीत जाती या प्रवर्गातील अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी . उघडा
209समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील सर्व अर्जाची परिक्षेस पात्र व अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. उघडा
208 समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या भटक्या जमाती या प्रवर्गातील सर्व अर्ज अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. उघडा
207समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या अनुसुचित जमाती या प्रवर्गातील सर्व अर्ज अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. उघडा
206समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील पात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. उघडा
204दि.21/04/2018 अखेर आवक झालेले दि.07/05/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . उघडा
203सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. यांचेकडून Water Supply Engineer व Senior Civil Engineer ची भरती उघडा
202जीवशास्त्रज्ञ या पदाचे मुलाखतीअंती पात्र उमेदवाराची गुणानुक्रमे निवड व प्रतिक्षायादी उघडा
201जीवशास्त्रज्ञ पदी कंत्राटी पध्दतीने भरतीकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत उघडा
2007 मे-2018 रोजी लोकशाही दिन उघडा
199दि.17/03/2018 अखेर आवक झालेले दि.02/04/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . उघडा
198सोलापूर महापालिकेच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी सन २०१८ करिता असलेल्या सार्वजनिक सुट्ट्या उघडा
1972 एप्रिल -2018 रोजी लोकशाही दिन उघडा
196समुदाय संघटकांची कंत्राटी पध्दतीने भरतीकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत उघडा
195सोलापूर महानगरपालिका पोट निवडणूक – २०१८ निवडणूकीची जाहीर सूचना. उघडा
194प्रभाग क्र.१४ – क, पोट निवडणूक एप्रिल – २०१८ केंद्रानिहाय मतदार यादी उघडा
193प्रभाग क्र.१४ – क, पोट निवडणूक एप्रिल – २०१८ अंतिम मतदार यादी उघडा
1925 मार्च -2018 रोजी लोकशाही दिन उघडा
191पोट निवडणूक -२०१८ प्रारूप मतदार यादी प्र.क्र.१४-क उघडा
190वैद्यकीय अधिकारी Paediatriian –2 Anaesthetist -2 पदासाठी Walk In Interview उघडा
189समुदाय संघटकांची कंत्राटी पध्दती भरतीकरिता अर्जाचा नमुना उघडा
188सोलापूर महानगरपालिकेकडील विविध कार्यालयामध्यें कार्यरत अंदाज 5000 ते 5500 अधिकारी/कर्मचारी व त्याचे कुटूंबास द्यावयाच्या मेडीक्लेम सुविधाबाबत उघडा
187समुदाय संघटकांची कंत्राटी पध्दतीने भरतीकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत उघडा
186सो म पा मध्ये संगणक विभागांतर्गत वरिष्ठ सिस्टिम विश्लेषक ,सिस्टिम प्रशासक , डाटाबेस अॅडमिनीस्ट्रेटर या तात्पुरत्या पदांसाठी निवड झालेल्या व प्रतिक्षाधीन उमेदवारांची यादी उघडा
185वि.क्र.१ते ८ कडील घंटागाड्यांवर वाहन चालक व बिगारी सेवा पुरवठ्याकामी दि. २-१-१८ रोजी प्रसिध्द करणेत अालेल्या ई-निविदेची मिटींग दि. ८-१-१८ रोजी अायोजित उघडा
184सो म पा मध्ये संगणक विभागांतर्गत वरिष्ठ सिस्टिम विश्लेषक सिस्टिम प्रशासक Database Administrator ही पदे तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरणेकामी मुलाखतीचे शुध्दीपत्रक उघडा
183सो म पा मध्ये संगणक विभागांतर्गत वरिष्ठ सिस्टिम विश्लेषक सिस्टिम प्रशासक Database Administrator ही पदे तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरणेकामी मुलाखत उघडा
182एकवट मानधनावर वैद्यकीय अधिकारी पदभरतीसाठी करण्यात आलेल्या जाहीर प्रसिद्धीकरणामधील दुरुस्ती करण्याबाबत उघडा
181निवृत्त सेवक एकात्मता दिन म.न.पा.तर्फे साजरा करणार उघडा
180दि. २९-१२-२०१७ रोजी वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी Walk In Interview उघडा
179दि. १९-१२-२०१७ च्या पाणीपुरवठ्यासंबंधी सूचना उघडा
178दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत अर्ज स्वीकारण्यास दि. २५-१२-१७ अखेर मुदतवाढ उघडा
176दि. १७-१२-२०१७ च्या पाणीपुरवठ्यासंबंधी सूचना उघडा
175दि. 1 जानेवारी - 2018 रोजी लोकशाही दिन उघडा
174दि.03/12/2017 ते 18/12/2017 या कालावधीमध्ये विविध योजनांचा लाभ दिव्यांगांना मिळणेकरिता नोंदणी प्रक्रिया उघडा
173सो म पा मध्ये विद्युत विभागाकडे इलेक्ट्रीक सुपरवायझर पदासाठी Walk in Interview दि. ७-१२-१७ एेवजी दि. १२-१२-१७ रोजी उघडा
172जाहीर प्रसिद्धीकरण प्लॅस्टीक व्यवसाय नोंदणी फि बाबत उघडा
171सो म पा मध्ये विद्युत विभागाकडे इलेक्ट्रीक सुपरवायझर पदासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने भरती उघडा
170दि. २०-११-२०१७ रोजी घेण्यात अालेल्या ए.एन.एम.पदाच्या मुलाखतीमधील उमेदवारांची निवड/प्रतीक्षा यादी उघडा
169दि. २०-११-२०१७ रोजी घेण्यात अालेल्या जी.एन.एम. पदाच्या मुलाखतीमधील उमेदवारांची निवड/प्रतीक्षा यादी उघडा
168दि. २०-११-२०१७ रोजी घेण्यात अालेल्या लॅब टेक्निशियन पदाच्या मुलाखतीमधील उमेदवारांची निवड/प्रतीक्षा यादी उघडा
167दि. २०-११-२०१७ रोजी घेण्यात अालेल्या फा्र्मासिस्ट पदाच्या मुलाखतीमधील उमेदवारांची निवड/प्रतीक्षा यादी उघडा
166अनाधिकृत धार्मिक स्थळांची दि 14/11/2017 ची पाडकाम यादी उघडा
165अनाधिकृत धार्मिक स्थळांची दि 06/11/2017 ची पाडकाम यादी उघडा
164प्रात्यक्षिक परीक्षा व मुलाखतीस पात्र फार्मासिस्ट उमेदवारांची यादी उघडा
163प्रात्यक्षिक परीक्षा व मुलाखतीस पात्र लॅब टेक्निशियन उमेदवारांची यादी उघडा
162प्रात्यक्षिक परीक्षा व मुलाखतीस पात्र जीएनएम उमेदवारांची यादी उघडा
161प्रात्यक्षिक परीक्षा व मुलाखतीस पात्र एएनएम उमेदवारांची यादी उघडा
160GNM ANM फार्मासिस्ट व लॅब टेक्निशियन पदांची भरती उघडा
159वैद्यकीय अधिकारी पदाची कंत्राटी कर्मचारी भरती उघडा
158लेआउट मधील रस्तेर ड्रेनीज,दिवाबत्तीा ओपन स्पेस इत्याोदी सार्वजनीक म्हणून जाहिर करणे उघडा
156सो म पा उदयान विभागाकरीता उदयान प्रमुख Walk in Interview उघडा
155सोलापुर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि यांचेकडून Chief Financial Officer पदाकरीता अर्ज मागविणेत येत आहेत उघडा
153मा. जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे सर्व शासकीय कार्यालयांना खरेदी करिता Gem पोर्टल वापरण्याची सुचना. उघडा
152दि ३ अॉक्टोबर २०१७ रोजी लोकशाही दिन उघडा
151लोकशाही दिनासाठी अर्ज मागणी उघडा
149सोमपा च्या वतीने प्रधानमंत्री अावास योजना ( सर्वांसाठी घरे ) शहरी योजनेअतर्गत अॉनलाईन अर्ज नोंदणी सुरु झालेबाबत उघडा
148दि 3 जुलै 2017 रोजी लोकशाही दिन उघडा
147पशु वैद्यकीय अधिकारी दि 27-06-2017 रोजी WALK-IN-INTERVIEW उघडा
145मा०शाासनाच्या इंद्रधनुष्य योजना उघडा
144नगर पथ विक्रेता मागणी अर्जाकरिता जाहिर प्रकटीकरण नमुना उघडा
143नगर पथ विक्रेता मागणी अर्ज , एन जी ऑ , सी बी ऑ उघडा
142महाराष्ट्र नगर पथ विक्रेता नियम २०१६ मराठी प्रत उघडा
141महाराष्ट्र नगर पथ विक्रेता नियम २०१६ इंग्रजी प्रत उघडा
140आपतकालीन सेवेबाबत जहिर प्रसिद्धिकरण उघडा
1392nd call सोलापूर सिटी डेव्हलपमेट कॉ लि याचेकडून Standard Operating Practices Management करिता EOI मागविलेबाबत माहिती उघडा
1382nd Call सोलापूर सिटी डेव्हलपमेट कॉ लि याचेकडून Tax Consultant नेमणेकरिता EOI मागविलेबाबत माहिती उघडा
137सोलापूर सिटी डेव्हलपमेट कॉ लि याचेकडून Standard Operating Practices Management करिता EOI मागविलेबाबत माहिती उघडा
136सोलापूर सिटी डेव्हलपमेट कॉ लि याचेकडून Tax Consultant नेमणेकरिता EOI मागविलेबाबत माहिती उघडा
135मिळकतकर थकबाकीवरील नोटीस फी वॉरंट फी व शास्‍ती माफीबाबत उघडा
134मिळकतकर थकबाकीवरील नोटीस फी वॉरंट फी व शास्‍ती माफीबाबत उघडा
133Solapur City Development Corporation Limited उघडा
132सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 जनजागृती उघडा
131सोलापूर महानगरपालिका (कर आकारणी, हद्दवाढ,भूमी व मालमत्ता, गवसु विभाग, नगर अभियंता विभाग, नगरसचिव विभाग, मंडई विभाग )इत्यादी नाहरकत प्रमाणपत्र उघडा
130सोलापूर महानगरपालिका दि 18/01/2017 चा पाणीपुरवठा उघडा
129सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 आदर्श आचार संहिता उघडा
128सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 मतदार जनजागृती उघडा
127सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 मतदार जनजागृती उघडा
126सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 मतदार जनजागृती उघडा
125सोलापूर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट करिता "अकौंट असिस्टंट" व अॉफिस असिस्टंट निवडीत व प्रतिक्षाधीन यादी उघडा
124सोलापूर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट करिता टेक्नीकल अॉफिसर , कंपनी सेक्रेटरी , , पव्लिक रिलेशन अॉफिसर भरती उघडा
123dharmiksthal niyamithikaran उघडा
122प्रभाग निहाय मतदार यादी उघडा
121स्वच्छता सर्व्हेक्षण 2017 उघडा
120सोलापूरातील एच आय व्ही बाधित रुग्णासाठी नविन डॉटस उपचार पध्दती उघडा
119Solapur City Development Corporation Ltd उघडा
118SOLAPUR CITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED उघडा
117Request for Proposal RFP for Appointment of Design Consultants उघडा
116Walk-in-Inerview एकवट मानधनावर दि 21-12-2016 उघडा
115निवड व प्रतिक्षाधीन यादी उघडा
114सो म पा मालमत्ता करावरील सवलतीबाबत उघडा
113राजपत्र निवडणूक २०१७ उघडा
112महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - प्रभाग नकाशा उघडा
111महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - अधिसूचना - इंग्रजी उघडा
110महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - अधिसूचना – मराठी उघडा
109महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - प्रभाग नकाशे - वॉर्ड नं १ ते २६ उघडा
108स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील ए बी डी क्षेत्रातील स्मार्ट रोड डिझाईन करणेसाठी अर्बन डिझायनर कंन्सलटंट नेमणे बाबत उघडा
107Walk-in-Inerview - उदयान प्रमुख पदासाठी दि 21 -11-2016 सहाळी 11 वाजतां उघडा
106महानगरपालिका करापोटी व पाणी बिलापोटी 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा स्विकारल्या जातील उघडा
105सोलापूर महानगरपालिका पाणी पुरवठयाबाबत उघडा
104जाहीर सुचना - सो म पा सार्व‍ित्रिक निवडणूक 2017 प्रारुप प्रभाग रचना हरकती व सूचना उघडा
103म.न.पा.च्या शहर हद्दवाढ विभागाकडील मिळकत कराच्या थकबाकीदारांची यादी उघडा
102जाहिर आवाहन - मालमत्‍ता करावरील सवलतीबाबत उघडा
101सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणेबाबत -1) Chief Financial Officer 2) Accounts Assistant 3) Office Assistant उघडा
100मनपा कराची थकबाकी पोटी रेल्वे लाईन येथील मिळकतीमधील गाळा सील करण्यात आल्या उघडा
99के्ंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियाना अंतर्गत सोलापूर पाणी पुरवठा योजनेच्या स्थापत्य कामाची यादी उघडा
98सोलापूर महानगरपालिके तर्फे डफरीन हॉस्पीटल येथे नेत्रशस्त्रक्रिया ऑपरेशन थियटरचा नुतनीकरण शुभारंभ उघडा
97के्ंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियाना अंतर्गत सोलापूर पाणी पुरवठा योजनेचा ई शुभारंभ उघडा
96के्ंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियाना अंतर्गत सोलापूर पाणी पुरवठा योजनेचा ई शुभारंभ उघडा
95मतदार नांव नोंदणी 21 ऑक्‍टोबर 16 अखेर मुदत उघडा
94मनपा कराची थकबाकी भरणा-या मिळकतदारास नोटिस वॉरंट माफ व शास्ती 50 टक्के माफ उघडा
93मनपा कराची थकबाकी भरणा-या मिळकतदारास नोटिस वॉरंट माफ व शास्ती 50 टक्के माफ उघडा
92सोलापूर महानगरपालिकेच्यावतीने तुळजापूरला चालत जाणा-या भाविकासाठी रुपाभ्‍वानी चौकात आरोग्य सेवेचा शुभारंभ उघडा
88शहरातील मिरवणूक व प्रमुख मार्गावरील रस्ते दुरुस्ती व स्वच्छता उघडा
87महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 प्रभाग रचना, आरक्षण, सोडत व सुनावणी इ कार्यक्रम उघडा
86सार्वत्रिक निवडणूक 2017 प्रभागाचे नांव व त्यातील समाविष्ठ असणारा नगर व परिसर उघडा
85महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 प्रभाग रचना उघडा
84पाणी पुरवठा उघडा
83मतदान जनजागृती उघडा
82मतदान जनजागृती उघडा
81प्रारुप प्रभाग नकाशे - वॉर्ड नं १ ते २६ उघडा
77जाहिरप्रसिध्‍दीकरण - कोणत्‍याही प्रकारचे अनुदान मिळत नाही अशा स्‍वयंसेवी संस्‍थांना आवाहन उघडा
76सुकन्‍या योजनेचा लाभ मिळणेबाबत - अर्जाचा नमुना उघडा
75मतदार नोंदणी बाबत जनजागृती उघडा
74मतदार नोंदणी बाबत जनजागृती उघडा
73मतदार नोंदणी बाबत जनजागृती उघडा
72मतदार नोंदणी बाबत जनजागृती उघडा
71महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 गणेशोत्सव आरास/डेकोरेशन स्पर्धा उघडा
70जाहिर आवाहन मिळकत कराचे बिल मिळो अथवा न मिळो दि 31-08-2016 पूर्वी कर भरलेस 5% सुट उघडा
69जाहिर आवाहन मिळकत कराचे बिल मिळो अथवा न मिळो दि 31-08-2016 पूर्वी कर भरलेस 5% सुट उघडा
68आरोग्‍याधिकारी 1 पद भरणेबाबत उघडा
67ध्‍वनी प्रदुषण नियंत्रणाकरीतां प्रधिकृत अधिका-यांची माहिती.pdf उघडा
66महानगरपालिका स्थानिक संस्था कर अभययोजना 2015 ची मुदत वाढ उघडा
65जाहिर आवाहन मिळकत कराचे बिल मिळो अथवा न मिळो पूर्ण कर भरून 5% सुट मिळवा. उघडा
64दि २५-०६-२०१६ रोजी होणार्‍या स्मार्ट सिटी प्रकल्प उद्घाटन सोहळ्याचे जाहिर निमंत्रण उघडा
63विवरणपत्र - सन 1998 पासून क्रीडा क्षेत्रासाठी केलेल्‍या खर्चाचा तपशील उघडा
62मतदार जागृती अभियानाच्‍या स्‍पर्धेबाबत मार्गदर्शक सूचना उघडा
61जाहीर प्रसिध्‍दीकरण - पावसामुळे जुनी आणि कमकुवत घराबाबत. उघडा
60rts.solapurcorporation.org या संकेतस्थळावर महापालिकेच्या १५ सेवा अॉनलाईन उपलब्ध केलेबाबत उघडा
59जीवरक्षकाच्या सतर्कतेमुळे सभासदाला जीवनदान उघडा
58Bhagwan nagar patra labharathi उघडा
57सोलापूर सिटी डेव्‍हलपमेंट लोगों डिझाईन बाबत उघडा
56 मिळकतकर वसुलीसाठी धडक मोहिम उघडा
55जल जागृतीविषयी नागरिकांना आवाहन " पाणी हे जीवन आहे पाणी वाचवा " उघडा
54सोलापूर महानगरपालिकेत बुधवारी माहिती अधिकार दिन उघडा
53मिळकत कर थकबाकीदारांना सवलतीचे जाहीर आवाहन उघडा
52सो म पा सार्वजनीक आरोग्य अभियंता कार्यालयाकरीता शैक्षणिक पात्रतेमध्ये केमिस्ट व फिल्टर इंस्पेक्टर एकवट मानधनवर Walk in intarview -28-01-16 at 10 am . उघडा
51सहाय्यक अग्निशामक अधिक्षक पढ़ भरती प्रक्रीया रद्द बाबत उघडा
50दि 19-12-2015 अखेर आवक झालेले दि 4-1-2015 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणीसाठी आलेले अर्ज उघडा
49हददवाढ भागात विशेष धडक मोहिमे अंतर्गत हददवाढ भागातील शाळावर सिलबंदची कारवाई म्‍यु पल कर भरणेचे नागरिकांना आवाहन उघडा
48सो म पा 4 जानेवारी 2016 रोजी लोकशाही दिन उघडा
47सो म पा - मिळकत कर थकबाकीदारांना सवलतीचे जाहीर आवाहन उघडा
46सो म पा मिळकत कर थकबाकीदारांना सवलतीचे जाहीर आवाहन उघडा
45जाहिरात स्‍थानिक संस्‍था कर विभागाकडील विवरणपत्र तपासणी चार्टड अकौंटन्‍ट फर्मककडक्‍ून अर्ज मागविणेत येत आहे उघडा
44मिळकत कर थकबाकीदारांना सवलतीचे जाहीर आवाहन उघडा
43जाहिरात - वॉक इन इंटरव्यू दि 4-11-2015 रोजी सकाळी 11 वां सो म पा आरोग्‍य कार्यालय अंतर्गत दाराशा दवाखान्‍याकरीतां वैदयकीय अधिकारी दरमहा एकवट मानधनावर वर उघडा
42जाहीर प्रसिध्‍दीकरण - सो म पा विविध कार्यालयाकडील कामकाजाच्‍या सोईसाठी शैक्षणिक अर्हता धारण करणारे उमेदरावांची लघुलेखक पदी अर्ज उघडा
41सो म पा परिवहन उपक्रमाकडे पूर्णपणे अस्‍थायी व तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात कंत्राटी पध्‍दतीने चालक पदासाठी विहित नमुन्‍यात अर्ज उघडा
40सोलापूरातील धार्मिक स्थळांची यादी उघडा
395 फायरमन या पदासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या परिक्षेत मिळालेले गुण तक्‍ता उघडा
384 फायरमन या पदासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या परिक्षेत मिळालेले गुण तक्‍ता उघडा
373 फायरमन या पदासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या परिक्षेतील निवडीत व प्रतिक्षाधीन उमेदवार तक्‍ता उघडा
362 फायरमन या पदासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या परिक्षेत मिळालेले गुण तक्‍ता अपात्र उमेदवाराचा तक्‍ता उघडा
351 फायरमन या पदासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या परिक्षेत गुण तक्‍ता पात्र उमेदवारांचा तक्‍ता उघडा
34भावसार व्हिजन इंडिया सोलापूर तर्फे पालिका कर्मचा-या करिता मधुमेह तपासणी शिबीर उघडा
33गणेश विसर्जनाची पालिकेकडून जय्यत तयारी उघडा
32श्री गणेश विसर्जनाची तयारी बाबत पाहणी उघडा
31सहाय्यक अग्निशामक अधिक्षक व फायरमन पदांच्या परीक्षेबाबत उघडा
30फायरमन अपात्र अर्ज पाने ३९ ते शेवटपर्यंत उघडा
29फायरमन अपात्र अर्ज पाने २६ ते ३८ उघडा
28फायरमन अपात्र अर्ज पाने १४ ते २५ उघडा
27फायरमन अपात्र अर्ज पाने १ ते १३ उघडा
26फायरमन पात्र अर्ज उघडा
25सहाय्यक अग्निशामक अधिक्षक अपात्र अर्ज उघडा
24सहाय्यक अग्निशामक अधिक्षक पात्र अर्ज उघडा
23स्वच्छ भारत मिशन,सोलापूर महानगरपालिका उघडा
22भवानी पेठ जलशुध्दीकरण केंद्र व पाकणी जलशुध्दीकरण केंद्राची पाहणी उघडा
21प्रभाग क्र.४५ येथे “स्वातंत्र्य सैनिक लिंगैक्य गुरूय्या स्वामी चौक नामकरण फलकाचे उदघाटन उघडा
20माजी राष्ट्रपती डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचे जयंती निमित्त सो.म.पा.च्या वतीने अभिवादन उघडा
19गणपती उत्सव मंडळांनी एक खिडकी योजनेत अर्ज करून मंडप परवाने घ्यावेत उघडा
18श्री गणपती उत्सव व विसर्जना बाबत अधिका-य़ांनी आपापली कामे पूर्ण करावीत. उघडा
17जाहिरात -स्‍थानिक संस्‍था कर विभागाकडे सनदीलेखापाल, कर सल्‍लागार ,सेवानिवृत्‍त विक्रीकर अधिकारी नियुक्‍ती .pdf उघडा
16अधिसूचना अभय योजना 15 ऑगस्‍ट 2015 या अंक व शब्‍दा ऐवजी 31 ऑगस्‍ट .pdf उघडा
14महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ उघडा
13राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियान उघडा
12ध्वनी प्रदुषण प्राधिकृत अधिकारी यांची यादी उघडा
11स्मार्ट सिटीबाबत मनपा ठराव १४-०७-२०१५ उघडा
10सुधारित एलबीटी अभय योजना 2015 सूचना उघडा
9संगणक सेवक भरती करण्याबाबत उघडा
8अभय योजना जाहीर प्रसिध्‍दीकरण उघडा
7कंत्राटी वाहनचालक यांची निवड व प्रतिक्षा यादी उघडा
6जाहिर आवाहन पावसाळाचे दिवसाबाबत २७-०५-२०१५ उघडा
4अधिसुचना स्‍थानिक संस्‍था कर सुधारणा उघडा
2बेकायदेशिर डिजिटलबोर्ड लावणेत आलेल्‍या फलकाबाबत तक्रारी साठी उघडा