संपर्क साधा
 
सोलापूर महानगरपालिका
इंद्रभुवन, आंबेडकर चौक, रेल्वे लाइन्स,
सोलापूर-४१३००१.,
महाराष्ट्र, भारत.
संपर्क साधने