तक्रार नोंदणी
अ.न.फाइलचे नावलिंक
1तक्रार नोंदणी लिंक उघडा
2तक्रारीची वर्तमान स्थिती लिंक उघडा
3टोल फ्री नंबर 1800-233-1914 व 1800-233-1916 वर तक्रारी नोंदवू शकता. लिंक उघडा
4ऑनलाइन तक्रार नोंदणी विथ फोटो लिंक उघडा