अथेसंकल्प
अ.न.फाइलचे नावलिंक
57संपूर्ण अर्थसंकल्प सन २०१८–१९ फाइल उघडा
56सन 2016-17 जमा आकडेवारी फाइल उघडा
55सन 2016-17 खर्च आकडेवारी फाइल उघडा
54सन 2015-16 जमा आकडेवारी फाइल उघडा
53सन 2015-16 खर्च आकडेवारी फाइल उघडा
52सन 2014-15 जमा आकडेवारी फाइल उघडा
51सन 2014-15 खर्च आकडेवारी फाइल उघडा
50अंदाजपत्रक फलश्रुती २०१७-१८ फाइल उघडा
49अर्थसंकल्प 2017-18 भांडवली कामे फाइल उघडा
48अर्थसंकल्प २०१७-१८ जमा खर्च गोषवारा फाइल उघडा
47अर्थसंकल्प २०१७-१८ महसूली जमा फाइल उघडा
46अर्थसंकल्प २०१७-१८ मा आयुक्त प्रस्ताव - ३ फाइल उघडा
45अर्थसंकल्प २०१७-१८ मा आयुक्त प्रस्ताव - २ फाइल उघडा
44अर्थसंकल्प २०१७-१८ मा आयुक्त प्रस्ताव -१ फाइल उघडा
43अर्थसंकल्प २०१७-१८ ठराव व सूचना - २ फाइल उघडा
42अर्थसंकल्प २०१७-१८ ठराव व सूचना - १ फाइल उघडा
41अर्थसंकल्प २०१७-१८ मा स्थायी समिती शिफारस - २ फाइल उघडा
40अर्थसंकल्प २०१७-१८ मा स्थायी समिती शिफारस - १ फाइल उघडा
39अकाऊंट ऑडीट रिपोर्ट २०१४-२०१५ फाइल उघडा
38अर्थसंकल्प मा स्थायी समिती शिफारस फाइल उघडा
37अर्थसंकल्प २०१६-१७ सूचना व शिफारशी फाइल उघडा
36अर्थसंकल्प २०१६-१७ सर्वसाधारण तरतूद फाइल उघडा
35अर्थसंकल्प २०१६-१७ मा आयुक्त प्रस्ताव फाइल उघडा
34अर्थसंकल्प २०१६-१७ महसूली जमा फाइल उघडा
33अर्थसंकल्प २०१६-१७ ठळक वैशिष्ट्ये फाइल उघडा
32अर्थसंकल्प २०१६-१७ ठराव व सूचना फाइल उघडा
31अर्थसंकल्प २०१६-१७ जमा खर्च गोषवारा फाइल उघडा
30सन 2013-14 आकडेवारी फाइल उघडा
29सन 2012-13 आकडेवारी फाइल उघडा
28सन 2011-12 आकडेवारी फाइल उघडा
27सन 2010-11 आकडेवारी फाइल उघडा
26चार्टर्ड अकौंटंट करारनामा फाइल उघडा
25कर आकारणी युजर चार्जेस माहिती ( सन २०१५-१६ ) फाइल उघडा
24कर आकारणी माहिती (२०१५-१६) फाइल उघडा
23कर आकारणी एकूण डिमांड व वसूल फाइल उघडा
22यूजर चार्जेस फाइल उघडा
21ENERGY AUDIT फाइल उघडा
20NRW फाइल उघडा
19यूजर चार्जेस फाइल उघडा
18सन २०१५-१६ अर्थसंकल्प - जमा खर्च आकडेवारी फाइल उघडा
17सन २०१५-१६ अर्थसंकल्प - महसुली ग्राफ फाइल उघडा
16सन २०१५-१६ अर्थसंकल्प - मा आयुक्त निवेदन फाइल उघडा
15सन २०१५-१६ अर्थसंकल्प - मा आयुक्त फाइल उघडा
14सन २०१५-१६ अर्थसंकल्प - मा स्थायी समिती बजेट ठराव फाइल उघडा
13सन २०१५-१६ अर्थसंकल्प - मा स्थायी समिती अध्यक्ष निवेदन फाइल उघडा
12सन २०१५-१६ अर्थसंकल्प -- मा स्थायी समिती सदस्य फाइल उघडा
11सन २०१५-१६ अर्थसंकल्प मा सर्वसाधारण सभा बजेट ठराव फाइल उघडा
10मा महापौर सन २०१५-१६ अर्थसंकल्प निवेदन फाइल उघडा
9सन २०१५-१६ सेवक वेतनावरील वेतन खर्च फाइल उघडा
8सन २०१४-१५ मधील पाणीपुरवठा विभागाकडील जमा फाइल उघडा
7सन २०१४-१५ जमा व खर्च विवरण फाइल उघडा
6सन २०१४-१५ ची भांडवली कामे फाइल उघडा
5सन २०१४-१५ सेवक वेतनावरील वेतन खर्च फाइल उघडा
4सन २०१३-१४ सेवक वेतनावरील वेतन खर्च फाइल उघडा
3सन २०१३-१४ व २०१४-१५ जिल्हा नियोजन स्त्रोताकडून प्राप्त अनुदान व खर्च तपशील जमा फाइल उघडा
2सन २०१३-१४ व २०१४-१५ जिल्हा नियोजन स्त्रोताकडून प्राप्त अनुदान व खर्च तपशील जमा व्यतिरिक्त मा केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त अनुदान तपशील फाइल उघडा
1सन २०१३-१४ जमा व खर्च विवरण फाइल उघडा