Tender Publication
Sr.NoTender NameTender LinkStart DateEnd Date
5278प्र.क्र.2 क अमित कांबळॆ घर ते सचिन सोनटक्के घरापर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे Open Tender 19-01-201925-01-2019
5277प्र.क्र.10 अ मध्ये विडी घरकुल सग्ग्म नगर येथे मुरूम टाकणॆ Open Tender 19-01-201925-01-2019
5276भवानी पेठ जलशुध्दिकरण केंद्र व त्या अधिपत्याखालील पंप हाऊस करिता दैंनदिन देखभाल दुरूस्ती करिता लागणारे साहित्य खरेदी करणॆ Open Tender 19-01-201925-01-2019
5275प्र.क्रं 23 ड माशाळ वस्ती पापाराम नगर ज्ञानप्रबोधिनी विद्यालय लगत शिंदे घर ते तळे घर कॉंक्रीटीकरण करणे Open Tender 21-01-201928-01-2019
5274प्र.कं 24 ब मंत्री चंडक पार्क ते वसुंधरा कॉलेजपर्य़ंत रस्त्यावर फुटपाथ लगत आर.सी.सी बाकडे बसविणे . Open Tender 16-01-201922-01-2019
5273 प्र.क्र 15 ड एन.जी.मिल चाळ युवक क्रिडा मंडळ गणपती मंदीराजवळ इले.पंपावर पाण्याची टाकी व संरक्षण जाळी व पाणी घेण्याकरीता 1 इंची P.V.C पाईपलाईन घालणॆ Open Tender 16-01-201921-01-2019
5272प्र.क्र.4 क राजीव गांधी नगर साबळॆ दवाखान्या पाठीमागील सार्व.शौचालय लगतच्या परिसरा मध्ये ड्रेनेज लाईन घालणॆ Open Tender 16-01-201923-01-2019
5271डॉ.कोटणीस स्मारक येथील विविध इले.मेंटेनन्सची कामे करणे Open Tender 14-01-201921-01-2019
5270 प्र.क्र.10 क रिगल कॉम्प्युटर ते बत्तुल घरापर्यंत 6 इंची पिण्याचे पाण्याचे पाईप लाईन घालणॆ Open Tender 11-01-201917-01-2019
5269प्र.क्रं 24 अ शिवयोगी सोसायटी येथे शरद चव्हाण घर ते सोनंद घरापर्यंत रस्ता कॉंक्रीटी करण करणे Open Tender 11-01-201918-01-2019
5268 सोरेगाव जलशुध्दीकरण केंद्राच्या अधिपत्याखालील MBR पंप हाऊस येथील 550 HP पंपाच्या दैनंदीन दुरूस्ती कामी लागणारे साहीत्य पुरवीणे Open Tender 11-01-201918-01-2019
5267सोरेगाव वॉटर वर्क्स अधीपत्या खालील एम.बी.आर.पंप हाऊस येथे एच.टी.11 KV main A B स्विच Open Tender 11-01-201918-01-2019
5266सोलापूर महानगरपालिका कडील उद्यान विभागाकडे दैनंदिन कामाकरिता भावपत्रके मागविण्यात येत आहेत Open Tender 11-01-201918-01-2019
5265 घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय स्वच्छ करणेकामी काळे फिनेल पुरवठा करणॆ Open Tender 11-01-201918-01-2019
5264 प्र.क्र.5 ड मध्ये या ठिकाणी विंधन विहीरीवर नविन इंले.पंपसेट बसविणे Open Tender 11-01-201919-01-2019
5263 सोरेगाव जलशुध्दिकरण केंद्र.एच.एस.आर येथील क्लोरीन मशिन करीता टनर जोडणॆ करीता लागणारे साहीत्य पुरवठा करणॆ Open Tender 10-01-201916-01-2019
5262प्र.क्र.3 मधील जय भवानी प्रशाला येथे अस्थित्वात असलेल्या विंधन विहीरीवर इंले.पंपसेट बसविणे . Open Tender 11-01-201919-01-2019
5261प्र.क्र.20 क मधील मित्र नगर येथे अस्थित्वात असलेल्या विंधन विहीरीवर इंले.पंपसेट बसविणे . Open Tender 11-01-201919-01-2019
5260प्र.क्र.11 ब मधील जवाहर नगर जुना विडी घरकुल येथे अस्थित्वात असलेल्या विंधन विहीरीवर इंले.पंपसेट बसविणे . Open Tender 11-01-201919-01-2019
5259 उद्यान विभागाकडिल विविध 1) कर्णीक नगर 2) महात्मा गांधी प्राणी संग्राहलय व तसेच इ.उद्याना मधिल इंले.पंपसेट दुरूस्ती करून साहीत्य पुरवठा Open Tender 11-01-201919-01-2019
5258 प्र.क्र.8 क मध्ये शुक्रवार पेठ माणिक चौक येथे अस्थित्वात असलेल्या विंधन विहीरीवर इंले.पंपसेट बसविणे . Open Tender 11-01-201919-01-2019
5257सोलापूर महानगरपालिकेकडील सन 2019-20 अंदाजपत्रक छ्पाईकामी मुल्यनिविदा मागविण्यात येत आहेत Open Tender 11-01-201919-01-2019
5256प्र.क्र.19 ड निलम नगर भाग – 1 वंगा कारखान्याजवळ पि.पा.पा.लाईन टाकणॆ ( पहिले फेर ) Open Tender 09-01-201916-01-2019
5255 स्वा.सावरकर जलतरण तलाव , मार्कंडेय जलतरण तलावातील ब्रशिंग करणॆकरीता लागणारे Open Tender 09-01-201915-01-2019
5254 प्र.क्र.8 अ सोनटक्के बोळ ते काटकर घर येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणॆ Open Tender 08-01-201914-01-2019
5253 प्र.क्र.2 क अमित कांबळॆ घर ते सचिन सोनटक्के घरापर्य़ंत रस्ता डांबरीकरण करणॆ Open Tender 09-01-201916-01-2019
5252प्र.क्र.24 ब मधील आय.एम.एस.कॉलेज समोर कॉलनी श्री.खुने यांचे घरासमोर पिण्याचे पाण्याची पाईप लाईन घालणॆ Open Tender 10-01-201917-01-2019
5251प्र.क्र.9 ड यशोदा झोपडपट्टी येथे ड्रेनेजलाईन घालणॆ Open Tender 08-01-201912-01-2019
5250 प्र.क्र.16 क चुन्ना भट्टी येथे डांबरी रस्ता करणॆ Open Tender 08-01-201914-01-2019
5249प्र.क्र.16 अ मध्ये मा.सदस्य सुचवितील त्याठिकाणी ड्रेनेज लाईनघालणॆ , फरशीकरण करणॆ , रस्ता कॉक्रिट करणॆ Open Tender 08-01-201915-01-2019
5248 सोलापूर महानगरपालिकेकडील सो.म.न.पा.कडील मुख्य आरोग्य निरीक्षक व आरोग्य निरिक्षक सेवकांसाठी खाकी 2 हाफ शर्ट व 2 फुल पँट 68 नग व इतर खरेदीकामी मुल्यनिविदा मागविण्यात येत आहेत Open Tender 07-01-201916-01-2019
5247 सोलापूर महानगरपालिकेकडील विविध खात्याकडील ए.सी.मशीन चे वार्षिक देखभाल व दुरूस्ती चा मक्ता निश्चित करणॆबाबत Open Tender 07-01-201911-01-2019
5246सोलापूर महानगरपालिकेकडील मोदी स्माशान भुमी येथिल विद्युत दाहीनी मशीन चे वार्षिक देखभाल व दुरूस्ती चा मक्ता निश्चित करणॆबाबत Open Tender 07-01-201911-01-2019
5245 प्रभाग क्रं-21 मध्ये टंगसाळ नगर येथे रस्ता पुर्न:डांबरीकरण करणे Open Tender 07-01-201914-01-2019
5244आरोग्य प्रयोगशाळेकरिता रसायने व उपकरणॆ खरेदी करणॆबाबत Open Tender 05-01-201910-01-2019
5243 सोलापूर महानगरपालिके कडील सार्वजनिक आरोग्य अभियंता व विभागीय कार्यालय क्र.1 ते 8 करीता विविध व्यासाचे जी.आय., यु.पी.व्ही.सी पाईप स्पेशल्स पुरविणॆ Open Tender 05-01-201904-02-2019
5242प्र.क्रं. 23 अ गणॆश नगर येथे संतोष माने यांच्या घरासमोर ड्रेनेज लाईन टाकणॆ Open Tender 04-01-201910-01-2019
5241सोलापूर महानगरपालिका हद्दी मध्ये “ स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 “ अंतर्गत जनजागृतीसाठी शहरातील मुख्य रस्त्यामधील डीवाईडर मधील पोल वर लाकडी फ्रेम सहित बॅनर लावणॆ Open Tender 04-01-201914-01-2019
5240सोलापूर महानगरपालिकेकडील कामगार कल्याण व जनसंपर्क कार्यालयासाठी मॅट , पडदे व पायपुसणी बसविणेकामी भावपत्रके मागविणेत येत आहेत Open Tender 03-01-201910-01-2019
5239 प्र.क्र.14 ब कालिका मंदीर ते इक्बाल फॅशन पर्यंत 150 मि.मी. व्यासाची पाण्याची पाईप लाईन घालणॆ Open Tender 04-01-201921-01-2019
5238 SITC Manual Door Passenger Lift G+m at Indrabhuvan Building SMC ( Second Extension ) Open Tender 28-12-201803-01-2019
5237 प्र.क्र.16 ड मराठागल्ली रोटे कॉम्पलेक्स एच.डी.एफ.सी बँक ए.टी.एम ते श्री इंग्रजी अकॅडमी ते नाथ पॅरगॉन बिल्डींग पर्य़ंत रस्ता कॉक्रिट करणॆ Open Tender 01-01-201916-01-2019
5236 प्र.क्र.1 ड नंदीकेश सोसायटी किणगी घर ते विभुते घर रस्ता सिमेंट कॉन्क्रिट करणॆ Open Tender 03-01-201909-01-2019
5235 प्र.क्र.10 क एच ग्रुप कोटा घरासमोर रस्ता डांबरीकरण करणे Open Tender 02-01-201910-01-2019
5234प्र.क्र.10 अ विडी घरक़ुल येथे डी 1 ग्रुपमध्ये म.न.पा ओपन स्पेसमध्ये कट्ट्यावर फरशीकरण करणॆ Open Tender 02-01-201911-01-2019
5233 वि.का.क्र. 03 कडील सार्व. रस्त्यावरील दिवे दुरूस्तीसाठी MCB स्वीच व इतर साहित्य खरेदी करणॆ Open Tender 01-01-201907-01-2019
5232प्रभाग क्र.12 अ मधील कलावती नगर येथील व्यायाम शाळा मैदानात कंपौडवॉल बांधणॆ Open Tender 02-01-201908-01-2019
5231 वि.का.क्र. 03 अंतर्गत जिजामाता उदयान व चिल्ड्रन पार्क येथील लाईट दुरूस्तीची कामे करणॆ Open Tender 01-01-201907-01-2019
5230वि.का.क्र. 03 कडील सार्व. रस्त्यावरील दिवे दुरूस्तीसाठी सर्व्हिस वायर , केबल व इतर साहित्य खरेदी करणॆ Open Tender 01-01-201907-01-2019
5229प्र.क्र.१४ ब बेगमपेठ नॅशनल बेकरी मौला तुळजापुरे घर ते हंजगीकर घरापर्यंत पेव्हरब्लॉक बसवणॆ Open Tender 01-01-201907-01-2019
5228सोलापूर शहरातील विविध 20 गृह निर्माण संस्‍थेमध्‍ये कच-याच्‍या निर्मितीच्‍या ठिकाणी गांडूळ खत प्रकल्‍प उभा करणेबाबत Open Tender 03-01-201908-01-2019
5227प्र.क्र. 19 ब बाळकोटे नगर, करली नगर, गणेश नगर, महालक्ष्मी नगर, ताई चौक, रविंद्र नगर या ठिकाणी मुरुम टाकणे (पहिले फेर) Open Tender 03-01-201909-01-2019
5226प्र.क्र. 14 ब बेगम पेठ बानेकरी तालीम ते बेगम बी मशिद पर्यंत रस्ता सिमेंट कॉंक्रिट करणे Open Tender 02-01-201908-01-2019
5224प्र.क्र.१ क घुलेसर घर ते इरण्णा शिरालशेट्टी घरापर्यंत रस्ता सिमेंट कॉन्क्रिटचा करणॆ Open Tender 31-12-201807-01-2019
5223प्रभाग क्रं- २१ क मध्ये ब्रम्हदेव नगर येथे फुलारी घर ते शब्बीर मौलाना घरा पर्य़ंत सिमेंट कॉंक्रिट रस्ता करणॆ ( दुसरी वेळ ) Open Tender 02-01-201909-01-2019
5222 प्र.क्रं. 24 ड शिवरत्न नगर येथे ड्रेनेज लाईन घालणे Open Tender 28-12-201808-01-2019
5221प्र.क्र.9ड यशोदा झोपडपट्टी येथे ड्रेनेजलाईन घालणॆ ( प्रथम मुदतवाढ ) Open Tender 30-12-201803-01-2019
5220मेडीकल पंपहाऊस येथील पंप क्र.1 चे पंपाचे दुरूस्ती करणॆ व त्यास लागणारे साहित्य पुरवठा करणॆ Open Tender 28-12-201802-01-2019
5219प्र क्र 5 अ मध्ये विविध ठिकाणी कठठा बांधुन सिटेक्स टाक्या बसविणे Open Tender 29-12-201803-01-2019
5218 प्र.क्र.19 क अंबिका नगर भैरी दवाखाना ते गा प्र.क्र.19 क अंबिका नगर भैरी दवाखाना ते गायकवाड घर ते येथे पिण्याच्या पाण्याची पाईप लाईन घालणॆ यकवाड घर ते येथे पिण्याच्या पाण्याची पाईप लाईन घालणॆ Open Tender 28-12-201807-01-2019
5217 प्र.क्र.15 मुस्लीम कब्रस्थान येथील कपाऊंड वाल दुरूस्ती करणॆ Open Tender 28-12-201802-01-2019
5215 सोरेगाव वॉटर वर्क़्स येथील 475 HP मोटार क 4 चे लीड दुरूस्ती तसेच इतर दैनंदीन दुरूस्ती कामी लागणारे साहीत्य खरेदी करणे Open Tender 27-12-201803-01-2019
5214 सोरेगाव वॉटर वर्क़्स येथील 475 HP चे पंपा करीता लागणारे बेअरींग क 29322 E SKF Make खरेदी करणॆ व बसवीणॆ Open Tender 27-12-201803-01-2019
5213प्र.क्र.10 क प्रियदर्शनी नगर येथे म.न.पा ओपन स्पेसमध्ये कट्यावर फरशीकरण करणे Open Tender 24-12-201831-12-2018
5212प्र.क्र.12 मध्ये म.न.पा शाळा क्र.10 संगमेश्वर नगर येथे शाळा दुरूस्ती करणॆ Open Tender 28-12-201802-01-2019
5211प्र.क्र.6 क आवसे वस्ती जावळॆ घर ते सोमनाथ बचुटे घर ते झाडकर घर रस्ता सिमेंट कॉंक्रीटने करणॆ Open Tender 26-12-201804-01-2019
5210सोरेगाव वॉटर वर्क़्स येथील क्लॅरीफायर ब्रीज क्र.1 व 4 चे स्र्टक्चर दुरूस्ती करणॆ Open Tender 26-12-201802-01-2019
5209प्र.क्र.19 ड निलम नगर भाग – 1 वंगा कारखान्याजवळ पि.पा.पा.लाईन टाकणॆ Open Tender 26-12-201804-01-2019
5208सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर विभागीय कार्यालय क्र. 8 कडून प्र क्र 14 तेलंगी पाच्छा पेठ शाब्दी अपार्टमेंट लगतचे बोळात ड्रेनेज लाईन घालणॆ Open Tender 28-12-201807-01-2019
5207टाकळी ते सोलापूर एम.एस.पाईप लाईन वरील गंजलेल्या जॉईटवर स्टेप कॉलर बसवून कॉक्रीट करणॆ Open Tender 26-12-201831-12-2018
5206प्र.क्र. 6 ब मध्य्रे रजपुत घरासमोर शेटे नगर , लक्ष्मी पेठ ठिकाणी विंधन विहीरीवर नविन इंले.पंपसेट बसविणॆ Open Tender 22-12-201831-12-2018
5205विभागीय कार्यालय क्र 1 कडील कस्तुरबा भाजी मंडई व कस्तुरबा बागेजवळ मनपा शाळा क्र. 21 या ठिकाणी विंधन विहीरीवर नविन इंले.पंपसेट बसविणॆ Open Tender 22-12-201831-12-2018
5204 पार्क स्टेडियम जिमखाना समोरील म.न.पा. चे विहीरीवर नविन इंले.पंपसेट बसविणॆ Open Tender 22-12-201831-12-2018
5203प्र.क्र.1 अ मध्ये 1 ) मातोश्री रमाबाई आंबेडकर चमडा कारखाना न्यु बुधवार पेठ व इ. या दोन ठिकाणी विंधन विहीरीवर नविन इंले.पंपसेट बसविणॆ Open Tender 22-12-201831-12-2018
5202 SITC Manual Door Passenger lift G 3 at Indrabhuvan Building,SMC Open Tender 21-12-201828-12-2018
5201 इद्रंभुवन इमारत पॅनल येथे Automatic Power Factor control पॅनल बसवून कार्यान्वित करून देणॆ Open Tender 24-12-201802-01-2019
5200 कौन्सिल हॉल पॅनल Automatic Power Factor control पॅनल बसवून कार्यान्वित करून देणॆ Open Tender 24-12-201802-01-2019
5199हुतात्मा स्मृती मंदीर येथे Automatic Power Factor control पॅनल बसवून कार्यान्वित करून देणॆ Open Tender 24-12-201802-01-2019
5198टाकळी ते सोलापूर पाईप लाईन दुरूस्ती करणे कामी स्टेप कॉलर व पुरविणे Open Tender 21-12-201827-12-2018
5197 प्र.क्र.1 क गायकवाड घर ते विटकर ऑफिस येथे ड्रेनेज लाईन घालणे Open Tender 21-12-201827-12-2018
5196 प्र.क्र.1 क किशोर कांबळे घर ते कोळी किराणा दुकानापर्य़ंत ड्रेनेज लाईन घालणे . Open Tender 21-12-201828-12-2018
5195सोलापूर शहरातील विविध होर्डिंग वर “ स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९ “ च्या जनजाग़ृती करिता बॅनर तयार करून लावणॆ कामी मूल्य निविदा मागविण्यात येत आहेत . Open Tender 21-12-201828-12-2018
5194सोलापूर महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमधील संगणक विभाग येथे डाटा सेंटर कार्यान्वित करणॆकामी भावपत्रके मागविणेत येत आहेत ( Renewal Of Subscription For Firewall Sonic wall 3600 ( 1 वर्ष ) . Open Tender 19-12-201821-12-2018
5193प्र.क्र.३ क घोंगडे वस्ती , इंदिरा वसाहत , जयभवानी प्रशाला येथे बोअर कनेक्शन करणॆ तोट्या बसवणे Open Tender 19-12-201824-12-2018
5192 प्र.क्र.3 क रेवम्मा पाटील मंगल कार्यालय सासवडे घर , लातुरे घरापर्य़ंत व घोंगडे वस्ती स्वाती घर ते गुळ्गी घर 4 इंची पिण्याची पाण्याची पाईपलाईन घालणे Open Tender 20-12-201826-12-2018
5191प्रभाग क्र.14 मधील 1) पाच्छा पेठ व 2) शनिवार पेठ येथे मनपाच्या विंधन विहिरीवर नविन दोन सबमर्सिबल पंपसेट बसविणॆ Open Tender 20-12-201828-12-2018
5190 सोरेगाव जलशुध्दिकरण केंद्र येथील 300 एच.पी पंपाचे असेंब्ली करीता नविन शाफ्ट , बुशिंग , बेअरिंग व इतर साहीत्यसह असेंब्ली तयार करून घेणॆ Open Tender 17-12-201826-12-2018
5189सोरेगाव वॉटर वर्क्स अधीपत्या खालील MBR पंप हाऊस येथील 137.5 KVAR 3.3 KV कॅपॅसीटर दुरूस्त करणॆ Open Tender 17-12-201826-12-2018
5188प्र.क्र.4 व 5 मधिल विविध ठिकाणच्या पिण्याच्या पाण्याची पाईप लाईन दुरूस्ती करणॆ वॉल्वह बसविणॆ Open Tender 18-12-201826-12-2018
5187उजनी ते सोलापूर पाईप लाईन वरील एक्सपान्शन जॉईन्ट कव्हर एअर व्हॉल्व कव्हर पुरविणॆ व बसविणॆ Open Tender 17-12-201824-12-2018
5186प्र.क्र.9 ड यशोदा झोपड्डपट्टी येथे ड्रेनेजलाईन घालणॆ Open Tender 17-12-201826-12-2018
5185 प्रभाग क्र. 11 अ दिपक सुरवसे घर ते अप्पु कडगंची घरापर्यंत 4 इंची पिण्याची पाईप लाईन घालणॆ Open Tender 15-12-201820-12-2018
5184प्र.क्र.23 अ गणॆश नगर येथे संतोष माने यांच्या घरासमोर ड्रेनेज लाईन टाकणॆ Open Tender 17-12-201824-12-2018
5183प्र.क्र.7 क,ड अभिमानश्री येथील पाथरकर घर ते थोरात घरापर्यंत व माउलीकर घर ते गुंटगुळे घरापर्यंत ड्रेनेज लाईन टाकणे Open Tender 16-12-201831-12-2018
5182Supply Of Electrical Material ( Spare part ) for the work of Street light Maintenance . Open Tender 15-12-201820-12-2018
5181प्र.क्र.20 क दिक्षित नगर , शोभादेवी नगर व प्रभागात इतरत्र मुरूमाने रस्ते करणॆ Open Tender 20-12-201827-12-2018
5180प्र.क्र.16 ब हौशेट्टी घर ते गोळमाडडी कमलापूरे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रिट करणॆ Open Tender 17-12-201826-12-2018
5179प्रभाग क्र.1 क चंदू टिके घरासमोर रस्ता सिमेंट कॉंन्क्रिट करणे Open Tender 17-12-201824-12-2018
5178सोलापूर शहरातील विविध २० गृह निर्माण संस्थे मध्ये कच-याच्या निर्मितीच्या ठिकाणी गांडूळ खत प्रकल्प उभा करणेबाबत Open Tender 18-12-201824-12-2018
5177प्र.क्र. 14 अ तेलंगी पाच्छा पेठ येथील साने गुरूजी हॉल समोरील बोळ डांबरी रस्ता करणे Open Tender 13-12-201819-12-2018
5176महात्मा गांधी प्राणी संग्रहालय येथे ब्लॅ्क बक एन्क्लाेेेजर येथे चेनलिंक फेन्सिंग करणे या कामाबाबत Open Tender 15-12-201826-12-2018
5175महात्मा गांधी प्राणी संग्रहालय येथे लेपर्ड एनक्‍लोजरचे वरील बाजूस अच्छेदन करणे Open Tender 15-12-201826-12-2018
5174प्रभाग क्रं.- 21 क मध्येे लोकमान्य नगर येथे हिनासाडीवाला बोळात रस्ता डांबरीकरण करणे Open Tender 15-12-201824-12-2018
5173टाकळी सोलापूर पाणी पुरवठा योजना अंतर्गत टाकळी हेड वकर्स येथील पंप हाऊस मधून काढण्यात आलेले वॉश वॉटर आर.सा.सी.पाईप लाईन चे चेंबर दुरुस्ती करणेबाबत. Open Tender 15-12-201824-12-2018
5172प्र.क्र. मधील1) शुक्रवार पेठ पुकाळे दुध डेअरी जवळ 2) शुक्रवार पेठ कौतम चोक मस्जीद जवळ 3) शुक्रवार पेठ रायचुरकर निवास जवळ येळो म.न.पा. चे विंधन विहीरीवर नविन इले. पंपसेट बसविणे. Open Tender 15-12-201824-12-2018
5171शहरातील विविध 5 ठिकाणी विंधन विहीरीवरील जुने पंपसेट दुरुस्ती करुन त्यांस साहीत्यक पुरवठा करणे. Open Tender 15-12-201824-12-2018
5170प्र.क्र.6 दमाणी नगर व देगांव परिसरातील विंधन विहीरीवरील जुने पंपसेट दुरुस्ती‍ करुन त्या‍स साहीत्य पुरवठा करणे Open Tender 15-12-201824-12-2018
5169प्र.क्र.मध्ये विविध13 ठिकाणी विंधन विहीरीवरील जुने पंपसेट दुरुस्तीस करुन त्यातस साहीत्य पुरवठा करणे Open Tender 15-12-201824-12-2018
5168प्र क्र 26 ब रोहीणी नगर भाग - 2 येथे ड्रेनेज लाइन घालणे Open Tender 14-12-201817-12-2018
5167सोरेगांव जलशुध्दीकरण केंद्र येथील रिसर्क्युललेशन वेल मधील गाळ काढणे. Open Tender 14-12-201824-12-2018
5165उजनी ते सोलापूर पाईप लाईन वरील एक्सपान्शन जॉंईट व एअर व्हॉल्‍व स्लुस व्हॉ‍ल्व संरक्षणाकरीता लोखंडी बॉक्स पुरविणे Open Tender 14-12-201820-12-2018
5164प्र.क्र.18 ड मध्ये लक्ष्मीडनारायण टॉकीज जवळए अक्क लकोट MIDC रोड या ठिकाणी विंधन विहीरीवर नविन इले.पंपसेअ बसवणे. Open Tender 14-12-201824-12-2018
5163प्र.क्र.26 अ मध्ये एसआरपी कॅम्प सोरेगाव या ठिकाणी नविन विंधन विहीरीवर नविन इले.पंपसेट बसविणे. Open Tender 14-12-201824-12-2018
5162प्र.क्र.17 ड मध्येन बेडर पुल मसोबा मंदिर शेजारीए लष्कगर व महाराणा प्रताप नगर गणेश मंदिर शेजारी लोधी गल्ली् दोन ठिकाणी नविन विंधन विहीरीवर इले.पंपसेट बसविणे. Open Tender 14-12-201824-12-2018
5161प्र.क्र.23 क मध्ये सेटलमेंट श्री राम तरुण मंडळ व्या्याम शाळेजवळ या ठिकाणी विंधन विहीरीवर नविन इले.पंपसेट बसविणे. Open Tender 13-12-201824-12-2018
5159महात्माा गांधी प्राणी संग्रहालय येथे वेटर्नरी हॉस्पिटलचे ठिकाणी पोस्टसमार्टम रुमा व बर्निंग शेड बांधणे याकामाबाबत. Open Tender 24/12/201825/12/2018
5158रस्त्‍या वरील दिवे दुरुस्ती साठी आवश्य‍क साहित्य् खरेदी करणेबाबत Open Tender 8-12-201815-12-2018
5157प्र.क्र. 9 अ सिंगम घर ते अमृतम घरापर्यंत क्रॉकिंट रस्ता करणे Open Tender 12-12-201819-12-2018
5156विभागीय कार्यालय क्र.6 अंतर्गत देगांवरोड कोयना नगर येथील कोयना स्माशानभूमी मधील चबुत्रा बांधकाम व वॉलकंपाऊड दुरुस्ती करणे Open Tender 10-12-201817-12-2018
5155प्र.क्र. 6 अ आवसे वस्ती येथे 4 इंची पिण्यायची पाण्याीची पाईपलाईन घालणे. Open Tender 10-12-201824-12-2018
5154प्र.क्रं14 ब बेगम पेठ बानेकरी तालीम ते बेगम बी मशिद पर्यंत रस्ता सिमेंट कॉंक्रिट करणॆ Open Tender 07-12-201815-12-2018
5153प्र.क्रं14 ब बेगम पेठ येथील यशोधरा हॉस्पिटल समोरील मटन मार्केट गिलावा करणॆ , पत्रे बदलणॆ ,रंगरंगोटी करणॆ Open Tender 07-12-201815-12-2018
5152 उजनी हेड वर्क्स येथील 3000 केव्हीए ट्रान्स फॉर्मरचे ऑईल फिल्ट्रेशन , सर्व्हिसींग व ओव्हरहॉलींगचे काम करून फुल लोड टेस्ट ट्रायल देणॆ Open Tender 07-12-201815-12-2018
5151सोलापूर महानगरपालिकेकडील इंद्रभुवन इमारत येथे नविन लिफ्ट बसविणेबाबत बसवून कार्यान्वित करून देणॆ . Open Tender 07-12-201821-12-2018
5150 वि.का.क्र.07 कडील दिव्यांची दुरूस्ती करीता साहित्य पुरवठा करणॆ व विविध प्रभागात जुने कुजलेले पोल काढून शिफ्ट करणॆ Open Tender 07-12-201813-12-2018
5149 प्र.क्र.17 ब मध्ये नळ बाजार चौक लष्कर भारत बडुरवाले घरा जवळ व दिलदार तरूण मंडळ शाळा क्र.14 नंबर या दोन ठिकाणी विंधन विहीरीवर नविन इंले.पंपसेट बसविणॆ Open Tender 06-12-201814-12-2018
5148 प्रभाग क्र.1 क मधील वडार गल्ली , मड्डे वस्ती मस्जिदजवळ या ठिकाणी विंधन विहीरीवर नविन इंले.पंपसेट बसविणॆ Open Tender 06-12-201814-12-2018
5147प्र.क्र.23 क मधील सुशिल नगर , लक्ष्मी मंदिर शेजारी या ठिकाणी विंधन विहीरीवर नविन इंले.पंपसेट बसविणॆ Open Tender 06-12-201814-12-2018
5146 विडी घरकुल जवाहर नगर , मेहताब नगर , दहिटणे कण्णी प्लॉट व विडी घरकुल ए, बी ग्रुप येथे पाण्याची टाकीकरीता कंपाऊंड वॉल बांधणॆ Open Tender 06-12-201827-12-2018
5145 प्र.क्र.1 मड्डी वस्ती , शेळगी येथे ठिकठिकाणी ड्रेनेज मॅनहोल दुरूस्ती करणॆ Open Tender 06-12-201812-12-2018
5144सोलापूर महानगरपालिका हे निऑन साईन बोर्ड चे वार्षिक देखभाल व दुरूस्ती चा मक्ता निश्चित करणॆबाबत Open Tender 06-12-201813-12-2018
5143 दि.17-07-18 रोजी रमजान सणा निमित्त रंगभवन ईदगाह मैदान व पानगलहायस्कुलमैदानावर नमाज पठणकार्यक्रमासाठी मुरूम पसरून पाणी मारूनरोलिंगकरणॆपट्टेमारणॆ Open Tender 05-12-201811-12-2018
5142प्रभाग क्र . 5 बाळे येथील चंडक हायस्कुलच्या पाठीमागे स्मानभुमी येथील नविन मारण्यात आलेल्या विंधन विहीरीवर नविन इंले.पंपसेट बसविणॆ व पाण्याची टाकी बसविणॆ Open Tender 06-12-201814-12-2018
5141प्र.क्र.11 अ संगमेश्वर नगर शेख पिठाची गिरणी ते पंगुडवाले घरापर्यंतचा रस्ता सिमेंट कॉन्क्रिटचा करणॆ Open Tender 06-12-201812-12-2018
5140प्रभाग क्र.28 मध्ये विविध ठिकाणची पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन दुरूस्ती करणॆ Open Tender 10-12-201817-12-2018
5139 विभागीय कार्यालय क्र.3 कडील अक्कलकोट रोड सार्वजनिक स्मशान भुमी या ठिकाणी विंधन विहीरीवर नविन इंले.पंपसेट बसविणॆ Open Tender 06-12-201814-12-2018
5138प्र.क्र.15 मुस्लीम कब्र्स्थान येथील कंपाऊंड वॉल दुरूस्ती करणॆ Open Tender 07-12-201814-12-2018
5137वि.का.क्र.07 कडील दिव्या6ची दुरूस्ती करीता सर्व्हिस वायर , किटकॅट तसेच MCB खरेदी करणॆ Open Tender 07-12-201813-12-2018
5136प्रभाग क्र. 12 अ मधील कलावती नगर येथे रस्ता कॉंक्रीट करणॆ Open Tender 05-12-201811-12-2018
5135 पार्क मैदान येथे रेमंड शोरूमच्या पाठीमागे असलेल्या लिंगाच्या ठिकाणी लाईटची सोय करणॆ Open Tender 04-12-201810-12-2018
5134वि.का.क्र.01 अंतर्गत हद्दीतील विविध प्रभागात जुने कुजलेले पोल काढून शिफ्ट करणॆ व मेंटेनन्सकरीता साहित्य पुरवठा करणॆ Open Tender 04-12-201810-12-2018
5133क्रीडा विभागाकडील स्वा.वीर सावरकर जलतरण तलाव , क्लब हाऊस , व्हॉलीबॉल ग्राऊंड येथे लाईटची व्यवस्था करणॆ Open Tender 04-12-201810-12-2018
5132प्रभाग क्रं – 2 ब मध्ये प्रभागात विविध ठिकाणी मुरूम टाकणॆ Open Tender 03-12-201810-12-2018
5131सोलापूर महानगरपालिकेकडील विविध खात्याकडील ए.सी मशीनचे वार्षिक देखभाल व दुरूस्तीचा मक्ता निश्चित करणॆबाबत Open Tender 01-12-201807-12-2015
5130सोलापूर महानगरपालिकेकडील मोदी स्माशन भुमी येथील विद्युत दाहीनी मशीन चे वार्षिक देखभाल व दुरूस्ती चा मक्ता निश्चित करणॆबाबत Open Tender 01-12-201807-12-2015
5129प्र.क्र.3 मधील जय भवानी प्रशाला येथे अस्थित्वात असलेल्या विंधन विहीरीवर इंले.पंपसेट बसविणे Open Tender 01-12-201810-12-2018
5128प्र.क्र.3 क रेवम्मा पाटील मंगल कार्यालय सासवडे घर , लातुरे घरापर्य़ंत व घोंगडे वस्ती स्वाती घर ते गुळगी घर 4 इंची पिण्याची पाण्याची पाईपलाईन घालणे l Open Tender 01-12-201805-12-2018
5127 प्र.क्रं 23 अ आदित्यनगर येथे राऊत यांच्या घरासमोर पाण्याच्या टाकीच्या समोरील रस्त्यापर्यंत ड्रेनेज लाईन घालणे Open Tender 01-12-201810-12-2018
5126टाकळी हेडवर्क्स येथील 450 HP पंपाचे APFC पॅनल क्र.2 करीता 20,25,50,100 के.व्ही.आर कपॅसीटर बँक पुरवठा करून टेस्ट ट्रायल देणॆ तसेच पॅनल करीता लागणारे साहीत्य पुरवठा करणे Open Tender 29-11-201806-12-2018
5125प्र.क्र.6 क , ड , व प्र.क्र. 7 क व ड , अ व ब या प्रभागाकरिता . Open Tender 30-11-201807-12-2015
5124प्र.क्र.5 मधील आडवा नळ परिसरातील रस्ते कॉक्रिटीकरण व दुरूस्ती करणे Open Tender 30-11-201804-12-2018
5123प्र.क्र.19 ब बाळकोटे नगर , करली नगर , गणेश नगर , महालक्ष्मी नगर ,ताई चौक , रविंद्र नगर या ठिकाणी मुरूम टाकणॆ Open Tender 30-11-201810-12-2018
5122प्रभाग क्र. 24 अ गरीबी हटाव झोपडपट्टी नं 2 कोळी समाज सोसायटी येथे पाण्याची पाईप लाईन घालणॆ Open Tender 29-11-201807-12-2015
5121 शहरातील सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालयाच्या ठिकाणी जनजागृतीबाबतचे बॅनर तयार करणॆ साईज 6 X 4 फूट ( लाकडी फ्रेमसह ) एकूण 290 नग Open Tender 30-11-201810-12-2018
5120श्री मार्कंडेय जलतरण तलाव येथील मोटार क्र.2 चे नादुरुस्त, रोटेटींग अॅसेम्बली बदलणे व त्यास लागणारे साहित्य पुरवठा करणे Open Tender 29-11-201807-11-2018
5119आरोग्य प्रयोगशाळाकरिता रसायने व उपकरणे खरेदी करणेबाबत Open Tender 28-11-201804-12-2018
5118सोलापूर महानगरपालिकेकडील अंतर्गत लेखापरिक्षक कार्यालयासाठी 125 रबरी शिक्के तयार करणेकामी भावपत्रके मागविणेबाबत Open Tender 28-11-201805-12-2018
5117प्रभाग क्र 15 ड वारद चाळ, जुनी मिल चाळ, हजरत खान चाळ या ठिकाणी नळाचे कठडे बांधणे, ड्रेनेज कनेक्शेन करणे व गिलावा करणे Open Tender 29-11-201805-12-2018
5116महात्मा गांधी प्राणी संग्रहालय येथे लेपर्ड एन्क्लोजर वरील बाजूस आच्छेदन करणे या कामाबाबत Open Tender 27-11-201811-12-2018
5115महात्मा गांधी प्राणी संग्रहालय येथे ब्लॅॅक बक एन्क्लोजर येथे चेनलिंक फेन्सिंग करणे या कामाबाबत Open Tender 27-11-201811-12-2018
5114सोलापूर महानगरपालिका येथील विविध दुरूस्तीचे कामे करणे बाबत Open Tender 27-11-201805-12-2018
5113सोरेगाव जलशुध्दिकरण केंद्र येथील मॅग्नेटीक फ्लोमीटर व टाकळी हेड वर्क्स येथील अल्ट्रासॉनिक फ्लोमीटरचे कॅलिब्रेशन करणे . Open Tender 27-11-201805-12-2018
5112सोलापूर महानगरपालिकेकडील करआकारणी व कर संकलन कार्यालयासाठी दप्तरी हुकुम फॉर्म 100 पानी 300 पॅड छपाईकामी भावपत्रके मागविणेत येत आहेत Open Tender 26-11-201803-12-2018
5111प्र.क्र.2 क जोशी गल्ली येथे ज्ञानविकास मंदिर शाळेसमोर ड्रेनेज लाईन घालणे Open Tender 22-11-201829-11-2018
5110 प्र.क्र.15 अ सखाराम वस्ती डॉ खैरनार घर ते संगमेश्वर कॉलेज स्पोर्टस मैदान गेट पर्य़त रस्ता कॉक्रीट करणे Open Tender 22-11-201829-11-2018
5109रस्तयावरील दिवे दुरूस्ती आवश्यक साहित्य खरेदी करणेबाबत Open Tender 23-11-201807-12-2018
5108प्र.क्र.15 मुस्लीम कब्रस्थान येथील कंपाऊंड वाल दुरूस्ती करणॆ Open Tender 22-11-201829-11-2018
5107प्र.क्र.8 ड हिरेहब्बू कॉम्प्लेकस ते कल्लूरकर बोळ परिसरात स्टील रेलींग बसविणे ,पेव्हर ब्लॉक बसविणे , व कॉंक्रिट कामे करणॆ Open Tender 22-11-201828-11-2018
5106 विभागीय कार्यालय क्र.6 अंतर्गत देगांवरोड कोयना नगर येथिल कोयना स्मशानभुमी मधील चबुत्रा बांधकाम व वॉलकंपाऊंड दुरूस्ती करणॆ Open Tender 26-11-201803-12-2018
5105 प्र.क्र.11 ड मधील किर्ती नगर येथील वीरभद्रेश्वर मंदिर परिसरात मुरूम टाकणॆ Open Tender 26-11-201803-12-2018
5104भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्माण दिन निमित्त दि. 05/12/2018 रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर , चौक येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा व परिसर विविध रंगीत फुलाने सजावट करणे बाबत . Open Tender 22-11-201828-11-2018
5103प्रभाग क्रं-21 क मध्ये लोकमान्य नगर येथे हिनासाडीवाला बोळात रस्ता डांबरीकरण करणॆ Open Tender 22-11-201828-11-2018
5102वि.का.क्र.04 कडे विद्युत साहित्य , कट आऊट , सर्व्हिस वायर व इतर खरेदी करणॆ Open Tender 22-11-201828-11-2018
5101प्रभाग क्र.5 मध्ये विविध 13 ठिकाणी विंधन विहिरीवरील जुने पंपसेट दुरूस्ती करून साहित्य पुरवठा करणेकामी माननियांची मान्यता मिळणेबाबत Open Tender 20-11-201828-11-2018
5100स्वा.सावरकर जलतरण तलावा व श्री.मार्कंडेय जलतरण तलाव , इंडोअर स्टेडियम , पार्क जिमखाना , व्यायामशाळा इ.ठिकाणीकरीता सुंगधी फिनेल , अँसिड इ.साहित्य खरेदी करणेबाबत Open Tender 21-11-201827-11-2018
5099प्रभाग क्र.28 मध्ये विविध ठिकाणची पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन दुरूस्ती करणॆ Open Tender 20-11-201801-12-2018
5098शहरातील विविध पाच ठिकाणी विंधन विहिरीवरील जुने पंपसेट दुरूस्ती करून साहित्य पुरवठा करणेकामी माननियांची मान्यता मिळणेबाबत Open Tender 20-11-201828-11-2018
5097प्रभाग क्र.6 दमाणी नगर व देगांव परिसरातील विंधन विहिरीवरील जुने पंपसेट दुरूस्ती करून साहित्य पुरवठा करणॆकामी माननियांची मान्यता मिळणेबाबत Open Tender 20-11-201828-11-2018
5096भवानी प