मेजर शॉपिंग सेंटर गाळेधारकांची यादी
अ.न.फाइलचे नावलिंक
1भूलाभाई शॉपिंग सेंटर लिंक उघडा
2चैतन्य शॉपिंग सेंटर लिंक उघडा
3अंत्रोळीकर शॉपिंग सेंटर लिंक उघडा
4गणेश पेठ शॉपिंग सेंटर लिंक उघडा
5गुरूनानक नगर शॉपिंग सेंटर लिंक उघडा
6हुतात्मा शॉपिंग सेंटर लिंक उघडा
7जुना बैल गोठा शॉपिंग सेंटर लिंक उघडा
8कोटणीस शॉपिंग सेंटर लिंक उघडा
9कुंभार वेस शॉपिंग सेंटर लिंक उघडा
10लालबहादूर शॉपिंग सेंटर लिंक उघडा
11राणी लक्ष्मीबाई शॉपिंग सेंटर लिंक उघडा
12सह्याद्री शॉपिंग सेंटर लिंक उघडा
13साखर पेठ शॉपिंग सेंटर लिंक उघडा
14शुक्रवार पेठ शॉपिंग सेंटर लिंक उघडा
15सुंदरमनगर ( जुना व नवीन ) शॉपिंग सेंटर लिंक उघडा
16वीरराणी कित्तुर चन्नम्मा शॉपिंग सेंटर लिंक उघडा