Budget
Sr.NoDocument NameFile Link
57संपूर्ण अर्थसंकल्प सन २०१८–१९ Open File
56सन 2016-17 जमा आकडेवारी Open File
55सन 2016-17 खर्च आकडेवारी Open File
54सन 2015-16 जमा आकडेवारी Open File
53सन 2015-16 खर्च आकडेवारी Open File
52सन 2014-15 जमा आकडेवारी Open File
51सन 2014-15 खर्च आकडेवारी Open File
50अंदाजपत्रक फलश्रुती २०१७-१८ Open File
49अर्थसंकल्प 2017-18 भांडवली कामे Open File
48अर्थसंकल्प २०१७-१८ जमा खर्च गोषवारा Open File
47अर्थसंकल्प २०१७-१८ महसूली जमा Open File
46अर्थसंकल्प २०१७-१८ मा आयुक्त प्रस्ताव - ३ Open File
45अर्थसंकल्प २०१७-१८ मा आयुक्त प्रस्ताव - २ Open File
44अर्थसंकल्प २०१७-१८ मा आयुक्त प्रस्ताव -१ Open File
43अर्थसंकल्प २०१७-१८ ठराव व सूचना - २ Open File
42अर्थसंकल्प २०१७-१८ ठराव व सूचना - १ Open File
41अर्थसंकल्प २०१७-१८ मा स्थायी समिती शिफारस - २ Open File
40अर्थसंकल्प २०१७-१८ मा स्थायी समिती शिफारस - १ Open File
39अकाऊंट ऑडीट रिपोर्ट २०१४-२०१५ Open File
38अर्थसंकल्प मा स्थायी समिती शिफारस Open File
37अर्थसंकल्प २०१६-१७ सूचना व शिफारशी Open File
36अर्थसंकल्प २०१६-१७ सर्वसाधारण तरतूद Open File
35अर्थसंकल्प २०१६-१७ मा आयुक्त प्रस्ताव Open File
34अर्थसंकल्प २०१६-१७ महसूली जमा Open File
33अर्थसंकल्प २०१६-१७ ठळक वैशिष्ट्ये Open File
32अर्थसंकल्प २०१६-१७ ठराव व सूचना Open File
31अर्थसंकल्प २०१६-१७ जमा खर्च गोषवारा Open File
30सन 2013-14 आकडेवारी Open File
29सन 2012-13 आकडेवारी Open File
28सन 2011-12 आकडेवारी Open File
27सन 2010-11 आकडेवारी Open File
26चार्टर्ड अकौंटंट करारनामा Open File
25कर आकारणी युजर चार्जेस माहिती ( सन २०१५-१६ ) Open File
24कर आकारणी माहिती (२०१५-१६) Open File
23कर आकारणी एकूण डिमांड व वसूल Open File
22यूजर चार्जेस Open File
21ENERGY AUDIT Open File
20NRW Open File
19यूजर चार्जेस Open File
18सन २०१५-१६ अर्थसंकल्प - जमा खर्च आकडेवारी Open File
17सन २०१५-१६ अर्थसंकल्प - महसुली ग्राफ Open File
16सन २०१५-१६ अर्थसंकल्प - मा आयुक्त निवेदन Open File
15सन २०१५-१६ अर्थसंकल्प - मा आयुक्त Open File
14सन २०१५-१६ अर्थसंकल्प - मा स्थायी समिती बजेट ठराव Open File
13सन २०१५-१६ अर्थसंकल्प - मा स्थायी समिती अध्यक्ष निवेदन Open File
12सन २०१५-१६ अर्थसंकल्प -- मा स्थायी समिती सदस्य Open File
11सन २०१५-१६ अर्थसंकल्प मा सर्वसाधारण सभा बजेट ठराव Open File
10मा महापौर सन २०१५-१६ अर्थसंकल्प निवेदन Open File
9सन २०१५-१६ सेवक वेतनावरील वेतन खर्च Open File
8सन २०१४-१५ मधील पाणीपुरवठा विभागाकडील जमा Open File
7सन २०१४-१५ जमा व खर्च विवरण Open File
6सन २०१४-१५ ची भांडवली कामे Open File
5सन २०१४-१५ सेवक वेतनावरील वेतन खर्च Open File
4सन २०१३-१४ सेवक वेतनावरील वेतन खर्च Open File
3सन २०१३-१४ व २०१४-१५ जिल्हा नियोजन स्त्रोताकडून प्राप्त अनुदान व खर्च तपशील जमा Open File
2सन २०१३-१४ व २०१४-१५ जिल्हा नियोजन स्त्रोताकडून प्राप्त अनुदान व खर्च तपशील जमा व्यतिरिक्त मा केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त अनुदान तपशील Open File
1सन २०१३-१४ जमा व खर्च विवरण Open File