Tender Publication
Sr.NoTender NameTender LinkStart DateEnd Date
5484 सोलापूर महानगरपालिकेकडील मुख्यलेखापाल कार्यालयासाठी जमा रजिष्टर व खर्च रजिष्टर खतावणी छपाईकामी मुल्यनिविदा मागविणेत येत आहेत . Open Tender 15-05-201924-05-2019
5483सोलापूर महानगरपालिकेकडील अभिलेखापाल कार्यालयासाठी सन 2019/20 साठी विविध प्रकारची स्टेशनरी छपाईकामी भावपत्रक मागविणेत येत आहेत . Open Tender 15-05-201921-05-2019
5482सोलापूर महानगरपालिकेकडील प्राणी संग्रहालयासाठी सन 2019/20 साठी प्रवेश शुल्क पावती पुस्तके चे 500 नग छपाईकामी भावपत्रक मागविणेत येत आहेत . Open Tender 15-05-201921-05-2019
5481सोलापूर महानगरपालिकेकडील शहर व ह्द्द्वाढ कर आकारणी विभागाकरिता सन 2019 – 20 करिता वार्षिक बिलाची प्रिप्रिंटेड स्टेशनरी 240000 प्रति छ्पाईकामी भावपत्रक मागविणेत येत आहेत . Open Tender 29-04-201906-05-2019
5480प्र.क्र.15 श्री कृष्ण मेडिकल ते वाडीया हॉस्पीटल पर्यंत पाण्याची पाईप लाईन घालणे Open Tender 12-03-201920-03-2019
5479 सोलापूर महानगरपालिकेतील कार्यालयामध्ये बसविणेत आलेल्या सी.सी.टी.व्ही यंत्रणेच्या देखभाल व दुरूस्तीकामी वार्षिक मक्ता देणॆबाबत Open Tender 15-03-201925-03-2019
5478जयभवानी प्रशालेलगत बहुउद्देशिय सभागृह वॉटर प्रुफिंग करणॆ Open Tender 08-03-201913-03-2019
5477प्र.क्र.8 पोशम्मा मंदिर भारतीय चौक येथे कॉक्रीट करणॆ Open Tender 08-03-201915-03-2019
5476प्र.क्र.8 जमखंडी पूल मारूती मंदिर परिसर कॉक्रीट करणॆ Open Tender 08-03-201915-03-2019
5475 प्र.क्र8 तेलंगी पाच्छा पेठ अक्सा घर ते अनिल श्रीराम घरपर्यंत कॉक्रिट करणॆ Open Tender 08-03-201915-03-2019
5474प्र.क्र.8 जावेद बागवान घराजवळ कॉक्रीट करणॆ Open Tender 08-03-201916-03-2019
5473प्र.क्र.16 ड मराठागल्ली रोटे कॉम्पलेक्स एच.डी.एफ सी बँक इ ठिकाणी रस्ता कॉक्रीट करणॆ Open Tender 08-03-201913-03-2019
5472प्र.क्रं13 अ शेख घर ते पल्ली घर रस्ता करणॆ Open Tender 07-03-201912-03-2019
5471प्र.क्र8 तेलंगी पाच्छा पेठ धायफुले बोळ हिंद क्लिनिक ते नाला पर्यंत रफ शहाबाद फरशी करणॆ Open Tender 08-03-201916-03-2019
5470 प्र.क्र.22 ड बेगम शेख घर ते रजाक शेख घरापर्यंत रस्ता कॉंक्रीट करणॆ Open Tender 07-03-201915-03-2019
5469प्र.क्र. 9 दाजी पेठ बालाजी मंदिर येथे कॉक्रिट करणॆ Open Tender 08-03-201916-03-2019
5468 शहरातील बसवेश्वर पुतळा , सम्राट चौक माने वस्ती सार्वजनिक शौचालय , व इतर ठिकाणी विंधन विहीरीवरील जुने पंपसेट दुरूस्ती करून साहित्य पुरवठा करणॆकरिता व माजी सद्स्य श्री तमशेट्टी यांचे घराजवळील इले.पंपसेट काढणॆ Open Tender 07-03-201915-03-2019
5467 पार्क जिमखाना हॉलकरीता ,व्यायाम शाळेत लागणारे व्यायाम साहित्य व इतर खरेदी बाबत Open Tender 09-03-201916-03-2019
5466श्री मार्कडेय जलतरण तलाव व तसेच विजापूर रोड येथील जलतरण तलाव व इ.साहित्य खरेदी बाबत . Open Tender 09-03-201916-03-2019
5465प्र.क्र.25 मजरेवाडी टिळक नगर मध्ये चौगुले ते मनियार घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटने करणॆ Open Tender 08-03-201914-03-2019
5464सोलापूर महानगरपालिका शहर हद्दीतील मनपा मालकीतील चिंच फळ विक्री सोबतच्या यादी प्रमाणे Open Tender 07-03-201912-03-2019
5463प्रभाग क्र.22 सोनिया नगर आम्रपाली चौक सोनकांबळॆ लाकूड अड्डा ते रेणूका यल्लम्मा मठापर्यंत मनपा जागेत पिण्याची पाईप लाईन घालणॆ Open Tender 08-03-201915-03-2019
5462 प्र.क्र.5 अ मधील वीरकर गणपती , अनंत नामेश्वर लिंग रंगगोटी करणॆ व किरकोळ दुरूस्ती करणे Open Tender 07-03-201911-03-2019
5461प्र.क्र.15 श्री . कृष्ण मेडिकल ते वाडीया हॉस्पीटल पर्यंत पाण्याची पाईप लाईन टाकणॆ Open Tender 04-03-201912-03-2019
5460प्र.क्र.25 क मधील लक्ष्मी नगर कुलकर्णी घरा समोर रस्ता कॉक्रीट करणॆ Open Tender 07-03-201913-03-2019
5459प्र.क्र.6 ड मध्ये देगांव गावठाण सतिश पाटिल घरा समोर व देगांव येथिल व इ.दोन ठिकाणी विंधन विहिरीवर इंले.पंपसेट बसविणॆ Open Tender 07-03-201914-03-2019
5458 प्र.क्रं17 अ बाबु मुल्ला यांच्या घरापासून ते शेख यांच्या घरापर्यंत रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणॆ Open Tender 06-03-201912-03-2019
5457 प्र.क्र.5 क मधील मस्जिद जवळ वारद नगर व जमादार घरा जवळ गणॆश नगर या दोन ठिकाणी विंधन विहीरीवर इंले.पंपसेट बसविणे Open Tender 07-03-201914-03-2019
5456प्र.क्र.18 क मध्ये जिल्हा क्रिडा संकुल म.न.पाच्या जागेत NCC बटालियन ऑफिस जवळ नव्याने मारण्यात असलेल्या विंधन विहीरीवर इंले.पंपसेट बसविणॆ Open Tender 07-03-201914-03-2019
5455प्र.क्र.04 क येथिल काशिनाथ शिंदे ते नवगिरे घर पर्यंत इले.पोल शिफ्टिंग करणॆ Open Tender 07-03-201913-03-2019
5454 प्र.क्र.5 वीरकर गणपती बोळ ते समोरील बोळात दुषित पाणी निरसन करण्यासाठी 100 mm पिण्याच्या पाण्याची लाईन टाकणॆ Open Tender 06-03-201909-03-2019
5453प्र.क्र.25 अ बिरोबा मंदिर ते बागवान दुकान पर्यंत रस्ता करणॆ Open Tender 06-03-201912-03-2019
5452 वि.का.क्र 01 कडे इले.मेन्टेनन्स करणे व साहित्य पूरवठा करणॆ Open Tender 07-03-201913-03-2019
5451प्रभाग क्र2 अ मधील हिप्परगा रोड दहिटणॆ अक्कल्कोटे घर ते छत्रे घरापर्यंत ड्रेनेज लाईन घालणॆ Open Tender 01-03-201908-03-2019
5450प्र.क्र.23 भैरू वस्ती अ.रज्जाक बेळनगी घर ते शिंदे घरापर्यंत रस्ता कॉंक्रीट करणॆ Open Tender 01-03-201908-03-2019
5449 प्रभाग क्रं-21 ब मध्ये होटगी रोड औदौगिक वसाहत येथे चव्हाण शोरूम ते कॅसल ग्रिन पर्यंत पिण्याचे पाण्याची पाईप लाईन घालणॆ Open Tender 02-03-201908-03-2019
5448प्र.क्र 5 मधील बाळे परिसर व मा.सदस्य सुचवितील त्या ठिकाणी कठडा बांधुन सिंटेक्स टाक्या बसविणॆ Open Tender 02-03-201907-03-2019
5447सार्वजनिक शौचालयात धुणॆ कामी लागणारे गॅल्वनाइज्ड बकेट खरेदी करणे बाबत Open Tender 01-03-201905-03-2019
5446वि.का.क्र. 4 कडील मेन्टेनन्स कामासाठी एमसीबी स्विच व इतर साहित्य खरेदी करणॆ Open Tender 28-02-201907-03-2019
5445 प्र.क्र.3 ब मध्ये जोडभावीपेठ मंगळवार बाजार व गोल तालीम येथे दोन ठिकाणी विंधन विहीरीवर इंले.पंपसेट पुरवठा करणॆ Open Tender 27-02-201907-03-2019
5444सोलापूर महानगरपालिकेकडील शहर हद्दवाढ कार्यालयाकरिता सन 2019-20 साठी मुल्यनिविदा मागविण्यात येत आहेत Open Tender 27-02-201906-03-2019
5443सोलापूर महानगरपालिकेकडील हुतात्मा स्मृती मंदिर येथील मॅट व खिडकीचे पडदे बसविणॆकामी भावपत्रके मागविणेत येत आहेत . Open Tender 26-02-201905-03-2019
5442सोलापूर महानगरपालिकेकडील कामगार कल्याण कार्यालयास ऍल्यूमिनियम दरवाजा बसविणॆकामी भावपत्रके मागविणेत येत आहेत . Open Tender 26-02-201905-03-2019
5441जयभवानी प्रशालेलगत बहुउद्देशिय सभागृह वॉटर प्रुफिंग करणॆ Open Tender 27-02-201905-03-2019
5440 प्र.क्र.2 क शेळगी जोशी गल्ली येथे सार्व.शौचालय पाठीमागील परिसरात कॉन्क्रिट करणे Open Tender 26-02-201905-03-2019
5439प्र.क्र.7 हिरजनाक येथील रस्ता दुरूस्त करणॆ व रस्त्यावरील चेंबर रोड लेव्हल करणे Open Tender 27-02-201905-03-2019
5438प्रभाग क्र20 ड विष्णू नगर मधील इलेक्ट्रीक बोअरवर पाण्याची टाकी बसविणॆ Open Tender 26-02-201905-03-2019
5437 पार्क चौक येथिल डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळील हायड्रोलिक शिडी दुरूस्ती करणे व सदर शिडीचे देखभाल व दुरूस्ती मक्ता निश्चित करणॆ Open Tender 28-02-201908-03-2019
5436प्र.क्र.5 वोटकर गणपती चौक ते समोरील बोळात 100 mm पिण्याच्या पाण्याची पाईप लाईन टाकणॆ