Right to Information
 
Sr.NoDocument NameLink
1माहिती अधिकार अधिनियन २००५ इंग्रजी Open Link
2माहिती अधिकार अधिनियन २००५ मराठी Open Link
3दि 01-06-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
4दि 05-05-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
5दि 06-04-2015च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
6दि 06-07-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
7माहिती अधिकार दिनाबाबत माहिती Open Link
8लोकशाही दिनाबाबत माहिती Open Link
9दि 03-08-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
10दि. 07-09-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
11दि. 05-10-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
12दि. 02-11-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
13दि. 01-12-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
14दि. 01-01-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
15दि. 08-03-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
16दि. 04-04-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
17दि. ०२-०५-२०१६ च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
18दि. ०6-०6-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
19दि. ०4-०7-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
20दि. 01-०8-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
21दि. ०6-०9-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
22दि. ०3-10-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
23दि. ०7-11-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
24दि. ०5-12-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
25दि. ०2-01-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
26दि. ०6-03-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
27दि. 03-04-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
28दि. 02-05-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
29दि. 05-06-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
30दि 03-07-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
31दि 07-08-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
32दि. ४-९-१७ च्या लोकशाहीदिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
33सा.प्र.वि माहिती अधिकार मधील १ ते १७ ची माहिती Open Link
34सा.प्र.वि माहिती अधिकार मधील कलम ४ (१) ब (१०) ची माहिती Open Link
35शहर हद्दवाढ कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ ची माहिती . Open Link
36क्रीडा कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . Open Link
37क्रीडा कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . Open Link
38नगररचना विभागाकडील सहा. माहिती अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी ची माहिती Open Link
39स्थानिक संस्था कर कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . Open Link
40स्थानिक संस्था कर कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . Open Link
41अंतर्गत लेखापरीक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . Open Link
42अंतर्गत लेखापरीक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . Open Link
43संगणक विभागाकडील सहा.माहिती अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी ची माहिती . Open Link
44मुख्यलेखापरिक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . Open Link
45मुख्यलेखापाल विभागाकडील सहा.माहिती अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी ची माहिती . Open Link
46विभागीय कार्यालय क्र. ४ माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती Open Link
47अन्न व परवाना विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . Open Link
48अन्न व परवाना विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . Open Link
49मंडई विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती-I Open Link
50मंडई विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती II Open Link
51विभागीय कार्यालय क्र.६ माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती Open Link
52नागरी समुदाय विकास प्रकल्प कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ ( क ) व ( ड ) ची माहिती Open Link
53 कामगार कल्याण व जनता संपर्क कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती ( २०१९ ) Open Link
54 मुख्यलेखापरिक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . (२०१९) Open Link
55नागरी समुदाय विकास प्रकल्प कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ ( क ) व ( ड ) ची माहिती . (२०१९) Open Link
56 मुख्यलेखापरिक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . (२०१९) Open Link
57अभिलेखापाल कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . (२०१९) Open Link