Recruitment Notices
 
Sr.NoDocument NameLink
1समुदाय संघटक कंत्राटी पध्दतीने एकवट मानधनावर नियुक्ती करणेबाबत Open Link
2सोलापूर महानगरपालिकेच्या राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियाना अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी , स्टाफनर्स पदांसाठी WALK - IN - INTERVIEW Open Link
3सोलापूर महानगरपालिका वृक्ष प्राधिकरण समिती सदस्य नेमणेबाबत Open Link
4सोलापूर महानगरपालिकेच्या उद्द्यान विभाग अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकरीता प्राणी संग्रहालय संचालक या पदी तात्पुरत्या स्वरूपात खालील शैक्षणिक पात्रताधारण करणा-या पात्र उमेदवाराकडून Walk – in – Interview व्दारे भरण्यात येत आहे . Open Link
5सोलापूर महानगरपालिकेच्या उद्द्यान विभाग अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकरीता प्राणी संग्रहालय संचालक या पदी घेण्यात आलेल्या मुलाखती अंती गुणानूक्रमे निवड यादी . Open Link
6सोलापूर महानगरपालिकेच्या विधान सल्लागार या पदाकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात खालील शैक्षणिक पात्रताधारण करणा-या पात्र उमेदावारांकडून Walk – In – Interview व्दारे भरण्यात येत आहेत . Open Link
7सोलापूर महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडे मिडवाईफ पद कंत्राटी पध्दतीने एकवट मानधनावर मुलाखतीव्दारे भरण्यात येणार आहे Open Link