निविदा जाहीर प्रसिध्दीकरण
अ.न.फाइलचे नावलिंकचालु दिनांकसंपन्याची दिनांक
5389प्रभाग क्रं.20 क मध्ये शिवगंगा नगर भाग -4 व 5 मध्ये पिण्याचे पाण्याची पाईप लाईन घालने उघडा 16-02-201921-02-2019
5388प्रभाग क्रं15 श्रीकृष्ण मेडीकल ते वाडीया हॉस्पीटल पर्य़ंत पिण्याची पाईप लाईन घालणे उघडा 16-02-201904-03-2019
5387म.न.पा व जिल्हा क्रीडाधिकारी यांचे संयुक्त विद्यमाने शहर हद्दितील शहरस्तरीय म.न.पा शाळा व खाजगी शाळेतील विद्यार्थांचे इत्यादि ठेवण्याकरीता ऑफीस कपाट 6 ½ चे 4 नग साहित्य खरेदी करणॆबाबत सोबत तक्तानुसार उघडा 16-02-201921-02-2019
5386क्रीडा विभागाकडील श्री.मार्कंडेय जलतरण तलाव व इन्डोर स्टेडियम सो.म.पा वॉटर कुलर व आरओ मशिन बसवून मिळणॆबाबत उघडा 16-02-201921-02-2019
5385प्र.क्र.08 बालाजी मंदिर दाजी पेठ येथे कॉक्रीट करणॆ. उघडा 18-02-201925-02-2019
5384प्र.क्र.16 ड मराठागल्ली रोटॆ कॉम्पलेक्स एच.डी.एफ.सी बॅक ए.टी.एम ते श्री इंग्रजी अकॅडमी ते नाथ पॅरागॉन बिल्डींग पर्यत रस्ता कॉक्रीट करणॆ. उघडा 16-02-201925-02-2019
5383प्र.क्र.22 क, भुषण नगर नर्मदा डेंटल क्लीनीकचे बोळात रस्ता कॉक्रीट करणॆ. उघडा 16-02-201922-02-2019
5382प्र.क्र.08 रविवार पेठ गणपा घर ते रामपुरे घरापर्यत 100 मि मि व्यासाचे पाण्याचे पाईप लाईन घालणॆ. उघडा 18-02-201925-02-2019
5381प्र.क्र.20 ड शोभादेवी नगर मध्ये अस्थित्वात असलेल्या टाकीवरुन पाण्याची पाईपलाईन घालणॆ. उघडा 14-02-201922-02-2019
5380प्र.क्र.20 अ मध्ये बालाजी सोसायटी कुमठा नाका येथे पिण्याचे पाण्याची पाईप लाईन घालने ( मजुर मक्ता ) उघडा 16-02-201925-02-2019
5379प्र.क्र.24 क, विश्र्वेश्र्वर घर ते मित्रगोत्री घर रस्ता डांबरीकरण करणॆ. उघडा 16-02-201920-02-2019
5378प्र.क्र.12 ड पडगाजी नगर भाग 2 येथे गटार बांधणॆ. उघडा 15-02-201920-02-2019
5377शहरातील बुधवार पेठ वडार गल्ली सार्व. या ठिकाणांचे विंधन विहीरीवरील जुने पंपसेट दुरुस्ती करुन साहित्य पुरवठा करणॆ. उघडा 15-02-201922-02-2019
5376 प्र.क्र.2 ब बनशंकरी नगर व आदर्श नगर येथे रस्ता करणॆ. उघडा 15-02-201921-02-2019
5375क्रीडा विभागाकडील स्वा.वीर सावरकर जलतरण तलाव व जिमखाना सो.म.पा वॉटर कुलर व आरओ मशिन बसवून मिळणेबाबत. उघडा 15-02-201920-02-2019
5374प्र.क्र.25 ब मधील जय भारत व्यायाम शाळा मजरेवाडी म.न.पा दवाखाना शेजारी या ठिकाणी लागणारे व्यायाम साहित्य खरेदी करणॆबाबत सोबतच्या तक्त्या नुसार उघडा 15-02-201920-02-2019
5373 प्र.क्रं.13 अ शेख घर ते पल्ली घर रस्ता करणॆ उघडा 12-02-201926-02-2019
5372प्र.क्रं 24 अ दोंदे नगर येथे परिसरात रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणॆ उघडा 13-02-201916-02-2019
5371प्र.क्र.नविन 12 अ दिडोरे घर ते परकीपंडला घर येथे पिण्याच्या पाण्याची पाईप लाईन घालणॆ ( पहिले फेर ) उघडा 13-02-201920-02-2019
5370वि.का.01 कडे इले.मेंटेनन्स करणॆ व साहित्य पुरवठा करणॆ उघडा 11-02-201918-02-2019
5369सोलापूर महानगरपालिकेकडील 200 KVA किर्लोस्कर कंपनीचे जनरेटर AMF पॅनलसह चे वार्षिक देखभाल व दुरूस्ती मक्ता निश्चित करणे बाबत . ( inclusive GST ) उघडा 13-02-201918-02-2019
5368प्र.क्र.19 क अंबिका नगर भैरी दवाखाना ते गायकवाड घर येथे पिण्याच्या पाण्याची पाईप लाईन घालणॆ ( पहिले फेर ) उघडा 13-02-201920-02-2019
5367 सार्वजनिक शौचालय धुणे कामी लागणारे गॅल्वनाइज्ड बकेट खरेदी करणॆ बाबत . उघडा 13-02-201919-02-2019
5366विभागीय कार्यालय क्र.02 अंतर्गत येणारे मड्डीवस्ती व शेळगी म.न.पा. दवाखाना येथे इले.वायरिंग करणॆ उघडा 13-02-201920-02-2019
5365वि.का.01 कडील साबळे प्रसूतिगृह व शहर दवाखाना येथिल वायरींग व इले.मेंटेनन्सची कामे करणॆ उघडा 11-02-201918-02-2019
5364 प्र.क्र.19 ड निलम नगर भाग-1 वंगा कारखान्याजवळ पि.पा.पा.लाईन टाकणॆ .( दुसरे फेर ) उघडा 12-02-201920-02-2019
5363110 मिमि व्यासाचे विंधन विहीर घेणॆ व त्यावर इंडिया मार्क (II) चा हातपंप पुरविणॆ व बसविणॆ उघडा 09-02-201911-03-2019
5362 प्र.क्र.23 अ मध्ये सलगरवस्ती येथिल अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणॆ उघडा 12-02-201920-02-2019
5361प्र.क्र.04 क येथील काशिनाथ शिंदे ते नवगिरे घर पर्यंत इले.पोल शिफ्टिंग करणॆ उघडा 11-02-201918-02-2019
5360सोलापूर महानगरपालिकेतील प्रशासकीय इमारत व कौन्सिल हॉलमधील मॅट व पडदे बसविणॆ बाबत उघडा 11-02-201920-02-2019
5359सोलापूर महानगरपालिकेतील मा.महापौर कार्यालयात सोफे दुरूस्ती करणॆ कामाबाबत उघडा 11-02-201920-02-2019
5358सोलापूर महानगरपालिकेतील मा.महापौर कार्यालयात वुलन मॅटिंग करणॆ कामाबाबत उघडा 11-02-201920-02-2019
5357प्र.क्र.10 विडी घरकुल जे ग्रुप येथे ड्रेनेज लाईन घालणॆ उघडा 05-02-201911-02-2019
5356प्र.क्रं.17 क राम आंबेवाले घर ते राजू कजागवाले घरापर्यंत रस्ता कॉंक्रीट करणॆ उघडा 06-02-201912-02-2019
5355प्रभाग क्रं-21 अ मध्ये सिध्देश्वर नगर भाग – 5 येथे पिण्याचे पाण्याची पाईप लाईन घालने उघडा 07-02-201913-02-2019
5354प्र.क्र. 5 वीरकर गणपती चौक ते समोरील बोळात दुषित पाणी निराकरण करण्यासाठी 100 mm पिण्याचे पाण्याची लाईन टाकणॆ . उघडा 07-02-201913-02-2019
5353सोलापूर महानगरपालिकेकडील विभागीय कार्यालय क्र.1 ते 8 करीता विविध व्यासाचे जी.आय.यु.पी.व्ही.सी. पाईप व जी.आय.यु.पी.व्ही.सी स्पेशल्स पुरविणे कामी . उघडा 04-02-201920-02-2019
5352प्र.क्रं 14 ब बेगम पेठ बानेकरी तालीम ते बेग़म बी मशिद पर्यंत रस्ता सिमेंट कॉंक्रीट करणॆ उघडा 07-02-201913-02-2019
5351प्र.क्र. 6 क आवसे वस्ती बचुटे किराणा दुकान ते रघोजी पिठाची गिरणी रस्ता सिमेंट कॉंक्रीटने करणॆ उघडा 06-02-201912-02-2019
5350 प्र.क्र.10 ब पद्मशाली शिक्षण संस्था वसाहत परिसरात पिण्याची पाण्याची पाईप लाईन घालणॆ उघडा 06-02-201912-02-2019
5349सोरेगांव जलशुध्दिकरण केंद्रातील रिसर्क्युलेशन वेल मधील गाळ काढणॆ कामाबाबत उघडा 06-02-201916-02-2019
5348प्र.क्रं 16 शानदार चौक येथे शानदार मटन स्टॉल जवळ परिसरात रस्ता करणॆ उघडा 07-02-201913-02-2019
5347सोलापूर महानगरपालिकेकडील कौन्सिल हॉल येथील लिफ्ट चे वार्षिक देखभाल व दुरूस्ती चा मक्ता निश्चित करणेबाबत उघडा 06-02-201914-02-2019
5346भवानी पेठ जलशुध्दिकरण केंद्र येथील 90 HP व 125 HP पंपाचे टॉप व बॉटम बेअरिंग खरेदी करणॆबाबत उघडा 05-02-201912-02-2019
5345प्र.क्र. 5 अ वीरकर गणपती जवळील गुरूमाऊली बोळात क्रॉक्रीट करणॆ उघडा 05-02-201911-02-2019
5344प्र.क्र.6 अ आवसे वस्ती येथे 4 इंची पिण्याची पाण्याची पाईपलाईन घालणॆ उघडा 06-02-201914-02-2019
5343 क्रिडा विभागाकडील स्वा.विर सावरकर जलतरण तलाव येथील पाणी फिल्ट्रेशन उघडा 05-02-201908-02-2019
5342प्र.क्रं17 ब विजय हुलजंतीवाले घर ते किसन गजाकवाले घरापर्य़त 9 इंची ड्रेनेज लाईन घालणॆ उघडा 06-02-201913-02-2019
5341घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील कर्मचा-यां करिता इंडस्ट्रीयल रबरी हातमोजे खरेदी करणे बाबत उघडा 08-02-201914-02-2019
5340सोलापूर महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमधील संगणक विभाग येथे डाटा सेंटर कार्यान्वित करणॆकामी भावपत्रके मागविणेत येत आहेत ( Window Server 2016 , Router Cisco 1921 , Coreswitch Cisco , Catalyst 2960 Plus ) उघडा 05-02-201907-02-2019
5339प्र,क्र.20 ड शिवगंगा नगर भाग-5 मधील समाज मंदीर व्यायाम शाळॆमध्ये जिम साहित्य उपलब्ध करून देणॆबाबत . उघडा 04-02-21911-02-2019
5338प्र.क्र.14 ब मधील शनिवार पेठ येथिल प्रभागातील महिलांना सुभाष बागेत व्यायाम करणॆसाठी ओपन जिम साहित्य खरेदी करणॆ बाबत उघडा 04-02-21911-02-2019
5337प्रभाग क्रं- 21 अ मध्ये टंगसाळ नगर येथे डॉ.टंगसाळ घर ते अबुबकर शेख घरख्झ पर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणॆ उघडा 04-02-21911-02-2019
5336प्र.क्र.14 ब कालिका मंदीर ते इक्बाल फॅशन पर्यंत 150 मि.मी.व्यासाची पाण्याची पाईप लाईन घालणॆ उघडा 04-02-21911-02-2019
5335महात्मा गांधी प्राणी संग्रहालय ब्लॅक बक एन्कलोजर येथे चेनलिंक फेन्सिंग करणॆ उघडा 02-02-201908-02-2019
5334टाकळी ते सोलापूर पाईप लाईन दुरूस्ती करणॆ कामी स्टेप कॉलर व पुरविणे उघडा 02-02-201907-02-2019
5333वि.का.क्र.03 कडील सार्व.रस्त्यावरील दिवे दुरूस्तीसाठी MCB स्वीच व इतर साहित्य खरेदी करणॆ. उघडा 02-02-201908-02-2019
5332वि.का.क्र.03 अंतर्गत जिजामाता उद्यान व चिल्ड्रन पार्क येथील लाईट दुरूस्तीची कामे करणॆ . उघडा 02-02-201908-02-2019
5331वि.का.क्र.03 कडील सार्व. रस्त्यावरील दिवे दुरूस्तीसाठी सर्व्हिस वायर , केबल व इतर साहित्य खरेदी करणॆ . उघडा 02-02-201908-02-2019
5330 प्र.क्र.10 अ मध्ये विडी घरकुल सग्गम नगर येथे मुरूम टाकणॆ उघडा 02-02-201911-02-2019
5329प्र.क्रं 23 ड माशाळ वस्ती पापाराम नगर येथे ज्ञानप्रबोधिनी विद्यालय लगत शिंदे घर ते तळॆ घर कॉंक्रीटिकरण करणॆ उघडा 02-02-201908-02-2019
5328 सोलापूर महानगरपालिकेकडील विविध खात्याकडील ए.सी मशीन चे वार्षिक देखभाल व दुरूस्ती चा मक्ता निश्चित करणॆबाबत उघडा 02-02-201906-02-2019
5327 सोलापूर महानगरपालिकेकडील मोदी स्मशान भुमी येथिल विद्युत दाहीनी चा मक्ता निश्चित करणेबाबत उघडा 02-02-201906-02-2019
5326सोलापूर महानगरपालिकेकडील 200 KVA किर्लोस्कर जनरेटर AMF पॅनलसह चे वार्षिक देखभाल व दुरूस्ती मक्ता निश्चित करणॆ बाबत ( inclusive GST ) उघडा 02-02-201908-02-2019
5325प्र.क्र.3 क महालक्ष्मी झोपडपट्टी कमलाबाई विटकर घर ते मनोज पवार घर ड्रेनेजलाईन घालणॆ उघडा 01-02-201907-02-2019
5324 प्र.क्रं17 अ सलीम भाजीवाला यांच्या घरापासून शफी सर यांच्या घरापर्यंत व मा.सदस्य सुचवितील त्याठिकाणी रस्ता कॉक्रीट करणॆ उघडा 31-01-201907-02-2019
5323प्रभाग क्रं-21 क मध्ये ब्रम्हदेव नगर येथे फुलारी घर ते शब्बीर मौलाना घरा पर्यंत सिमेंट कॉंक्रीट रस्ता करणॆ उघडा 31-01-201908-02-2019
5322सोरेगाव जलशुध्दिकरण केंद्र येथील 475 एच.पी.पंप करीता 01 नग 1000 Amp नविन L & T कंपनीचे ब्रेकर क्रेडलसह खरेदी व नविन अल्युमिनिअम बसबार फिटींग करून बसवून टेस्ट ट्रायल देणॆ उघडा 30-01-201912-02-2019
5321प्र.क्र.16 ड जुना प्र.क्र.32 येथे ठिकठिकाणी ड्रेनेजलाईनवरील जुने चेंबर दुरूस्ती करणॆ . व इतरदुरूस्तीची कामे करणॆ उघडा 29-01-201904-02-2019
5320सोलापूर महानगरपालिकेकडील मुख्यलेखापरीक्षक कार्यालयासाठी मॅट , पडदे , टेबल टेबल क्लॉथ व काच बसविणे कामी मुल्यनिविदा मागविण्यात येत आहेत . उघडा 30-01-201907-02-2019
5319सोलापूर महानगरपालिकेकडील सामान्य प्रशासन विभागासाठी मॅट , पडदे , टेबल क्लॉथ व काच बसविणेकामी भावपत्रके मागविणेत येत आहेत . उघडा 29-01-201906-02-2019
5318प्र.क्र.12 ड विहार नगर येथे मिनी फोल्ड पाण्याची पाईपलाईन घालणॆ उघडा 30-01-201905-02-2019
5317प्र.क्रं24 ड जुळे सोलापूर म्हाडा परिसरात श्रीकांत नगर गणॆश मंदीर ते कुलकर्णी दुकानपर्यंत डांबरी रस्ता करणॆ उघडा 29-01-201905-02-2019
5316प्रभाग क्र.20 क मध्ये ठिकठिकाणी 225 MM व्यासाची RCC क्रॉसड्रेन पाईप घालणॆ उघडा 30-01-201905-02-2019
5315प्र.क्र.8 अ सतीश पिसाळ घर ते शेवाळॆ घर रस्ता कॉंक्रिट करणॆ उघडा 29-01-201904-02-2019
5314प्र.क्र.8 अ सोनटक्के बोळ ते काटकर घर येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणॆ उघडा 29-01-201904-02-2019
5313प्रभाग क्र 1 अ मधील रमाबाई आंबेडकर नगर शिंदे घरासमोरील रस्ता कॉक्रिटचा करणॆ उघडा 29-01-201904-02-2019
5312प्रभाग क्र 1 अ मधील रमाबाई आंबेडकर नगर इंगोले दुकान ते कांबळॆ घर कॉक्रिट रस्ता करणे उघडा 29-01-201904-02-2019
5311जय म्ल्हार चौक व लष्कर खाटीक गल्ली ड्रेनेज लाईन चोकअप काढणॆ व पणी उपसा करणॆ उघडा 27-01-201902-02-2019
5310प्र.क्र.13 ड न्यूपाच्छापेठ माचर्ला कारखाना समोरील अर्धवट रस्ता कॉंक्रिटने करणॆ उघडा 29-01-201905-02-2019
5309प्र.क्र.13 ड न्यूपाच्छापेठ कोंचीकोरवी मध्ये गवळी ते मेनरोड पर्यंत पूर्व – पश्चिम अर्धवट रस्ता कॉंक्रिटने करणॆ उघडा 29-01-201905-02-2019
5308प्र.क्र 6 ब न्यु लक्ष्मी चाळ रिलायन्स मार्केट समोरील येथील रस्ते कॉक्रीट करणे उघडा 25-01-201902-02-2019
5307प्र.क्र 16 ड मराठागल्ली रोटे कॉम्पलेक्स एच.डी.एफ सी बँक ए.टी.एम ते श्री इंग्रजी अकॅडमी ते नाथ पॅरागॉन बिल्डींग पर्यंत रस्ता कॉक्रिट करणॆ उघडा 26-01-201905-02-2019
5306 प्र.क्रं.13 क जमादार मस्जिद ते मोकाशे बिल्डींग येथे ड्रेनेज लाईन घालणे उघडा 25-01-201901-02-2019
5305विभागीय कार्यालय क्र.1 कडील प्र.क्र.15 सुपर मार्केट शॉपिंग सेंटर या ठिकाणी विंधन विहीरीवर इंले.पंपसेट बसविणॆ उघडा 25-01-201904-02-2019
5304प्र.क्र.18 ड मधील लक्ष्मीनारायण टॉकीज जवळ , अक्कलकोट MIDC रोड येथे अस्थित्वात असलेल्या विंधन विहीरीवर इंले.पंपसेट बसविणॆ उघडा 25-01-201904-02-2019
5303प्र.क्र.16 ब हौशेट्टी घर ते गोळमाडी कमलापूरे घर ते पर्यंत 9 इंची ड्रेनेज लाईन घालणे उघडा 25-01-201904-02-2019
5302प्र.क्र. 16 अ मध्ये मा.सदस्य सुचवितील त्याठिकाणी ड्रेनेजलाईन घालणे , फरशीकरण करणे , रस्ता कॉक्रीट करणे उघडा 25-01-201904-02-2019
5301प्र.क्रं 24 ड शिवरत्न नगर येथे ड्रेनेज लाईन घालणॆ उघडा 25-01-201931-01-2019
5300प्र.क्र13 क क्रांती झोपडपट्टी प्रशांत म्याकल घरासमोर रस्ता डांबरीकरण करणॆ उघडा 28-01-201903-02-2019
5298हायलेव्हल पंप हाऊस येथील 70 HP पंप सतत पाणी सोडत असल्याने प्रिव्हेंन्टींव काम करून पंपाचे बुश नव्याने घालणॆ उघडा 24-01-201930-01-2019
5297प्रभाग क्रं 21 अ मध्ये गजानन नगर येथे आर.सी.सी पाईप स्टॉर्म ड्रेन घालने उघडा 23-01-201929-01-2019
5296प्रभाग क्रं 21 ब मध्ये आंनद नगर भाग – 1 येथे हनुमान मंदीर समोरील रस्ता सिमेंट कॉक्रीट करणॆ उघडा 23-01-201929-01-2019
5295प्र.क्र 2 ब बनशंकरी नगर व आदर्श नगर येथे रस्ता करणॆ उघडा 23-01-201930-01-2019
5294प्र.क्र 7 मध्ये विविध ठिकाणचे रस्त्यावरील चेंबर रोड लेवल करणे व रस्ता दुरूस्ती करणॆ उघडा 23-01-201928-01-2019
5293 प्र.क्र.7 व 15 मध्ये पाईप लाईनवर विविध ठिकाणी वॉल पुरविणॆ उघडा 23-01-201928-01-2019
5292प्र.क्र 7 ब जुनी मिल चाळ येथे दुरूस्ती करणॆ व इतर कामे करणॆ उघडा 23-01-201929-01-2019
5291प्र.क्रं 24 ब आशियना नगर येथे काळॆ घर ते कोळी घरापर्यंत पिण्याच्या पाण्याची पाईप लाईन घालणॆ उघडा 23-01-201930-01-2019
5290प्र.क्र.11 ब सरवदे नगर ते जयप्रकाशनारायण नगर ड्रेनेज लाईन घालणॆ उघडा 22-01-201929-01-2019
5289प्र.क्र.3 क रेवम्मा पाटील मंगल कार्यालय सासवडे घर , लातुरे घरापर्यत व घोंगडे वस्ती स्वाती घर ते गुळगी घर 4 इंची पिण्याची पाण्याची पाईपलाईन घालणॆ उघडा 22-01-201928-01-2019
5288 प्र.क्रं17 क राम आंबेवाले घर ते राजू कजागवाले घरापर्य़त रस्ता कॉक्रीट करणॆ उघडा 22-01-201929-01-2019
5287प्र.क्र.17 ब सितलादेवी मंदिर परिसरात कॉक्रीटकरण करणॆ उघडा 22-01-201929-01-2019
5286प्र.क्र.8 खारीबावडी येथील अहिमृखी लिंग येथे पाणी उपसा करणॆ व रंगरंगोटी करणॆ उघडा 22-01-201928-01-2019
5285प्रभाग क्र.12 अ मधील शिवलिंग नगर येथे पाण्याची पाईपलाईन घालणॆ उघडा 21-01-201925-01-2019
5284प्र.क्र.25 क मध्ये हत्तुरे नगर येथे शिंदे घर ते भुजंग घरा पर्य़ंत सिमेंट कॉंक्रीट रस्ता करणॆ उघडा 21-01-201928-01-2019
5283सोलापूर महानगरपालिकेकडील 200 KVA किर्लोस्कर कंपनीचे जनरेटर AMF पॅनलसह चे वार्षिक देखभाल व दुरूस्ती चा मक्ता निश्चित करणॆबाबत ( inclusive GST ) उघडा 21-01-201929-01-2019
5282 सोलापूर महानगरपालिकेकडील विविध खात्याकडील ए.सी.मशीन चे वार्षिक देखभाल व दुरूस्ती चा मक्ता निश्चित करणॆबाबत उघडा 21-01-201925-01-2019
5281 सोलापूर महानगरपालिकेकडील मोदी स्माशान भुमी येथिल विद्युत दाहिनी मशीन चे वार्षिक देखभाल व दुरूस्ती चा मक्ता निश्चित करणॆबाबत उघडा 21-01-201925-01-2019
5280प्र.क्र.18 ब आदर्श नगर येथे रस्ता कॉक्रीटने करणॆ ( दु