निविदा जाहीर प्रसिध्दीकरण
अ.न.फाइलचे नावलिंकचालु दिनांकसंपन्याची दिनांक
5480प्र.क्र.15 श्री कृष्ण मेडिकल ते वाडीया हॉस्पीटल पर्यंत पाण्याची पाईप लाईन घालणे उघडा 12-03-201920-03-2019
5479 सोलापूर महानगरपालिकेतील कार्यालयामध्ये बसविणेत आलेल्या सी.सी.टी.व्ही यंत्रणेच्या देखभाल व दुरूस्तीकामी वार्षिक मक्ता देणॆबाबत उघडा 15-03-201925-03-2019
5478जयभवानी प्रशालेलगत बहुउद्देशिय सभागृह वॉटर प्रुफिंग करणॆ उघडा 08-03-201913-03-2019
5477प्र.क्र.8 पोशम्मा मंदिर भारतीय चौक येथे कॉक्रीट करणॆ उघडा 08-03-201915-03-2019
5476प्र.क्र.8 जमखंडी पूल मारूती मंदिर परिसर कॉक्रीट करणॆ उघडा 08-03-201915-03-2019
5475 प्र.क्र8 तेलंगी पाच्छा पेठ अक्सा घर ते अनिल श्रीराम घरपर्यंत कॉक्रिट करणॆ उघडा 08-03-201915-03-2019
5474प्र.क्र.8 जावेद बागवान घराजवळ कॉक्रीट करणॆ उघडा 08-03-201916-03-2019
5473प्र.क्र.16 ड मराठागल्ली रोटे कॉम्पलेक्स एच.डी.एफ सी बँक इ ठिकाणी रस्ता कॉक्रीट करणॆ उघडा 08-03-201913-03-2019
5472प्र.क्रं13 अ शेख घर ते पल्ली घर रस्ता करणॆ उघडा 07-03-201912-03-2019
5471प्र.क्र8 तेलंगी पाच्छा पेठ धायफुले बोळ हिंद क्लिनिक ते नाला पर्यंत रफ शहाबाद फरशी करणॆ उघडा 08-03-201916-03-2019
5470 प्र.क्र.22 ड बेगम शेख घर ते रजाक शेख घरापर्यंत रस्ता कॉंक्रीट करणॆ उघडा 07-03-201915-03-2019
5469प्र.क्र. 9 दाजी पेठ बालाजी मंदिर येथे कॉक्रिट करणॆ उघडा 08-03-201916-03-2019
5468 शहरातील बसवेश्वर पुतळा , सम्राट चौक माने वस्ती सार्वजनिक शौचालय , व इतर ठिकाणी विंधन विहीरीवरील जुने पंपसेट दुरूस्ती करून साहित्य पुरवठा करणॆकरिता व माजी सद्स्य श्री तमशेट्टी यांचे घराजवळील इले.पंपसेट काढणॆ उघडा 07-03-201915-03-2019
5467 पार्क जिमखाना हॉलकरीता ,व्यायाम शाळेत लागणारे व्यायाम साहित्य व इतर खरेदी बाबत उघडा 09-03-201916-03-2019
5466श्री मार्कडेय जलतरण तलाव व तसेच विजापूर रोड येथील जलतरण तलाव व इ.साहित्य खरेदी बाबत . उघडा 09-03-201916-03-2019
5465प्र.क्र.25 मजरेवाडी टिळक नगर मध्ये चौगुले ते मनियार घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटने करणॆ उघडा 08-03-201914-03-2019
5464सोलापूर महानगरपालिका शहर हद्दीतील मनपा मालकीतील चिंच फळ विक्री सोबतच्या यादी प्रमाणे उघडा 07-03-201912-03-2019
5463प्रभाग क्र.22 सोनिया नगर आम्रपाली चौक सोनकांबळॆ लाकूड अड्डा ते रेणूका यल्लम्मा मठापर्यंत मनपा जागेत पिण्याची पाईप लाईन घालणॆ उघडा 08-03-201915-03-2019
5462 प्र.क्र.5 अ मधील वीरकर गणपती , अनंत नामेश्वर लिंग रंगगोटी करणॆ व किरकोळ दुरूस्ती करणे उघडा 07-03-201911-03-2019
5461प्र.क्र.15 श्री . कृष्ण मेडिकल ते वाडीया हॉस्पीटल पर्यंत पाण्याची पाईप लाईन टाकणॆ उघडा 04-03-201912-03-2019
5460प्र.क्र.25 क मधील लक्ष्मी नगर कुलकर्णी घरा समोर रस्ता कॉक्रीट करणॆ उघडा 07-03-201913-03-2019
5459प्र.क्र.6 ड मध्ये देगांव गावठाण सतिश पाटिल घरा समोर व देगांव येथिल व इ.दोन ठिकाणी विंधन विहिरीवर इंले.पंपसेट बसविणॆ उघडा 07-03-201914-03-2019
5458 प्र.क्रं17 अ बाबु मुल्ला यांच्या घरापासून ते शेख यांच्या घरापर्यंत रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणॆ उघडा 06-03-201912-03-2019
5457 प्र.क्र.5 क मधील मस्जिद जवळ वारद नगर व जमादार घरा जवळ गणॆश नगर या दोन ठिकाणी विंधन विहीरीवर इंले.पंपसेट बसविणे उघडा 07-03-201914-03-2019
5456प्र.क्र.18 क मध्ये जिल्हा क्रिडा संकुल म.न.पाच्या जागेत NCC बटालियन ऑफिस जवळ नव्याने मारण्यात असलेल्या विंधन विहीरीवर इंले.पंपसेट बसविणॆ उघडा 07-03-201914-03-2019
5455प्र.क्र.04 क येथिल काशिनाथ शिंदे ते नवगिरे घर पर्यंत इले.पोल शिफ्टिंग करणॆ उघडा 07-03-201913-03-2019
5454 प्र.क्र.5 वीरकर गणपती बोळ ते समोरील बोळात दुषित पाणी निरसन करण्यासाठी 100 mm पिण्याच्या पाण्याची लाईन टाकणॆ उघडा 06-03-201909-03-2019
5453प्र.क्र.25 अ बिरोबा मंदिर ते बागवान दुकान पर्यंत रस्ता करणॆ उघडा 06-03-201912-03-2019
5452 वि.का.क्र 01 कडे इले.मेन्टेनन्स करणे व साहित्य पूरवठा करणॆ उघडा 07-03-201913-03-2019
5451प्रभाग क्र2 अ मधील हिप्परगा रोड दहिटणॆ अक्कल्कोटे घर ते छत्रे घरापर्यंत ड्रेनेज लाईन घालणॆ उघडा 01-03-201908-03-2019
5450प्र.क्र.23 भैरू वस्ती अ.रज्जाक बेळनगी घर ते शिंदे घरापर्यंत रस्ता कॉंक्रीट करणॆ उघडा 01-03-201908-03-2019
5449 प्रभाग क्रं-21 ब मध्ये होटगी रोड औदौगिक वसाहत येथे चव्हाण शोरूम ते कॅसल ग्रिन पर्यंत पिण्याचे पाण्याची पाईप लाईन घालणॆ उघडा 02-03-201908-03-2019
5448प्र.क्र 5 मधील बाळे परिसर व मा.सदस्य सुचवितील त्या ठिकाणी कठडा बांधुन सिंटेक्स टाक्या बसविणॆ उघडा 02-03-201907-03-2019
5447सार्वजनिक शौचालयात धुणॆ कामी लागणारे गॅल्वनाइज्ड बकेट खरेदी करणे बाबत उघडा 01-03-201905-03-2019
5446वि.का.क्र. 4 कडील मेन्टेनन्स कामासाठी एमसीबी स्विच व इतर साहित्य खरेदी करणॆ उघडा 28-02-201907-03-2019
5445 प्र.क्र.3 ब मध्ये जोडभावीपेठ मंगळवार बाजार व गोल तालीम येथे दोन ठिकाणी विंधन विहीरीवर इंले.पंपसेट पुरवठा करणॆ उघडा 27-02-201907-03-2019
5444सोलापूर महानगरपालिकेकडील शहर हद्दवाढ कार्यालयाकरिता सन 2019-20 साठी मुल्यनिविदा मागविण्यात येत आहेत उघडा 27-02-201906-03-2019
5443सोलापूर महानगरपालिकेकडील हुतात्मा स्मृती मंदिर येथील मॅट व खिडकीचे पडदे बसविणॆकामी भावपत्रके मागविणेत येत आहेत . उघडा 26-02-201905-03-2019
5442सोलापूर महानगरपालिकेकडील कामगार कल्याण कार्यालयास ऍल्यूमिनियम दरवाजा बसविणॆकामी भावपत्रके मागविणेत येत आहेत . उघडा 26-02-201905-03-2019
5441जयभवानी प्रशालेलगत बहुउद्देशिय सभागृह वॉटर प्रुफिंग करणॆ उघडा 27-02-201905-03-2019
5440 प्र.क्र.2 क शेळगी जोशी गल्ली येथे सार्व.शौचालय पाठीमागील परिसरात कॉन्क्रिट करणे उघडा 26-02-201905-03-2019
5439प्र.क्र.7 हिरजनाक येथील रस्ता दुरूस्त करणॆ व रस्त्यावरील चेंबर रोड लेव्हल करणे उघडा 27-02-201905-03-2019
5438प्रभाग क्र20 ड विष्णू नगर मधील इलेक्ट्रीक बोअरवर पाण्याची टाकी बसविणॆ उघडा 26-02-201905-03-2019
5437 पार्क चौक येथिल डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळील हायड्रोलिक शिडी दुरूस्ती करणे व सदर शिडीचे देखभाल व दुरूस्ती मक्ता निश्चित करणॆ उघडा 28-02-201908-03-2019
5436प्र.क्र.5 वोटकर गणपती चौक ते समोरील बोळात 100 mm पिण्याच्या पाण्याची पाईप लाईन टाकणॆ उघडा 28-02-201904-03-2019
5435 वि.का.क्र.4 कडील स्ट्रीट लाईट दुरूस्तीकरीता सर्व्हिस वायर व इतर साहित्य खरेदी करणे उघडा 28-02-201907-03-2019
5434वि.का.क्र.4 कडील भावनाऋषी हॉस्पिटल येथे एलईडी ट्युब व गिझर बसविणॆ उघडा 28-02-201907-03-2019
5433सोलापूर महानगरपालिकेकडील कौन्सिल हॉल येथिल लिफ्ट चे वार्षिक देखभाल व दुरूस्ती चा मक्ता निश्चित करणॆबाबत उघडा 28-02-201905-03-2019
5432प्र.क्र.1 ड नंदिकेश सोसा.पारे घर ते पुराणिक घर रस्ता सिमेंट कॉन्क्रिट करणॆ उघडा 28-02-201904-03-2019
5431प्र.क्र.2 अ आदर्श नगर दहिटणॆ येथील समर्थ शेळवने घर ते विनवर घर अंतर्गत ड्रेनेज लाईन घालणॆ उघडा 27-02-201907-03-2019
5430प्र.क्रं 18 क राजू इब्राहिमपुरे यांच्या घराजवळ रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे उघडा