म.न.पा. पदाधिकारी व समित्यांची माहिती
अ.न.फाइलचे नावलिंक
1मा. महापौरांचा परिचय फाइल उघडा
2मा. उपमहापौरांचा परिचय फाइल उघडा
3स्थायी समिती सदस्यांची नावे व मोबाइल नंबर फाइल उघडा
4परिवहन समिती सदस्यांची नावे फाइल उघडा
5मा. महिला व बाल कल्याण समिती फाइल उघडा
6मा. कामगार व समाज कल्याण समिती फाइल उघडा
7मा. विधी समिती फाइल उघडा
8मा. मंड्या व उद्यान समिती फाइल उघडा
9मा. वैद्यकीय सहाय्य व आरोग्य समिती फाइल उघडा
10मा. शहर सुधारणा समिती फाइल उघडा
11मा. स्थापत्य समिती फाइल उघडा
12नामनिर्देशित सदस्य फाइल उघडा