वैधानिक माहिती
अ.न.फाइलचे नावलिंक
1शहर विकास आराखडा लिंक उघडा
2मा.सर्वसाधारण बोर्डाचे ठराव लिंक उघडा
3अर्थसंकल्प लिंक उघडा