9Apps apk app
माह� �ती अधिकार / लोकशाही दिन
 
अ.न.फाइलचे नावलिंकsr_noDescriptionAttachment
1माहिती अधिकार अधिनियन २००५ इंग्रजी फाइल उघडा 1माहिती अधिकार अधिनियन २००५ इंग्रजीमाहिती अधिकार अधिनियन २००५ इंग्रजी.pdf
2माहिती अधिकार अधिनियन २००५ मराठी फाइल उघडा 2माहिती अधिकार अधिनियन २००५ मराठीमाहिती अधिकार अधिनियन २००५ मराठी.pdf
3दि 01-06-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 3दि 01-06-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीदि 01-06-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी.pdf
4दि 05-05-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 4दि 05-05-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीदि 05-05-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी.pdf
5दि 06-04-2015च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 5दि 06-04-2015च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीदि 06-04-2015च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी.pdf
6दि 06-07-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 6दि 06-07-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीदि 06-07-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी.pdf
7माहिती अधिकार दिनाबाबत माहिती फाइल उघडा 7माहिती अधिकार दिनाबाबत माहितीमाहिती अधिकार दिनाबाबत माहिती.pdf
8लोकशाही दिनाबाबत माहिती फाइल उघडा 8लोकशाही दिनाबाबत माहितीलोकशाही दिनाबाबत माहिती.pdf
9दि 03-08-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 9दि 03-08-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीlokshahi day 03-08-15.pdf
10दि. 07-09-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 10दि. 07-09-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi din Sept 07.pdf
11दि. 05-10-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 11दि. 05-10-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din_05_10_2015.pdf
12दि. 02-11-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 12दि. 02-11-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din_02_11_2015_l.pdf
13दि. 01-12-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 13दि. 01-12-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीlokshahi_din_december_15.pdf
14दि. 01-01-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 14दि. 01-01-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din_01_01_2016.pdf
15दि. 08-03-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 15दि. 08-03-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीlokshidin _20-2-16.pdf
16दि. 04-04-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 16दि. 04-04-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीlokshi_ 4_04_16.pdf
17दि. ०२-०५-२०१६ च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 17दि. ०२-०५-२०१६ च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीlokshahi_din_may.pdf
18दि. ०6-०6-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 18दि. ०6-०6-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din_06_06_2016.pdf
19दि. ०4-०7-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 19दि. ०4-०7-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din 04-07-2016.pdf
20दि. 01-०8-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 20दि. 01-०8-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din_01_08_2016.pdf
21दि. ०6-०9-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 21दि. ०6-०9-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीlokshahidin 6 9.pdf
22दि. ०3-10-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 22दि. ०3-10-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din 10.pdf
23दि. ०7-11-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 23दि. ०7-11-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीlokshahidin_07_11.pdf
24दि. ०5-12-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 24दि. ०5-12-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din 05-12.pdf
25दि. ०2-01-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 25दि. ०2-01-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din020117.pdf
26दि. ०6-03-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 26दि. ०6-03-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din060317.pdf
27दि. 03-04-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 27दि. 03-04-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din_03_04_2017.pdf
28दि. 02-05-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 28दि. 02-05-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din02052017.pdf
29दि. 05-06-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 29दि. 05-06-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीदि 05-06-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी.pdf
30दि 03-07-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 30दि 03-07-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीदि 03-07-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी.pdf
31दि 07-08-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 31दि 07-08-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLoksahi_din_01_01_2016_2003 _12_.pdf
32दि. ४-९-१७ च्या लोकशाहीदिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी फाइल उघडा 32दि. ४-९-१७ च्या लोकशाहीदिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारीLok 1 04-09-2017.pdf
33सा.प्र.वि माहिती अधिकार मधील १ ते १७ ची माहिती फाइल उघडा 33सा.प्र.वि माहिती अधिकार मधील १ ते १७ ची माहितीgadrti1.pdf
34सा.प्र.वि माहिती अधिकार मधील कलम ४ (१) ब (१०) ची माहिती फाइल उघडा 34सा.प्र.वि माहिती अधिकार मधील कलम ४ (१) ब (१०) ची माहितीgadrti2.pdf
35शहर हद्दवाढ कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ ची माहिती . फाइल उघडा 35शहर हद्दवाढ कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ ची माहिती . KendriyMahitiAdhikar.pdf
36क्रीडा कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . फाइल उघडा 36क्रीडा कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती .MAHITIADHIKAR1.pdf
37क्रीडा कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . फाइल उघडा 37क्रीडा कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती .MAHITIADHIKAR.pdf
38नगररचना विभागाकडील सहा. माहिती अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी ची माहिती फाइल उघडा 38नगररचना विभागाकडील सहा. माहिती अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी ची माहिती नगररचना.pdf
39स्थानिक संस्था कर कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . फाइल उघडा 39स्थानिक संस्था कर कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती .lbtmahitadhikarpage.pdf
40स्थानिक संस्था कर कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . फाइल उघडा 40स्थानिक संस्था कर कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती .staffinformation.pdf
41अंतर्गत लेखापरीक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . फाइल उघडा 41अंतर्गत लेखापरीक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती .InternalDept.pdf
42अंतर्गत लेखापरीक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . फाइल उघडा 42अंतर्गत लेखापरीक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती .InternalDept1.pdf
43संगणक विभागाकडील सहा.माहिती अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी ची माहिती . फाइल उघडा 43संगणक विभागाकडील सहा.माहिती अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी ची माहिती .ComputerDept.pdf
44मुख्यलेखापरिक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . फाइल उघडा 44मुख्यलेखापरिक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती .MahitiAdhikar2018MCADept1.pdf
45मुख्यलेखापाल विभागाकडील सहा.माहिती अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी ची माहिती . फाइल उघडा 45मुख्यलेखापाल विभागाकडील सहा.माहिती अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी ची माहिती .मुख्यलेखापाल.pdf
46विभागीय कार्यालय क्र. ४ माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती फाइल उघडा 46विभागीय कार्यालय क्र. ४ माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती zoneno4mahitiadhikar.pdf
47अन्न व परवाना विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . फाइल उघडा 47अन्न व परवाना विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती .अन्नवपरवानाविभाग.pdf
48अन्न व परवाना विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . फाइल उघडा 48अन्न व परवाना विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती .अन्नवपरवानाविभागExcelSheet.pdf
49मंडई विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती-I फाइल उघडा 49मंडई विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती-Iमंडईविभाग1005.pdf
50मंडई विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती II फाइल उघडा 50मंडई विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती IIमंडईविभाग10051.pdf
51विभागीय कार्यालय क्र.६ माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती फाइल उघडा 51विभागीय कार्यालय क्र.६ माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहितीविभागीयकार्यालयक्र६ 06062018.pdf
52नागरी समुदाय विकास प्रकल्प कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ ( क ) व ( ड ) ची माहिती फाइल उघडा 52नागरी समुदाय विकास प्रकल्प कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ ( क ) व ( ड ) ची माहितीनागरीसमुदायविकासप्रकल्प.pdf
53 कामगार कल्याण व जनता संपर्क कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती ( २०१९ ) फाइल उघडा 53 कामगार कल्याण व जनता संपर्क कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती ( २०१९ )कामगारकल्याणवजनतासंपर्ककार्यालयमाहिती.pdf
54 मुख्यलेखापरिक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . (२०१९) फाइल उघडा 54 मुख्यलेखापरिक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . (२०१९) MahitiAdhikar2019MCADept.pdf
55नागरी समुदाय विकास प्रकल्प कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ ( क ) व ( ड ) ची माहिती . (२०१९) फाइल उघडा 55नागरी समुदाय विकास प्रकल्प कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ ( क ) व ( ड ) ची माहिती . (२०१९) UCDmahiti2019.pdf
56 मुख्यलेखापरिक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . (२०१९) फाइल उघडा 56 मुख्यलेखापरिक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . (२०१९) MahitiAdhikar2019MCADept.pdf
57अभिलेखापाल कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . (२०१९) फाइल उघडा 57अभिलेखापाल कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . (२०१९)अभिलेखापालकार्यालयमाहिती2019.pdf