म.न.पा.भरती प्रक्रिया
 
अ.न.फाइलचे नावलिंक
1समुदाय संघटक कंत्राटी पध्दतीने एकवट मानधनावर नियुक्ती करणेबाबत फाइल उघडा
2सोलापूर महानगरपालिकेच्या राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियाना अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी , स्टाफनर्स पदांसाठी WALK - IN - INTERVIEW फाइल उघडा
3सोलापूर महानगरपालिका वृक्ष प्राधिकरण समिती सदस्य नेमणेबाबत फाइल उघडा
4सोलापूर महानगरपालिकेच्या उद्द्यान विभाग अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकरीता प्राणी संग्रहालय संचालक या पदी तात्पुरत्या स्वरूपात खालील शैक्षणिक पात्रताधारण करणा-या पात्र उमेदवाराकडून Walk – in – Interview व्दारे भरण्यात येत आहे . फाइल उघडा
5सोलापूर महानगरपालिकेच्या उद्द्यान विभाग अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकरीता प्राणी संग्रहालय संचालक या पदी घेण्यात आलेल्या मुलाखती अंती गुणानूक्रमे निवड यादी . फाइल उघडा
6सोलापूर महानगरपालिकेच्या विधान सल्लागार या पदाकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात खालील शैक्षणिक पात्रताधारण करणा-या पात्र उमेदावारांकडून Walk – In – Interview व्दारे भरण्यात येत आहेत . फाइल उघडा
7सोलापूर महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडे मिडवाईफ पद कंत्राटी पध्दतीने एकवट मानधनावर मुलाखतीव्दारे भरण्यात येणार आहे फाइल उघडा
8दि.04.01.2019 अन्वये मिडवाईफ पदासाठी अर्ज मागविण्यात आलेले प्रसिध्दिकरण फाइल उघडा
9सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर ए.एन.एम.या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग भ.ज.क या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता . फाइल उघडा
10 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर ए.एन.एम.या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग भ.ज.ड या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता . फाइल उघडा
12 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर ए.एन.एम.या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग अ.जमाती या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता . फाइल उघडा
13 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर ए.एन.एम.या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग वि.जा या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता . फाइल उघडा
14 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर ए.एन.एम.या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग एस.इ.बी.सी या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता . फाइल उघडा
15सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर ए.एन.एम.या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग भ.ज.ब या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता . फाइल उघडा
16 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर ए.एन.एम.या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग इ.मा.व या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता फाइल उघडा
18सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर ए.एन.एम.या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग खुला या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता फाइल उघडा
19 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर ए.एन.एम. व जी.एन.एम या पदासाठी विहीत नमुन्यात न आलेल्या अर्जाचा छाननी तक्ता फाइल उघडा
20 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर जी.एन.एम. या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग इ.मा.व या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता फाइल उघडा
21सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर जी.एन.एम. या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग वि.जा.अ या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता फाइल उघडा
22 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर जी.एन.एम. या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग वि.जा.ब या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता फाइल उघडा
23 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर जी.एन.एम. या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग अ.ज या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता फाइल उघडा
24सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर जी.एन.एम. या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग वि.जा.ड या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता फाइल उघडा
25सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर जी.एन.एम. या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग वि.मा.प्र या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता फाइल उघडा
26सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर जी.एन.एम. या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग वि.जा.क या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता फाइल उघडा
27सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर जी.एन.एम. या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग खुला या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता फाइल उघडा
28 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर जी.एन.एम. या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग अ.जाती या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता फाइल उघडा
29सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर ए.एन.एम.या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग अ.जाती या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता फाइल उघडा
30सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर ए.एन.एम.या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग वि.मा.प्र या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता . फाइल उघडा
31 सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणॆबाबत – Company Secretary ( one post ) Consolidated . फाइल उघडा
32सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणॆबाबत – Company Secretary ( one post ) on contract basis for a period of 1 year . फाइल उघडा
33सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणॆबाबत ( मुदतवाढ ) – Company Secretary ( one post ) on contract basis for a period of 1 year . ( Last Date 30 April 2019 ) फाइल उघडा
34सोलापूर महानगरपालिका अंतर्गत आरोग्य विभागाकडील प्रयोगशाळेकडे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदनामाचे एकवट मानधनावर Walk In Interview व्दारे कंत्राटी पध्दतीने भरण्यात येत आहे . फाइल उघडा