चालु घडामोडी
अ.नफाइलचे नावलिंक
277जुनी, कमकुवत घरे / चाळी इमारती इत्यादी संबंधी महत्त्वाच्या सूचना उघडा
276सोलापूर येथे दि.१८/०४/२०१९ रोजी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक होत असून दि.१८/०४/२०१९ रोजी शासनाने सार्वजनिक सुट्टी जाहिर केली आहे उघडा
275मतदान जागृती अभियान २०१९ उघडा
274दि.16/02/2019 अखेर आवक झालेले दि.05/03/2019 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . उघडा
2735 मार्च - 2019 रोजी लोकशाही दिन उघडा
272म.न.पा.कडून शहरातील दिव्यांगानासाठी योजना राबविणेत आले आहे उघडा
271दि.19/01/2019 अखेर आवक झालेले दि.04/02/2019 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज. उघडा
270दि.04.01.2019 अन्वये मिडवाईफ पदासाठी अर्ज मागविण्यात आलेले प्रसिध्दिकरण उघडा
2694 फेब्रुवारी - 2019 रोजी लोकशाही दिन उघडा
268 मा.जिल्हाअधिकारी , सोलापूर यांनी उपरोक्त संदर्भीय पत्रानुसार सोलापूर जिल्हयात खालील प्रमाणे स्थानिक सुट्टी जाहिर केलेल्या आहेत उघडा
267स्वच्छ भारत मिशन चे स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ अंतर्गत सोलापूर शहराचे स्वच्छतेचे सेवा पातळी बेंचमार्क भाग 2.2 उघडा
266स्वच्छ भारत मिशन चे स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ अंतर्गत सोलापूर शहराचे स्वच्छतेचे सेवा पातळी बेंचमार्क भाग 2.1 उघडा
265स्वच्छ भारत मिशन चे स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ अंतर्गत सोलापूर शहराचे स्वच्छतेचे सेवा पातळी बेंचमार्क भाग 3 उघडा
263स्वच्छ भारत मिशन चे स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ अंतर्गत सोलापूर शहराचे स्वच्छतेचे सेवा पातळी बेंचमार्क भाग १ उघडा
262 सोलापूर महानगरपालिकेच्या कार्यालयासाठी सन २०१९ करीता सार्वजनिक सुट्या उघडा
26107 जानेवारी -2019 रोजी लोकशाही दिन उघडा
260सोलापूर महानगरपालिका वृक्ष प्राधिकरण समिती सदस्य नेमणेबाबत उघडा
259अनुसूचित व नवबौध्द जातीच्या व्यक्तीना रमाई आवास घरकुल योजनेकरिता वैयक्तिक घरकुलांसाठी अर्जाचा नमुना उघडा
258. दि.17/11/2018 अखेर आवक झालेले दि.03/12/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . उघडा
25703 डिसेंबर - 2018 रोजी लोकशाही दिन उघडा
256दि. 20/10/2018 अखेर आवक झालेले दि. 05/11/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . उघडा
255पाणीपुरवठा संबंधित जाहिरप्रसिध्दीकरण उघडा
254 मनपा कडे ‘ प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहरी तांत्रिक कक्षाकडे करार पध्दतीने योजना पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीकरीता घेण्यात आलेल्या मुलाखती अंती गुणानूक्रमे निवड यादी व प्रतिक्षायादी . उघडा
253सोलापूर महानगरपालिका नगर अभियंता विभागाकडून ‘ प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहर तांत्रिक कक्ष स्थापन करणेकरीता तक्त्यात नमूद पदे करार पध्दतीने योजना पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीकरीता Walk-in –interview उघडा
25205 नोव्हेंबर - 2018 रोजी लोकशाही दिन उघडा
250दि.15/09/2018 अखेर आवक झालेले दि.01/10/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . उघडा
249सो.म.पा. च्या उदयान विभाग कार्यालयाचे स्थलांतर उघडा
248महानगरपालिकांच्या मालमत्तेवरील , रस्त्यावरील बेकायदेशिरपणे सोडून दिलेली वाहने / बेवारस वाहनांबाबत तक्रार नोंदविण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करण्याबाबत उघडा
2471 ऑक्टोंबर -2018 रोजी लोकशाही दिन उघडा
246मनपा कडे सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि कार्यालयासाठी लेखा सहाय्यक पदनामाची व सहाय्यक अभियंता या पदासाठी घेण्यात आलेल्या मुलाखाती अंती गुणानूक्रमे निवड यादी व प्रतिक्षायादी . उघडा
245Online Property Tax Collection Terms & Conditions Details . उघडा
244कॅम्प हायस्कुल करीता सहा.शिक्षक मानधनावर Walk In Interview व्दारे निवड केलेल्या व प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांची यादी उघडा
243स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत “स्वच्छ गणेशोत्सव स्पर्धा २०१८-१९” उघडा
242सोलापूर महानगरपालिकेच्‍या उदयान ि‍विभाग अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकरीता प्राण्‍ीा संग्रहालय संचालक या पदी तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात अकरा महिन्‍याच्‍या कालावधी करीता पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविणेबाबत उघडा
241दि.18/08/2018 अखेर आवक झालेले दि.03/09/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज. उघडा
240सोमपा कडील उर्दू कॅम्प हायस्कूूल अंतर्गत सहा.शिक्षक पदनामाचे 6 पदे कंत्राटी पध्द‍तीने एकवट मानधनावर सहा महिने करिता भरणेकामी अर्ज मागविणेबाबत उघडा
239आपत्कालीन कक्ष उघडा
238शहरातील विविध प्रभागातील सार्व.शौचालय पे अॅन्ड युज तत्वावर चालविण्यास देणेकामी जाहिर निविदा मागविणेत येत अाहेत उघडा
2373 सप्टेंबर -2018 रोजी लोकशाही दिन उघडा
236१५ ऑगस्ट २०१८ स्वातंत्र्य दिनानिमित्त्त कटाई बंद ठेवणेबाबत उघडा
234सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि यांचेकडून अकौंट असिस्टंट पदाकरिता अर्ज मागविणेत येत आहेत उघडा
233मनपा सावित्रीबाई फुले इंग्रजी माध्यम प्राथमिक शाळेसाठी दि. ०१-०८-२०१८ रोजी Walk - in – Interview द्वारे निवड समितीने निवड केलेल्या निवडीत व प्रतिक्षित उमेदवारांची यादी उघडा
232 पाणीपुरवठा संबंधित जाहिरप्रसिध्दीकरण उघडा
231सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि यांचेकडून असि. इंजिनियर पदाकरिता अर्ज मागविणेत येत अाहेत उघडा
230WALK- IN- INTERVIEW ( इंग्रजी माध्यम कंत्राटी शिक्षक भरतीबाबत ) उघडा
229बंदी असलेल्या व नसलेल्या प्लॅस्टिक व थर्मोकोल वस्तुंबाबत माहिती उघडा
2286 ऑगस्ट - 2018 रोजी लोकशाही दिन उघडा
227सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि यांचेकडून असि. इंजिनियर पदाकरिता अर्ज मागविणेत येत अाहेत उघडा
226 दि.15/06/2018 अखेर आवक झालेले दि.02/07/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज. उघडा
225अनाधिकृत बांधकाम प्रशमन आकार लावून नियमीत करणेबाबत . उघडा
224Registration for OOH Advertising Agencies and OOH advertisement space उघडा
223सोलापूर महानगरपालिकेच्या‍ उद्यान विभाग अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकरीता प्राणी संग्रहालय संचालक या पदी तात्पुचरत्याउ स्वगरुपात अकरा महिन्यायच्याा कालावधी करीता करार पध्दुतीने भरणेबाबत उघडा
2222 जुलै -2018 रोजी लोकशाही दिन उघडा
221सोलापूर महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कार्यालाकडून विवरणपत्रे व इतर कामाकरिता चार्टर्ड अकौटंट नेमणे अाहेत उघडा
220दि.19/05/2018 अखेर आवक झालेले दि.04/06/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज. उघडा
219मनपा कडे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्ग शहरी तांत्रिक कक्षाकडे करार पध्दतीने निवड समितीने निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी उघडा
2184 जून -2018 रोजी लोकशाही दिन उघडा
217सोलापूर महानगरपालिका प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत १. MIS Specialist २. Social Development ३. Project Engineering Specialist ४. Capacity Building Training Coordinator ची भरती. उघडा
216सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. यांचेकडून Water Supply Engineer व Senior Civil Engineer ची भरती . उघडा
215समुदाय संघटक पदासाठी दि.१४-५-२०१८ रोजी घेण्यात अालेल्या मुलाखतीमधील निवडीत व प्रतिक्षीत उमेदवारांची यादी उघडा
214समुदाय संघटक या पदाची खुल्या प्रवर्गातील लेखी परीक्षेस पात्र ठरलल्या उमेदवाराची यादी उघडा
213समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या खुल्या प्रवर्गातील परिक्षेस पात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. उघडा
212समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या खुल्या या प्रवर्गातील सर्व अर्जाची परिक्षेस पात्र व अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी उघडा
211समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या अनुसुचीत जमाती या प्रवर्गातील अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी . उघडा
210समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या अनुसुचीत जाती या प्रवर्गातील अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी . उघडा
209समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील सर्व अर्जाची परिक्षेस पात्र व अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. उघडा
208 समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या भटक्या जमाती या प्रवर्गातील सर्व अर्ज अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. उघडा
207समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या अनुसुचित जमाती या प्रवर्गातील सर्व अर्ज अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. उघडा
206समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील पात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. उघडा
204दि.21/04/2018 अखेर आवक झालेले दि.07/05/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . उघडा
203सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. यांचेकडून Water Supply Engineer व Senior Civil Engineer ची भरती उघडा
202जीवशास्त्रज्ञ या पदाचे मुलाखतीअंती पात्र उमेदवाराची गुणानुक्रमे निवड व प्रतिक्षायादी उघडा
201जीवशास्त्रज्ञ पदी कंत्राटी पध्दतीने भरतीकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत उघडा
2007 मे-2018 रोजी लोकशाही दिन उघडा
199दि.17/03/2018 अखेर आवक झालेले दि.02/04/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . उघडा
198सोलापूर महापालिकेच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी सन २०१८ करिता असलेल्या सार्वजनिक सुट्ट्या उघडा
1972 एप्रिल -2018 रोजी लोकशाही दिन उघडा
196समुदाय संघटकांची कंत्राटी पध्दतीने भरतीकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत उघडा
195सोलापूर महानगरपालिका पोट निवडणूक – २०१८ निवडणूकीची जाहीर सूचना. उघडा
194प्रभाग क्र.१४ – क, पोट निवडणूक एप्रिल – २०१८ केंद्रानिहाय मतदार यादी उघडा
193प्रभाग क्र.१४ – क, पोट निवडणूक एप्रिल – २०१८ अंतिम मतदार यादी उघडा
1925 मार्च -2018 रोजी लोकशाही दिन उघडा
191पोट निवडणूक -२०१८ प्रारूप मतदार यादी प्र.क्र.१४-क उघडा
190वैद्यकीय अधिकारी Paediatriian –2 Anaesthetist -2 पदासाठी Walk In Interview उघडा
189समुदाय संघटकांची कंत्राटी पध्दती भरतीकरिता अर्जाचा नमुना उघडा
188सोलापूर महानगरपालिकेकडील विविध कार्यालयामध्यें कार्यरत अंदाज 5000 ते 5500 अधिकारी/कर्मचारी व त्याचे कुटूंबास द्यावयाच्या मेडीक्लेम सुविधाबाबत उघडा
187समुदाय संघटकांची कंत्राटी पध्दतीने भरतीकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत उघडा
186सो म पा मध्ये संगणक विभागांतर्गत वरिष्ठ सिस्टिम विश्लेषक ,सिस्टिम प्रशासक , डाटाबेस अॅडमिनीस्ट्रेटर या तात्पुरत्या पदांसाठी निवड झालेल्या व प्रतिक्षाधीन उमेदवारांची यादी उघडा
185वि.क्र.१ते ८ कडील घंटागाड्यांवर वाहन चालक व बिगारी सेवा पुरवठ्याकामी दि. २-१-१८ रोजी प्रसिध्द करणेत अालेल्या ई-निविदेची मिटींग दि. ८-१-१८ रोजी अायोजित उघडा
184सो म पा मध्ये संगणक विभागांतर्गत वरिष्ठ सिस्टिम विश्लेषक सिस्टिम प्रशासक Database Administrator ही पदे तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरणेकामी मुलाखतीचे शुध्दीपत्रक उघडा
183सो म पा मध्ये संगणक विभागांतर्गत वरिष्ठ सिस्टिम विश्लेषक सिस्टिम प्रशासक Database Administrator ही पदे तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरणेकामी मुलाखत उघडा
182एकवट मानधनावर वैद्यकीय अधिकारी पदभरतीसाठी करण्यात आलेल्या जाहीर प्रसिद्धीकरणामधील दुरुस्ती करण्याबाबत उघडा
181निवृत्त सेवक एकात्मता दिन म.न.पा.तर्फे साजरा करणार उघडा
180दि. २९-१२-२०१७ रोजी वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी Walk In Interview उघडा
179दि. १९-१२-२०१७ च्या पाणीपुरवठ्यासंबंधी सूचना उघडा
178दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत अर्ज स्वीकारण्यास दि. २५-१२-१७ अखेर मुदतवाढ उघडा
176दि. १७-१२-२०१७ च्या पाणीपुरवठ्यासंबंधी सूचना उघडा
175दि. 1 जानेवारी - 2018 रोजी लोकशाही दिन उघडा
174दि.03/12/2017 ते 18/12/2017 या कालावधीमध्ये विविध योजनांचा लाभ दिव्यांगांना मिळणेकरिता नोंदणी प्रक्रिया उघडा
173सो म पा मध्ये विद्युत विभागाकडे इलेक्ट्रीक सुपरवायझर पदासाठी Walk in Interview दि. ७-१२-१७ एेवजी दि. १२-१२-१७ रोजी उघडा
172जाहीर प्रसिद्धीकरण प्लॅस्टीक व्यवसाय नोंदणी फि बाबत उघडा
171सो म पा मध्ये विद्युत विभागाकडे इलेक्ट्रीक सुपरवायझर पदासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने भरती उघडा
170दि. २०-११-२०१७ रोजी घेण्यात अालेल्या ए.एन.एम.पदाच्या मुलाखतीमधील उमेदवारांची निवड/प्रतीक्षा यादी उघडा
169दि. २०-११-२०१७ रोजी घेण्यात अालेल्या जी.एन.एम. पदाच्या मुलाखतीमधील उमेदवारांची निवड/प्रतीक्षा यादी उघडा
168दि. २०-११-२०१७ रोजी घेण्यात अालेल्या लॅब टेक्निशियन पदाच्या मुलाखतीमधील उमेदवारांची निवड/प्रतीक्षा यादी उघडा
167दि. २०-११-२०१७ रोजी घेण्यात अालेल्या फा्र्मासिस्ट पदाच्या मुलाखतीमधील उमेदवारांची निवड/प्रतीक्षा यादी उघडा
166अनाधिकृत धार्मिक स्थळांची दि 14/11/2017 ची पाडकाम यादी उघडा
165अनाधिकृत धार्मिक स्थळांची दि 06/11/2017 ची पाडकाम यादी उघडा
164प्रात्यक्षिक परीक्षा व मुलाखतीस पात्र फार्मासिस्ट उमेदवारांची यादी उघडा
163प्रात्यक्षिक परीक्षा व मुलाखतीस पात्र लॅब टेक्निशियन उमेदवारांची यादी उघडा
162प्रात्यक्षिक परीक्षा व मुलाखतीस पात्र जीएनएम उमेदवारांची यादी उघडा
161प्रात्यक्षिक परीक्षा व मुलाखतीस पात्र एएनएम उमेदवारांची यादी उघडा
160GNM ANM फार्मासिस्ट व लॅब टेक्निशियन पदांची भरती उघडा
159वैद्यकीय अधिकारी पदाची कंत्राटी कर्मचारी भरती उघडा
158लेआउट मधील रस्तेर ड्रेनीज,दिवाबत्तीा ओपन स्पेस इत्याोदी सार्वजनीक म्हणून जाहिर करणे उघडा
156सो म पा उदयान विभागाकरीता उदयान प्रमुख Walk in Interview उघडा
155सोलापुर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि यांचेकडून Chief Financial Officer पदाकरीता अर्ज मागविणेत येत आहेत उघडा
153मा. जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे सर्व शासकीय कार्यालयांना खरेदी करिता Gem पोर्टल वापरण्याची सुचना. उघडा
152दि ३ अॉक्टोबर २०१७ रोजी लोकशाही दिन उघडा
151लोकशाही दिनासाठी अर्ज मागणी उघडा
149सोमपा च्या वतीने प्रधानमंत्री अावास योजना ( सर्वांसाठी घरे ) शहरी योजनेअतर्गत अॉनलाईन अर्ज नोंदणी सुरु झालेबाबत उघडा
148दि 3 जुलै 2017 रोजी लोकशाही दिन उघडा
147पशु वैद्यकीय अधिकारी दि 27-06-2017 रोजी WALK-IN-INTERVIEW उघडा
145मा०शाासनाच्या इंद्रधनुष्य योजना उघडा
144नगर पथ विक्रेता मागणी अर्जाकरिता जाहिर प्रकटीकरण नमुना उघडा
143नगर पथ विक्रेता मागणी अर्ज , एन जी ऑ , सी बी ऑ उघडा
142महाराष्ट्र नगर पथ विक्रेता नियम २०१६ मराठी प्रत उघडा
141महाराष्ट्र नगर पथ विक्रेता नियम २०१६ इंग्रजी प्रत उघडा
140आपतकालीन सेवेबाबत जहिर प्रसिद्धिकरण उघडा
1392nd call सोलापूर सिटी डेव्हलपमेट कॉ लि याचेकडून Standard Operating Practices Management करिता EOI मागविलेबाबत माहिती उघडा
1382nd Call सोलापूर सिटी डेव्हलपमेट कॉ लि याचेकडून Tax Consultant नेमणेकरिता EOI मागविलेबाबत माहिती उघडा
137सोलापूर सिटी डेव्हलपमेट कॉ लि याचेकडून Standard Operating Practices Management करिता EOI मागविलेबाबत माहिती उघडा
136सोलापूर सिटी डेव्हलपमेट कॉ लि याचेकडून Tax Consultant नेमणेकरिता EOI मागविलेबाबत माहिती उघडा
135मिळकतकर थकबाकीवरील नोटीस फी वॉरंट फी व शास्‍ती माफीबाबत उघडा
134मिळकतकर थकबाकीवरील नोटीस फी वॉरंट फी व शास्‍ती माफीबाबत उघडा
133Solapur City Development Corporation Limited उघडा
132सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 जनजागृती उघडा
131सोलापूर महानगरपालिका (कर आकारणी, हद्दवाढ,भूमी व मालमत्ता, गवसु विभाग, नगर अभियंता विभाग, नगरसचिव विभाग, मंडई विभाग )इत्यादी नाहरकत प्रमाणपत्र उघडा
130सोलापूर महानगरपालिका दि 18/01/2017 चा पाणीपुरवठा उघडा
129सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 आदर्श आचार संहिता उघडा
128सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 मतदार जनजागृती उघडा
127सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 मतदार जनजागृती उघडा
126सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 मतदार जनजागृती उघडा
125सोलापूर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट करिता "अकौंट असिस्टंट" व अॉफिस असिस्टंट निवडीत व प्रतिक्षाधीन यादी उघडा
124सोलापूर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट करिता टेक्नीकल अॉफिसर , कंपनी सेक्रेटरी , , पव्लिक रिलेशन अॉफिसर भरती उघडा
123dharmiksthal niyamithikaran उघडा
122प्रभाग निहाय मतदार यादी उघडा
121स्वच्छता सर्व्हेक्षण 2017 उघडा
120सोलापूरातील एच आय व्ही बाधित रुग्णासाठी नविन डॉटस उपचार पध्दती उघडा
119Solapur City Development Corporation Ltd उघडा
118SOLAPUR CITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED उघडा
117Request for Proposal RFP for Appointment of Design Consultants उघडा
116Walk-in-Inerview एकवट मानधनावर दि 21-12-2016 उघडा
115निवड व प्रतिक्षाधीन यादी उघडा
114सो म पा मालमत्ता करावरील सवलतीबाबत उघडा
113राजपत्र निवडणूक २०१७ उघडा
112महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - प्रभाग नकाशा उघडा
111महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - अधिसूचना - इंग्रजी उघडा
110महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - अधिसूचना – मराठी उघडा
109महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - प्रभाग नकाशे - वॉर्ड नं १ ते २६ उघडा
108स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील ए बी डी क्षेत्रातील स्मार्ट रोड डिझाईन करणेसाठी अर्बन डिझायनर कंन्सलटंट नेमणे बाबत उघडा
107Walk-in-Inerview - उदयान प्रमुख पदासाठी दि 21 -11-2016 सहाळी 11 वाजतां उघडा
106महानगरपालिका करापोटी व पाणी बिलापोटी 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा स्विकारल्या जातील उघडा
105सोलापूर महानगरपालिका पाणी पुरवठयाबाबत उघडा
104जाहीर सुचना - सो म पा सार्व‍ित्रिक निवडणूक 2017 प्रारुप प्रभाग रचना हरकती व सूचना उघडा
103म.न.पा.च्या शहर हद्दवाढ विभागाकडील मिळकत कराच्या थकबाकीदारांची यादी उघडा
102जाहिर आवाहन - मालमत्‍ता करावरील सवलतीबाबत उघडा
101सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणेबाबत -1) Chief Financial Officer 2) Accounts Assistant 3) Office Assistant उघडा
100मनपा कराची थकबाकी पोटी रेल्वे लाईन येथील मिळकतीमधील गाळा सील करण्यात आल्या उघडा
99के्ंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियाना अंतर्गत सोलापूर पाणी पुरवठा योजनेच्या स्थापत्य कामाची यादी उघडा
98सोलापूर महानगरपालिके तर्फे डफरीन हॉस्पीटल येथे नेत्रशस्त्रक्रिया ऑपरेशन थियटरचा नुतनीकरण शुभारंभ उघडा
97के्ंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियाना अंतर्गत सोलापूर पाणी पुरवठा योजनेचा ई शुभारंभ उघडा
96के्ंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियाना अंतर्गत सोलापूर पाणी पुरवठा योजनेचा ई शुभारंभ उघडा
95मतदार नांव नोंदणी 21 ऑक्‍टोबर 16 अखेर मुदत उघडा
94मनपा कराची थकबाकी भरणा-या मिळकतदारास नोटिस वॉरंट माफ व शास्ती 50 टक्के माफ उघडा
93मनपा कराची थकबाकी भरणा-या मिळकतदारास नोटिस वॉरंट माफ व शास्ती 50 टक्के माफ उघडा
92सोलापूर महानगरपालिकेच्यावतीने तुळजापूरला चालत जाणा-या भाविकासाठी रुपाभ्‍वानी चौकात आरोग्य सेवेचा शुभारंभ उघडा
88शहरातील मिरवणूक व प्रमुख मार्गावरील रस्ते दुरुस्ती व स्वच्छता उघडा
87महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 प्रभाग रचना, आरक्षण, सोडत व सुनावणी इ कार्यक्रम उघडा
86सार्वत्रिक निवडणूक 2017 प्रभागाचे नांव व त्यातील समाविष्ठ असणारा नगर व परिसर उघडा
85महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 प्रभाग रचना उघडा
84पाणी पुरवठा उघडा
83मतदान जनजागृती उघडा
82मतदान जनजागृती उघडा
81प्रारुप प्रभाग नकाशे - वॉर्ड नं १ ते २६ उघडा
77जाहिरप्रसिध्‍दीकरण - कोणत्‍याही प्रकारचे अनुदान मिळत नाही अशा स्‍वयंसेवी संस्‍थांना आवाहन उघडा
76सुकन्‍या योजनेचा लाभ मिळणेबाबत - अर्जाचा नमुना उघडा
75मतदार नोंदणी बाबत जनजागृती उघडा
74मतदार नोंदणी बाबत जनजागृती उघडा
73मतदार नोंदणी बाबत जनजागृती उघडा
72मतदार नोंदणी बाबत जनजागृती उघडा
71महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 गणेशोत्सव आरास/डेकोरेशन स्पर्धा उघडा
70जाहिर आवाहन मिळकत कराचे बिल मिळो अथवा न मिळो दि 31-08-2016 पूर्वी कर भरलेस 5% सुट उघडा
69जाहिर आवाहन मिळकत कराचे बिल मिळो अथवा न मिळो दि 31-08-2016 पूर्वी कर भरलेस 5% सुट उघडा
68आरोग्‍याधिकारी 1 पद भरणेबाबत उघडा
67ध्‍वनी प्रदुषण नियंत्रणाकरीतां प्रधिकृत अधिका-यांची माहिती.pdf उघडा
66महानगरपालिका स्थानिक संस्था कर अभययोजना 2015 ची मुदत वाढ उघडा
65जाहिर आवाहन मिळकत कराचे बिल मिळो अथवा न मिळो पूर्ण कर भरून 5% सुट मिळवा. उघडा
64दि २५-०६-२०१६ रोजी होणार्‍या स्मार्ट सिटी प्रकल्प उद्घाटन सोहळ्याचे जाहिर निमंत्रण उघडा
63विवरणपत्र - सन 1998 पासून क्रीडा क्षेत्रासाठी केलेल्‍या खर्चाचा तपशील उघडा
62मतदार जागृती अभियानाच्‍या स्‍पर्धेबाबत मार्गदर्शक सूचना उघडा
61जाहीर प्रसिध्‍दीकरण - पावसामुळे जुनी आणि कमकुवत घराबाबत. उघडा
60rts.solapurcorporation.org या संकेतस्थळावर महापालिकेच्या १५ सेवा अॉनलाईन उपलब्ध केलेबाबत उघडा
59जीवरक्षकाच्या सतर्कतेमुळे सभासदाला जीवनदान उघडा
58Bhagwan nagar patra labharathi उघडा
57सोलापूर सिटी डेव्‍हलपमेंट लोगों डिझाईन बाबत उघडा
56 मिळकतकर वसुलीसाठी धडक मोहिम उघडा
55जल जागृतीविषयी नागरिकांना आवाहन " पाणी हे जीवन आहे पाणी वाचवा " उघडा
54सोलापूर महानगरपालिकेत बुधवारी माहिती अधिकार दिन उघडा
53मिळकत कर थकबाकीदारांना सवलतीचे जाहीर आवाहन उघडा
52सो म पा सार्वजनीक आरोग्य अभियंता कार्यालयाकरीता शैक्षणिक पात्रतेमध्ये केमिस्ट व फिल्टर इंस्पेक्टर एकवट मानधनवर Walk in intarview -28-01-16 at 10 am . उघडा
51सहाय्यक अग्निशामक अधिक्षक पढ़ भरती प्रक्रीया रद्द बाबत उघडा
50दि 19-12-2015 अखेर आवक झालेले दि 4-1-2015 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणीसाठी आलेले अर्ज उघडा
49हददवाढ भागात विशेष धडक मोहिमे अंतर्गत हददवाढ भागातील शाळावर सिलबंदची कारवाई म्‍यु पल कर भरणेचे नागरिकांना आवाहन उघडा
48सो म पा 4 जानेवारी 2016 रोजी लोकशाही दिन उघडा
47सो म पा - मिळकत कर थकबाकीदारांना सवलतीचे जाहीर आवाहन उघडा
46सो म पा मिळकत कर थकबाकीदारांना सवलतीचे जाहीर आवाहन उघडा
45जाहिरात स्‍थानिक संस्‍था कर विभागाकडील विवरणपत्र तपासणी चार्टड अकौंटन्‍ट फर्मककडक्‍ून अर्ज मागविणेत येत आहे उघडा
44मिळकत कर थकबाकीदारांना सवलतीचे जाहीर आवाहन उघडा
43जाहिरात - वॉक इन इंटरव्यू दि 4-11-2015 रोजी सकाळी 11 वां सो म पा आरोग्‍य कार्यालय अंतर्गत दाराशा दवाखान्‍याकरीतां वैदयकीय अधिकारी दरमहा एकवट मानधनावर वर उघडा
42जाहीर प्रसिध्‍दीकरण - सो म पा विविध कार्यालयाकडील कामकाजाच्‍या सोईसाठी शैक्षणिक अर्हता धारण करणारे उमेदरावांची लघुलेखक पदी अर्ज उघडा
41सो म पा परिवहन उपक्रमाकडे पूर्णपणे अस्‍थायी व तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात कंत्राटी पध्‍दतीने चालक पदासाठी विहित नमुन्‍यात अर्ज उघडा
40सोलापूरातील धार्मिक स्थळांची यादी उघडा
395 फायरमन या पदासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या परिक्षेत मिळालेले गुण तक्‍ता उघडा
384 फायरमन या पदासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या परिक्षेत मिळालेले गुण तक्‍ता उघडा
373 फायरमन या पदासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या परिक्षेतील निवडीत व प्रतिक्षाधीन उमेदवार तक्‍ता उघडा
362 फायरमन या पदासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या परिक्षेत मिळालेले गुण तक्‍ता अपात्र उमेदवाराचा तक्‍ता उघडा
351 फायरमन या पदासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या परिक्षेत गुण तक्‍ता पात्र उमेदवारांचा तक्‍ता उघडा
34भावसार व्हिजन इंडिया सोलापूर तर्फे पालिका कर्मचा-या करिता मधुमेह तपासणी शिबीर उघडा
33गणेश विसर्जनाची पालिकेकडून जय्यत तयारी उघडा
32श्री गणेश विसर्जनाची तयारी बाबत पाहणी उघडा
31सहाय्यक अग्निशामक अधिक्षक व फायरमन पदांच्या परीक्षेबाबत उघडा
30फायरमन अपात्र अर्ज पाने ३९ ते शेवटपर्यंत उघडा
29फायरमन अपात्र अर्ज पाने २६ ते ३८ उघडा
28फायरमन अपात्र अर्ज पाने १४ ते २५ उघडा
27फायरमन अपात्र अर्ज पाने १ ते १३ उघडा
26फायरमन पात्र अर्ज उघडा
25सहाय्यक अग्निशामक अधिक्षक अपात्र अर्ज उघडा
24सहाय्यक अग्निशामक अधिक्षक पात्र अर्ज उघडा
23स्वच्छ भारत मिशन,सोलापूर महानगरपालिका उघडा
22भवानी पेठ जलशुध्दीकरण केंद्र व पाकणी जलशुध्दीकरण केंद्राची पाहणी उघडा
21प्रभाग क्र.४५ येथे “स्वातंत्र्य सैनिक लिंगैक्य गुरूय्या स्वामी चौक नामकरण फलकाचे उदघाटन उघडा
20माजी राष्ट्रपती डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचे जयंती निमित्त सो.म.पा.च्या वतीने अभिवादन उघडा
19गणपती उत्सव मंडळांनी एक खिडकी योजनेत अर्ज करून मंडप परवाने घ्यावेत उघडा
18श्री गणपती उत्सव व विसर्जना बाबत अधिका-य़ांनी आपापली कामे पूर्ण करावीत. उघडा
17जाहिरात -स्‍थानिक संस्‍था कर विभागाकडे सनदीलेखापाल, कर सल्‍लागार ,सेवानिवृत्‍त विक्रीकर अधिकारी नियुक्‍ती .pdf उघडा
16अधिसूचना अभय योजना 15 ऑगस्‍ट 2015 या अंक व शब्‍दा ऐवजी 31 ऑगस्‍ट .pdf उघडा
14महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ उघडा
13राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियान उघडा
12ध्वनी प्रदुषण प्राधिकृत अधिकारी यांची यादी उघडा
11स्मार्ट सिटीबाबत मनपा ठराव १४-०७-२०१५ उघडा
10सुधारित एलबीटी अभय योजना 2015 सूचना उघडा
9संगणक सेवक भरती करण्याबाबत उघडा
8अभय योजना जाहीर प्रसिध्‍दीकरण उघडा
7कंत्राटी वाहनचालक यांची निवड व प्रतिक्षा यादी उघडा
6जाहिर आवाहन पावसाळाचे दिवसाबाबत २७-०५-२०१५ उघडा
5परिवहन उपक्रमाकडे कंत्राटी पध्‍दतीने निवड झालेल्‍या चालकांची यादी २२-०५-२०१५ उघडा
4अधिसुचना स्‍थानिक संस्‍था कर सुधारणा उघडा
3अवेक्षक मुलाखती अंती निवडीत व प्रशिक्षाधीन उमेदवाराची यादी उघडा
2बेकायदेशिर डिजिटलबोर्ड लावणेत आलेल्‍या फलकाबाबत तक्रारी साठी उघडा