Current Activities
Sr.NoDocument NameLink
27801 जुलै - 2019 रोजी लोकशाही दिन Open
277जुनी, कमकुवत घरे / चाळी इमारती इत्यादी संबंधी महत्त्वाच्या सूचना Open
276सोलापूर येथे दि.१८/०४/२०१९ रोजी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक होत असून दि.१८/०४/२०१९ रोजी शासनाने सार्वजनिक सुट्टी जाहिर केली आहे Open
275मतदान जागृती अभियान २०१९ Open
274दि.16/02/2019 अखेर आवक झालेले दि.05/03/2019 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . Open
2735 मार्च - 2019 रोजी लोकशाही दिन Open
272म.न.पा.कडून शहरातील दिव्यांगानासाठी योजना राबविणेत आले आहे Open
271दि.19/01/2019 अखेर आवक झालेले दि.04/02/2019 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज. Open
270दि.04.01.2019 अन्वये मिडवाईफ पदासाठी अर्ज मागविण्यात आलेले प्रसिध्दिकरण Open
2694 फेब्रुवारी - 2019 रोजी लोकशाही दिन Open
268 मा.जिल्हाअधिकारी , सोलापूर यांनी उपरोक्त संदर्भीय पत्रानुसार सोलापूर जिल्हयात खालील प्रमाणे स्थानिक सुट्टी जाहिर केलेल्या आहेत Open
267स्वच्छ भारत मिशन चे स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ अंतर्गत सोलापूर शहराचे स्वच्छतेचे सेवा पातळी बेंचमार्क भाग 2.2 Open
266स्वच्छ भारत मिशन चे स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ अंतर्गत सोलापूर शहराचे स्वच्छतेचे सेवा पातळी बेंचमार्क भाग 2.1 Open
265स्वच्छ भारत मिशन चे स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ अंतर्गत सोलापूर शहराचे स्वच्छतेचे सेवा पातळी बेंचमार्क भाग 3 Open
263स्वच्छ भारत मिशन चे स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ अंतर्गत सोलापूर शहराचे स्वच्छतेचे सेवा पातळी बेंचमार्क भाग १ Open
262 सोलापूर महानगरपालिकेच्या कार्यालयासाठी सन २०१९ करीता सार्वजनिक सुट्या Open
26107 जानेवारी -2019 रोजी लोकशाही दिन Open
260सोलापूर महानगरपालिका वृक्ष प्राधिकरण समिती सदस्य नेमणेबाबत Open
259अनुसूचित व नवबौध्द जातीच्या व्यक्तीना रमाई आवास घरकुल योजनेकरिता वैयक्तिक घरकुलांसाठी अर्जाचा नमुना Open
258. दि.17/11/2018 अखेर आवक झालेले दि.03/12/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . Open
25703 डिसेंबर - 2018 रोजी लोकशाही दिन Open
256दि. 20/10/2018 अखेर आवक झालेले दि. 05/11/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . Open
255पाणीपुरवठा संबंधित जाहिरप्रसिध्दीकरण Open
254 मनपा कडे ‘ प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहरी तांत्रिक कक्षाकडे करार पध्दतीने योजना पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीकरीता घेण्यात आलेल्या मुलाखती अंती गुणानूक्रमे निवड यादी व प्रतिक्षायादी . Open
253सोलापूर महानगरपालिका नगर अभियंता विभागाकडून ‘ प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहर तांत्रिक कक्ष स्थापन करणेकरीता तक्त्यात नमूद पदे करार पध्दतीने योजना पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीकरीता Walk-in –interview Open
25205 नोव्हेंबर - 2018 रोजी लोकशाही दिन Open
250दि.15/09/2018 अखेर आवक झालेले दि.01/10/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . Open
249सो.म.पा. च्या उदयान विभाग कार्यालयाचे स्थलांतर Open
248महानगरपालिकांच्या मालमत्तेवरील , रस्त्यावरील बेकायदेशिरपणे सोडून दिलेली वाहने / बेवारस वाहनांबाबत तक्रार नोंदविण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करण्याबाबत Open
2471 ऑक्टोंबर -2018 रोजी लोकशाही दिन Open
246मनपा कडे सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि कार्यालयासाठी लेखा सहाय्यक पदनामाची व सहाय्यक अभियंता या पदासाठी घेण्यात आलेल्या मुलाखाती अंती गुणानूक्रमे निवड यादी व प्रतिक्षायादी . Open
245Online Property Tax Collection Terms & Conditions Details . Open
244कॅम्प हायस्कुल करीता सहा.शिक्षक मानधनावर Walk In Interview व्दारे निवड केलेल्या व प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांची यादी Open
243स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत “स्वच्छ गणेशोत्सव स्पर्धा २०१८-१९” Open
242सोलापूर महानगरपालिकेच्‍या उदयान ि‍विभाग अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकरीता प्राण्‍ीा संग्रहालय संचालक या पदी तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात अकरा महिन्‍याच्‍या कालावधी करीता पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविणेबाबत Open
241दि.18/08/2018 अखेर आवक झालेले दि.03/09/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज. Open
240सोमपा कडील उर्दू कॅम्प हायस्कूूल अंतर्गत सहा.शिक्षक पदनामाचे 6 पदे कंत्राटी पध्द‍तीने एकवट मानधनावर सहा महिने करिता भरणेकामी अर्ज मागविणेबाबत Open
239आपत्कालीन कक्ष Open
238शहरातील विविध प्रभागातील सार्व.शौचालय पे अॅन्ड युज तत्वावर चालविण्यास देणेकामी जाहिर निविदा मागविणेत येत अाहेत Open
2373 सप्टेंबर -2018 रोजी लोकशाही दिन Open
236१५ ऑगस्ट २०१८ स्वातंत्र्य दिनानिमित्त्त कटाई बंद ठेवणेबाबत Open
234सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि यांचेकडून अकौंट असिस्टंट पदाकरिता अर्ज मागविणेत येत आहेत Open
233मनपा सावित्रीबाई फुले इंग्रजी माध्यम प्राथमिक शाळेसाठी दि. ०१-०८-२०१८ रोजी Walk - in – Interview द्वारे निवड समितीने निवड केलेल्या निवडीत व प्रतिक्षित उमेदवारांची यादी Open
232 पाणीपुरवठा संबंधित जाहिरप्रसिध्दीकरण Open
231सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि यांचेकडून असि. इंजिनियर पदाकरिता अर्ज मागविणेत येत अाहेत Open
230WALK- IN- INTERVIEW ( इंग्रजी माध्यम कंत्राटी शिक्षक भरतीबाबत ) Open
229बंदी असलेल्या व नसलेल्या प्लॅस्टिक व थर्मोकोल वस्तुंबाबत माहिती Open
2286 ऑगस्ट - 2018 रोजी लोकशाही दिन Open
227सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि यांचेकडून असि. इंजिनियर पदाकरिता अर्ज मागविणेत येत अाहेत Open
226 दि.15/06/2018 अखेर आवक झालेले दि.02/07/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज. Open
225अनाधिकृत बांधकाम प्रशमन आकार लावून नियमीत करणेबाबत . Open
224Registration for OOH Advertising Agencies and OOH advertisement space Open
223सोलापूर महानगरपालिकेच्या‍ उद्यान विभाग अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकरीता प्राणी संग्रहालय संचालक या पदी तात्पुचरत्याउ स्वगरुपात अकरा महिन्यायच्याा कालावधी करीता करार पध्दुतीने भरणेबाबत Open
2222 जुलै -2018 रोजी लोकशाही दिन Open
221सोलापूर महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कार्यालाकडून विवरणपत्रे व इतर कामाकरिता चार्टर्ड अकौटंट नेमणे अाहेत Open
220दि.19/05/2018 अखेर आवक झालेले दि.04/06/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज. Open
219मनपा कडे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्ग शहरी तांत्रिक कक्षाकडे करार पध्दतीने निवड समितीने निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी Open
2184 जून -2018 रोजी लोकशाही दिन Open
217सोलापूर महानगरपालिका प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत १. MIS Specialist २. Social Development ३. Project Engineering Specialist ४. Capacity Building Training Coordinator ची भरती. Open
216सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. यांचेकडून Water Supply Engineer व Senior Civil Engineer ची भरती . Open
215समुदाय संघटक पदासाठी दि.१४-५-२०१८ रोजी घेण्यात अालेल्या मुलाखतीमधील निवडीत व प्रतिक्षीत उमेदवारांची यादी Open
214समुदाय संघटक या पदाची खुल्या प्रवर्गातील लेखी परीक्षेस पात्र ठरलल्या उमेदवाराची यादी Open
213समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या खुल्या प्रवर्गातील परिक्षेस पात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. Open
212समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या खुल्या या प्रवर्गातील सर्व अर्जाची परिक्षेस पात्र व अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी Open
211समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या अनुसुचीत जमाती या प्रवर्गातील अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी . Open
210समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या अनुसुचीत जाती या प्रवर्गातील अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी . Open
209समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील सर्व अर्जाची परिक्षेस पात्र व अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. Open
208 समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या भटक्या जमाती या प्रवर्गातील सर्व अर्ज अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. Open
207समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या अनुसुचित जमाती या प्रवर्गातील सर्व अर्ज अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. Open
206समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील पात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. Open
204दि.21/04/2018 अखेर आवक झालेले दि.07/05/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . Open
203सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. यांचेकडून Water Supply Engineer व Senior Civil Engineer ची भरती Open
202जीवशास्त्रज्ञ या पदाचे मुलाखतीअंती पात्र उमेदवाराची गुणानुक्रमे निवड व प्रतिक्षायादी Open
201जीवशास्त्रज्ञ पदी कंत्राटी पध्दतीने भरतीकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत Open
2007 मे-2018 रोजी लोकशाही दिन Open
199दि.17/03/2018 अखेर आवक झालेले दि.02/04/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . Open
198सोलापूर महापालिकेच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी सन २०१८ करिता असलेल्या सार्वजनिक सुट्ट्या Open
1972 एप्रिल -2018 रोजी लोकशाही दिन Open
196समुदाय संघटकांची कंत्राटी पध्दतीने भरतीकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत Open
195सोलापूर महानगरपालिका पोट निवडणूक – २०१८ निवडणूकीची जाहीर सूचना. Open
194प्रभाग क्र.१४ – क, पोट निवडणूक एप्रिल – २०१८ केंद्रानिहाय मतदार यादी Open
193प्रभाग क्र.१४ – क, पोट निवडणूक एप्रिल – २०१८ अंतिम मतदार यादी Open
1925 मार्च -2018 रोजी लोकशाही दिन Open
191पोट निवडणूक -२०१८ प्रारूप मतदार यादी प्र.क्र.१४-क Open
190वैद्यकीय अधिकारी Paediatriian –2 Anaesthetist -2 पदासाठी Walk In Interview Open
189समुदाय संघटकांची कंत्राटी पध्दती भरतीकरिता अर्जाचा नमुना Open
188सोलापूर महानगरपालिकेकडील विविध कार्यालयामध्यें कार्यरत अंदाज 5000 ते 5500 अधिकारी/कर्मचारी व त्याचे कुटूंबास द्यावयाच्या मेडीक्लेम सुविधाबाबत Open
187समुदाय संघटकांची कंत्राटी पध्दतीने भरतीकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत Open
186सो म पा मध्ये संगणक विभागांतर्गत वरिष्ठ सिस्टिम विश्लेषक ,सिस्टिम प्रशासक , डाटाबेस अॅडमिनीस्ट्रेटर या तात्पुरत्या पदांसाठी निवड झालेल्या व प्रतिक्षाधीन उमेदवारांची यादी Open
185वि.क्र.१ते ८ कडील घंटागाड्यांवर वाहन चालक व बिगारी सेवा पुरवठ्याकामी दि. २-१-१८ रोजी प्रसिध्द करणेत अालेल्या ई-निविदेची मिटींग दि. ८-१-१८ रोजी अायोजित Open
184सो म पा मध्ये संगणक विभागांतर्गत वरिष्ठ सिस्टिम विश्लेषक सिस्टिम प्रशासक Database Administrator ही पदे तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरणेकामी मुलाखतीचे शुध्दीपत्रक Open
183सो म पा मध्ये संगणक विभागांतर्गत वरिष्ठ सिस्टिम विश्लेषक सिस्टिम प्रशासक Database Administrator ही पदे तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरणेकामी मुलाखत Open
182एकवट मानधनावर वैद्यकीय अधिकारी पदभरतीसाठी करण्यात आलेल्या जाहीर प्रसिद्धीकरणामधील दुरुस्ती करण्याबाबत Open
181निवृत्त सेवक एकात्मता दिन म.न.पा.तर्फे साजरा करणार Open
180दि. २९-१२-२०१७ रोजी वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी Walk In Interview Open
179दि. १९-१२-२०१७ च्या पाणीपुरवठ्यासंबंधी सूचना Open
178दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत अर्ज स्वीकारण्यास दि. २५-१२-१७ अखेर मुदतवाढ Open
176दि. १७-१२-२०१७ च्या पाणीपुरवठ्यासंबंधी सूचना Open
175दि. 1 जानेवारी - 2018 रोजी लोकशाही दिन Open
174दि.03/12/2017 ते 18/12/2017 या कालावधीमध्ये विविध योजनांचा लाभ दिव्यांगांना मिळणेकरिता नोंदणी प्रक्रिया Open
173सो म पा मध्ये विद्युत विभागाकडे इलेक्ट्रीक सुपरवायझर पदासाठी Walk in Interview दि. ७-१२-१७ एेवजी दि. १२-१२-१७ रोजी Open
172जाहीर प्रसिद्धीकरण प्लॅस्टीक व्यवसाय नोंदणी फि बाबत Open
171सो म पा मध्ये विद्युत विभागाकडे इलेक्ट्रीक सुपरवायझर पदासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने भरती Open
170दि. २०-११-२०१७ रोजी घेण्यात अालेल्या ए.एन.एम.पदाच्या मुलाखतीमधील उमेदवारांची निवड/प्रतीक्षा यादी Open
169दि. २०-११-२०१७ रोजी घेण्यात अालेल्या जी.एन.एम. पदाच्या मुलाखतीमधील उमेदवारांची निवड/प्रतीक्षा यादी Open
168दि. २०-११-२०१७ रोजी घेण्यात अालेल्या लॅब टेक्निशियन पदाच्या मुलाखतीमधील उमेदवारांची निवड/प्रतीक्षा यादी Open
167दि. २०-११-२०१७ रोजी घेण्यात अालेल्या फा्र्मासिस्ट पदाच्या मुलाखतीमधील उमेदवारांची निवड/प्रतीक्षा यादी Open
166अनाधिकृत धार्मिक स्थळांची दि 14/11/2017 ची पाडकाम यादी Open
165अनाधिकृत धार्मिक स्थळांची दि 06/11/2017 ची पाडकाम यादी Open
164प्रात्यक्षिक परीक्षा व मुलाखतीस पात्र फार्मासिस्ट उमेदवारांची यादी Open
163प्रात्यक्षिक परीक्षा व मुलाखतीस पात्र लॅब टेक्निशियन उमेदवारांची यादी Open
162प्रात्यक्षिक परीक्षा व मुलाखतीस पात्र जीएनएम उमेदवारांची यादी Open
161प्रात्यक्षिक परीक्षा व मुलाखतीस पात्र एएनएम उमेदवारांची यादी Open
160GNM ANM फार्मासिस्ट व लॅब टेक्निशियन पदांची भरती Open
159वैद्यकीय अधिकारी पदाची कंत्राटी कर्मचारी भरती Open
158लेआउट मधील रस्तेर ड्रेनीज,दिवाबत्तीा ओपन स्पेस इत्याोदी सार्वजनीक म्हणून जाहिर करणे Open
156सो म पा उदयान विभागाकरीता उदयान प्रमुख Walk in Interview Open
155सोलापुर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि यांचेकडून Chief Financial Officer पदाकरीता अर्ज मागविणेत येत आहेत Open
153मा. जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे सर्व शासकीय कार्यालयांना खरेदी करिता Gem पोर्टल वापरण्याची सुचना. Open
152दि ३ अॉक्टोबर २०१७ रोजी लोकशाही दिन Open
151लोकशाही दिनासाठी अर्ज मागणी Open
149सोमपा च्या वतीने प्रधानमंत्री अावास योजना ( सर्वांसाठी घरे ) शहरी योजनेअतर्गत अॉनलाईन अर्ज नोंदणी सुरु झालेबाबत Open
148दि 3 जुलै 2017 रोजी लोकशाही दिन Open
147पशु वैद्यकीय अधिकारी दि 27-06-2017 रोजी WALK-IN-INTERVIEW Open
145मा०शाासनाच्या इंद्रधनुष्य योजना Open
144नगर पथ विक्रेता मागणी अर्जाकरिता जाहिर प्रकटीकरण नमुना Open
143नगर पथ विक्रेता मागणी अर्ज , एन जी ऑ , सी बी ऑ Open
142महाराष्ट्र नगर पथ विक्रेता नियम २०१६ मराठी प्रत Open
141महाराष्ट्र नगर पथ विक्रेता नियम २०१६ इंग्रजी प्रत Open
140आपतकालीन सेवेबाबत जहिर प्रसिद्धिकरण Open
1392nd call सोलापूर सिटी डेव्हलपमेट कॉ लि याचेकडून Standard Operating Practices Management करिता EOI मागविलेबाबत माहिती Open
1382nd Call सोलापूर सिटी डेव्हलपमेट कॉ लि याचेकडून Tax Consultant नेमणेकरिता EOI मागविलेबाबत माहिती Open
137सोलापूर सिटी डेव्हलपमेट कॉ लि याचेकडून Standard Operating Practices Management करिता EOI मागविलेबाबत माहिती Open
136सोलापूर सिटी डेव्हलपमेट कॉ लि याचेकडून Tax Consultant नेमणेकरिता EOI मागविलेबाबत माहिती Open
135मिळकतकर थकबाकीवरील नोटीस फी वॉरंट फी व शास्‍ती माफीबाबत Open
134मिळकतकर थकबाकीवरील नोटीस फी वॉरंट फी व शास्‍ती माफीबाबत Open
133Solapur City Development Corporation Limited Open
132सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 जनजागृती Open
131सोलापूर महानगरपालिका (कर आकारणी, हद्दवाढ,भूमी व मालमत्ता, गवसु विभाग, नगर अभियंता विभाग, नगरसचिव विभाग, मंडई विभाग )इत्यादी नाहरकत प्रमाणपत्र Open
130सोलापूर महानगरपालिका दि 18/01/2017 चा पाणीपुरवठा Open
129सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 आदर्श आचार संहिता Open
128सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 मतदार जनजागृती Open
127सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 मतदार जनजागृती Open
126सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 मतदार जनजागृती Open
125सोलापूर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट करिता "अकौंट असिस्टंट" व अॉफिस असिस्टंट निवडीत व प्रतिक्षाधीन यादी Open
124सोलापूर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट करिता टेक्नीकल अॉफिसर , कंपनी सेक्रेटरी , , पव्लिक रिलेशन अॉफिसर भरती Open
123dharmiksthal niyamithikaran Open
122प्रभाग निहाय मतदार यादी Open
121स्वच्छता सर्व्हेक्षण 2017 Open
120सोलापूरातील एच आय व्ही बाधित रुग्णासाठी नविन डॉटस उपचार पध्दती Open
119Solapur City Development Corporation Ltd Open
118SOLAPUR CITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED Open
117Request for Proposal RFP for Appointment of Design Consultants Open
116Walk-in-Inerview एकवट मानधनावर दि 21-12-2016 Open
115निवड व प्रतिक्षाधीन यादी Open
114सो म पा मालमत्ता करावरील सवलतीबाबत Open
113राजपत्र निवडणूक २०१७ Open
112महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - प्रभाग नकाशा Open
111महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - अधिसूचना - इंग्रजी Open
110महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - अधिसूचना – मराठी Open
109महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - प्रभाग नकाशे - वॉर्ड नं १ ते २६ Open
108स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील ए बी डी क्षेत्रातील स्मार्ट रोड डिझाईन करणेसाठी अर्बन डिझायनर कंन्सलटंट नेमणे बाबत Open
107Walk-in-Inerview - उदयान प्रमुख पदासाठी दि 21 -11-2016 सहाळी 11 वाजतां Open
106महानगरपालिका करापोटी व पाणी बिलापोटी 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा स्विकारल्या जातील Open
105सोलापूर महानगरपालिका पाणी पुरवठयाबाबत Open
104जाहीर सुचना - सो म पा सार्व‍ित्रिक निवडणूक 2017 प्रारुप प्रभाग रचना हरकती व सूचना Open
103म.न.पा.च्या शहर हद्दवाढ विभागाकडील मिळकत कराच्या थकबाकीदारांची यादी Open
102जाहिर आवाहन - मालमत्‍ता करावरील सवलतीबाबत Open
101सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणेबाबत -1) Chief Financial Officer 2) Accounts Assistant 3) Office Assistant Open
100मनपा कराची थकबाकी पोटी रेल्वे लाईन येथील मिळकतीमधील गाळा सील करण्यात आल्या Open
99के्ंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियाना अंतर्गत सोलापूर पाणी पुरवठा योजनेच्या स्थापत्य कामाची यादी Open
98सोलापूर महानगरपालिके तर्फे डफरीन हॉस्पीटल येथे नेत्रशस्त्रक्रिया ऑपरेशन थियटरचा नुतनीकरण शुभारंभ Open
97के्ंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियाना अंतर्गत सोलापूर पाणी पुरवठा योजनेचा ई शुभारंभ Open
96के्ंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियाना अंतर्गत सोलापूर पाणी पुरवठा योजनेचा ई शुभारंभ Open
95मतदार नांव नोंदणी 21 ऑक्‍टोबर 16 अखेर मुदत Open
94मनपा कराची थकबाकी भरणा-या मिळकतदारास नोटिस वॉरंट माफ व शास्ती 50 टक्के माफ Open
93मनपा कराची थकबाकी भरणा-या मिळकतदारास नोटिस वॉरंट माफ व शास्ती 50 टक्के माफ Open
92सोलापूर महानगरपालिकेच्यावतीने तुळजापूरला चालत जाणा-या भाविकासाठी रुपाभ्‍वानी चौकात आरोग्य सेवेचा शुभारंभ Open
88शहरातील मिरवणूक व प्रमुख मार्गावरील रस्ते दुरुस्ती व स्वच्छता Open
87महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 प्रभाग रचना, आरक्षण, सोडत व सुनावणी इ कार्यक्रम Open
86सार्वत्रिक निवडणूक 2017 प्रभागाचे नांव व त्यातील समाविष्ठ असणारा नगर व परिसर Open
85महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 प्रभाग रचना Open
84पाणी पुरवठा Open
83मतदान जनजागृती Open
82मतदान जनजागृती Open
81प्रारुप प्रभाग नकाशे - वॉर्ड नं १ ते २६ Open
77जाहिरप्रसिध्‍दीकरण - कोणत्‍याही प्रकारचे अनुदान मिळत नाही अशा स्‍वयंसेवी संस्‍थांना आवाहन Open
76सुकन्‍या योजनेचा लाभ मिळणेबाबत - अर्जाचा नमुना Open
75मतदार नोंदणी बाबत जनजागृती Open
74मतदार नोंदणी बाबत जनजागृती Open
73मतदार नोंदणी बाबत जनजागृती Open
72मतदार नोंदणी बाबत जनजागृती Open
71महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 गणेशोत्सव आरास/डेकोरेशन स्पर्धा Open
70जाहिर आवाहन मिळकत कराचे बिल मिळो अथवा न मिळो दि 31-08-2016 पूर्वी कर भरलेस 5% सुट Open
69जाहिर आवाहन मिळकत कराचे बिल मिळो अथवा न मिळो दि 31-08-2016 पूर्वी कर भरलेस 5% सुट Open
68आरोग्‍याधिकारी 1 पद भरणेबाबत Open
67ध्‍वनी प्रदुषण नियंत्रणाकरीतां प्रधिकृत अधिका-यांची माहिती.pdf Open
66महानगरपालिका स्थानिक संस्था कर अभययोजना 2015 ची मुदत वाढ Open
65जाहिर आवाहन मिळकत कराचे बिल मिळो अथवा न मिळो पूर्ण कर भरून 5% सुट मिळवा. Open
64दि २५-०६-२०१६ रोजी होणार्‍या स्मार्ट सिटी प्रकल्प उद्घाटन सोहळ्याचे जाहिर निमंत्रण Open
63विवरणपत्र - सन 1998 पासून क्रीडा क्षेत्रासाठी केलेल्‍या खर्चाचा तपशील Open
62मतदार जागृती अभियानाच्‍या स्‍पर्धेबाबत मार्गदर्शक सूचना Open
61जाहीर प्रसिध्‍दीकरण - पावसामुळे जुनी आणि कमकुवत घराबाबत. Open
60rts.solapurcorporation.org या संकेतस्थळावर महापालिकेच्या १५ सेवा अॉनलाईन उपलब्ध केलेबाबत Open
59जीवरक्षकाच्या सतर्कतेमुळे सभासदाला जीवनदान Open
58Bhagwan nagar patra labharathi Open
57सोलापूर सिटी डेव्‍हलपमेंट लोगों डिझाईन बाबत Open
56 मिळकतकर वसुलीसाठी धडक मोहिम Open
55जल जागृतीविषयी नागरिकांना आवाहन " पाणी हे जीवन आहे पाणी वाचवा " Open
54सोलापूर महानगरपालिकेत बुधवारी माहिती अधिकार दिन Open
53मिळकत कर थकबाकीदारांना सवलतीचे जाहीर आवाहन Open
52सो म पा सार्वजनीक आरोग्य अभियंता कार्यालयाकरीता शैक्षणिक पात्रतेमध्ये केमिस्ट व फिल्टर इंस्पेक्टर एकवट मानधनवर Walk in intarview -28-01-16 at 10 am . Open
51सहाय्यक अग्निशामक अधिक्षक पढ़ भरती प्रक्रीया रद्द बाबत Open
50दि 19-12-2015 अखेर आवक झालेले दि 4-1-2015 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणीसाठी आलेले अर्ज Open
49हददवाढ भागात विशेष धडक मोहिमे अंतर्गत हददवाढ भागातील शाळावर सिलबंदची कारवाई म्‍यु पल कर भरणेचे नागरिकांना आवाहन Open
48सो म पा 4 जानेवारी 2016 रोजी लोकशाही दिन Open
47सो म पा - मिळकत कर थकबाकीदारांना सवलतीचे जाहीर आवाहन Open
46सो म पा मिळकत कर थकबाकीदारांना सवलतीचे जाहीर आवाहन Open
45जाहिरात स्‍थानिक संस्‍था कर विभागाकडील विवरणपत्र तपासणी चार्टड अकौंटन्‍ट फर्मककडक्‍ून अर्ज मागविणेत येत आहे Open
44मिळकत कर थकबाकीदारांना सवलतीचे जाहीर आवाहन Open
43जाहिरात - वॉक इन इंटरव्यू दि 4-11-2015 रोजी सकाळी 11 वां सो म पा आरोग्‍य कार्यालय अंतर्गत दाराशा दवाखान्‍याकरीतां वैदयकीय अधिकारी दरमहा एकवट मानधनावर वर Open
42जाहीर प्रसिध्‍दीकरण - सो म पा विविध कार्यालयाकडील कामकाजाच्‍या सोईसाठी शैक्षणिक अर्हता धारण करणारे उमेदरावांची लघुलेखक पदी अर्ज Open
41सो म पा परिवहन उपक्रमाकडे पूर्णपणे अस्‍थायी व तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात कंत्राटी पध्‍दतीने चालक पदासाठी विहित नमुन्‍यात अर्ज Open
40सोलापूरातील धार्मिक स्थळांची यादी Open
395 फायरमन या पदासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या परिक्षेत मिळालेले गुण तक्‍ता Open
384 फायरमन या पदासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या परिक्षेत मिळालेले गुण तक्‍ता Open
373 फायरमन या पदासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या परिक्षेतील निवडीत व प्रतिक्षाधीन उमेदवार तक्‍ता Open
362 फायरमन या पदासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या परिक्षेत मिळालेले गुण तक्‍ता अपात्र उमेदवाराचा तक्‍ता Open
351 फायरमन या पदासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या परिक्षेत गुण तक्‍ता पात्र उमेदवारांचा तक्‍ता Open
34भावसार व्हिजन इंडिया सोलापूर तर्फे पालिका कर्मचा-या करिता मधुमेह तपासणी शिबीर Open
33गणेश विसर्जनाची पालिकेकडून जय्यत तयारी Open
32श्री गणेश विसर्जनाची तयारी बाबत पाहणी Open
31सहाय्यक अग्निशामक अधिक्षक व फायरमन पदांच्या परीक्षेबाबत Open
30फायरमन अपात्र अर्ज पाने ३९ ते शेवटपर्यंत Open
29फायरमन अपात्र अर्ज पाने २६ ते ३८ Open
28फायरमन अपात्र अर्ज पाने १४ ते २५ Open
27फायरमन अपात्र अर्ज पाने १ ते १३ Open
26फायरमन पात्र अर्ज Open
25सहाय्यक अग्निशामक अधिक्षक अपात्र अर्ज Open
24सहाय्यक अग्निशामक अधिक्षक पात्र अर्ज Open
23स्वच्छ भारत मिशन,सोलापूर महानगरपालिका Open
22भवानी पेठ जलशुध्दीकरण केंद्र व पाकणी जलशुध्दीकरण केंद्राची पाहणी Open
21प्रभाग क्र.४५ येथे “स्वातंत्र्य सैनिक लिंगैक्य गुरूय्या स्वामी चौक नामकरण फलकाचे उदघाटन Open
20माजी राष्ट्रपती डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचे जयंती निमित्त सो.म.पा.च्या वतीने अभिवादन Open
19गणपती उत्सव मंडळांनी एक खिडकी योजनेत अर्ज करून मंडप परवाने घ्यावेत Open
18श्री गणपती उत्सव व विसर्जना बाबत अधिका-य़ांनी आपापली कामे पूर्ण करावीत. Open
17जाहिरात -स्‍थानिक संस्‍था कर विभागाकडे सनदीलेखापाल, कर सल्‍लागार ,सेवानिवृत्‍त विक्रीकर अधिकारी नियुक्‍ती .pdf Open
16अधिसूचना अभय योजना 15 ऑगस्‍ट 2015 या अंक व शब्‍दा ऐवजी 31 ऑगस्‍ट .pdf Open
14महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ Open
13राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियान Open
12ध्वनी प्रदुषण प्राधिकृत अधिकारी यांची यादी Open
11स्मार्ट सिटीबाबत मनपा ठराव १४-०७-२०१५ Open
10सुधारित एलबीटी अभय योजना 2015 सूचना Open
9संगणक सेवक भरती करण्याबाबत Open
8अभय योजना जाहीर प्रसिध्‍दीकरण Open
7कंत्राटी वाहनचालक यांची निवड व प्रतिक्षा यादी Open
6जाहिर आवाहन पावसाळाचे दिवसाबाबत २७-०५-२०१५ Open
5परिवहन उपक्रमाकडे कंत्राटी पध्‍दतीने निवड झालेल्‍या चालकांची यादी २२-०५-२०१५ Open
4अधिसुचना स्‍थानिक संस्‍था कर सुधारणा Open
3अवेक्षक मुलाखती अंती निवडीत व प्रशिक्षाधीन उमेदवाराची यादी Open
2बेकायदेशिर डिजिटलबोर्ड लावणेत आलेल्‍या फलकाबाबत तक्रारी साठी Open